Комплексная механизация подземных и открытых горных работ

Сипаттама: Пайдалы қазбаларды жерасты және ашық әдіспен технологиялық процестерді механизация аймағында теориялық негіздеу;- қазіргі кешендердің конструкцияларын оқу және олардың технико- экономикалық сипаттамалары; - қатты пайдалы қазбаларды ашық және жерасты әдістерімен қазымдау кен өндірісіндегі типті тапсырмаларды практикалық шешуді оқыту.

Кредиттер саны: 6

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Пәнді оқытудың мақсаты-пайдалы қазбаларды өндірудің жерасты және ашық тәсілдері кезінде тау-кен өндірісінің үдерістерін кешенді механикаландыру саласында ғылыми және кәсіби білім жүйесін қалыптастыру болып табылады.
Міндет
  • - магистрлерде пайдалы қазбаларды өндірудің ашық және жер асты тәсілінде технологиялық процестерді механикаландыру саласында теориялық негіздерді құру; - қолданыстағы кешендердің конструкциялары және олардың техникалық-экономикалық сипаттамалары туралы білім алу; - магистрлерді қатты пайдалы қазбаларды жер асты және ашық тәсілмен тау-кен өндірісінің ең типтік есептерін шешудің тәжірибелік тәсілдерін үйрету.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • - пайдалы қазбалар кен орындарын игеру технологиясына әдістемелік қағидаттар мен тәсілдердің мақсаттары мен міндеттері. - кен орындарын жер асты және ашық игеру кезіндегі негізгі өндірістік процестер.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • қатты пайдалы қазбаларды жер асты және ашық тәсілмен тау-кен өндірісінің ең типтік міндеттерін шешудің тәжірибелік тәсілдері.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • пайдалы қазбаларды өндірудің жерасты және ашық тәсілдері кезінде тау-кен өндірісі үдерістерін кешенді механикаландыру саласында ғылыми және кәсіби білім жүйесін қалыптастыру.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • - технологиялық міндеттерді шешуде әдіснамалық қағидаттар мен тәсілдерді жинақтау, талдау және жинақтау; - пәнаралық тәсілдерді интеграциялау қабілеті: рефлексия тек жалпы категориялар ғана емес, сонымен қатар әдістемелердің әр түрлі типтері.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • - тау-кен-геологиялық графиканы оқу; - технологиялық міндеттерді шешу; - тау-кен жұмыстарын дамытудың ұтымды бағытын анықтау; - нақты тау-кен геологиялық жағдайларға байланысты технологиялық жабдықтар кешенін таңдау; - - құрылыс технологияларын, қазбаларды және өндірістік процестерді жүргізу.
Негізгі әдебиет
  • 1 Бурчаков А.С. и др. Процессы подземных горных работ. М.: Недра, 1982. – 423 с. 2 Байконуров О.А. и др. Комплексная механизация подземной разработки руд. М.: Недра, 1981. -264 с. 3 Бурмин Г.М. и др. Комплексная механизация и автоматизация горных работ в железорудных шахтах. М.: Недра, 1978.- 264 с. 4 Технология и комплексная механизация подземных горных работ.И.Д.Востров, И.М. Панин. М.:Недра, 1987. – 367 с. 5 Скорняков Ю.Т. Подземная добыча руд комплексами самоходных машин. М.: Недра, 1986 . -204 с. 6 Нурмухамедов Ю.К.Примеры и задачи по технологии горного производства.М.: Недра, 1993.-296с. 7 Ржевский В.В. Технология и комплексная механизация открытых горных работ. М.: Недра, 1980.- 631 с. 8 Взрывное дело: Сборник №87/44. Механизация технологических процессов взрывных работ / Под ред. В.М. Скоробогатова. М.: Недра, 1985. – 265 с. 9 Механизация проведения выработок в крепких породах. П.С. Малый и др. М.: Недра, 1977. – 334 с.