Автоматизированные геоинформационные системы в горном деле

Сипаттама: Берілген пән кеңістіктегі мәліметтердің бейнелеуін, оларды талдауды, өңдеуді және жинауды қамтамасыз ететін автоматтандырылған географияалық ақпарат жүйелеріне қатысты үлкен спектр сұрақтарынан тұрады

Кредиттер саны: 6

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
 • Оқу курсының мақсаты кеңістіктік мәліметтерді модельдеу, сақтау және ұйымдастырудың негізгі әдістерін меңгеру, кеңінен қолданылатын географиялық ақпараттық жүйелермен жұмыс істеуге дағдылану және практика жүзінде оқыған әдістерді қолдану болып табылады.
Міндет
 • Курстың негізгі міндеті - тау-кен ісіндегі автоматтандырылған геоақпараттық технологиялар аймағында магистранттарда практикалық қызметте оқып білу мен дағдылануды қалыптастыру.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Оқитындар оқып және білу керек: - автоматтандырылған ГАЖ қазіргі заманга сай әдістерімен жұмыс істей алу; -ГАЖ көмегі арқылы тау-кен өндірісін модельдеу негіздері.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Білім алушылар дағдылануы керек: - компьютерлік графикамен жұмыс істеу; - AutoCad, Micromine негізгі бағдарламаларымен жұмыс істеу; - қазіргі заманға сай техниканы қолдана алу, кәсіби қызмет сферасында ақпараттық технологияны қолдана алу.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Автоматтандырылған ГАЖ қоданумен ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізуге дағдылану, өндірістік және ғылыми жұмыстарын орындау кезінде пайда болатын қиын сұрақтарды шешудің тиімді жолдарын ГАЖ көмегімен айқындау.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Ақпараттың маңыздылығы мен мәнін түсіндіре алу, ақпараттарды қайта өңдеу, сақтау және алу жабдықтары мен негізгі әдістерін меңгеру; қазіргі заманға сай техникалық жабдықтар мен ақпараттық технологиялардың коммуникативті мәселелерін использование для решения коммуникативных задач современных технических средств и информационных технологий
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • ғылыми, техникалық және әлеуметтік құзыреттілікке ие болу
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • Общие сведения о географических информационных системах
 • Классификация ГИС. Источники данных и их типы
 • Основные компоненты ГИС
 • Структуры и модели данных
 • Базы данных и управление ими
 • Технологии ввода данных
 • Анализ пространственных данных
 • Основные функции пространственного анализа данных. Анализ пространственного распределения объектов
 • Моделирование поверхностей
 • Структура данных для представления поверхностей. Интерполяции
 • Технология построения цифровых моделей рельеф
 • Методы и средства визуализации
 • Картографические способы отображения результатов анализа данных трехмерная визуализация
 • Этапы и правила проектирования гис
 • Краткий обзор программных средств
Негізгі әдебиет
 • 1. Коновалова Н.В., Капралов Е.Г. Введение в ГИС: Учебное пособие – М.: ГИС-Ассоциация, 1997. - 160с. 2. Основы геоинформатики: В 2кн: Учебное пособие для вузов /Е.Г.Капралов, А.В. Кошкарев, В.С. Тикунов и др. – М.: Академия, 2004 3. Демерс, Майкл Н. Географические информационные системы.: пер. с анг. – М.: Дата +, 1999 4. Трифонова Т.А., Мищенко Н.В., Краснощеков А.Н. Геоинформационные системы и дистанционное зондирование в экологических исследованиях – М.:, УМО РФ, 2005. - 349с. 5. Карпик А.П. Методологические и технологические основы геоинформационного обеспечения территорий: Монография. – Новосибирск: СГГА, 2004. – 260 с. 6 Самардак А.С. Геоинформационные системы: Учебное пособие. — Владивосток: ТИДОТ ДВГУ, 2005. 7 Капралов Е.Г., Кошкарев А.В., Тикунов В.С. и др. Основы геоинформатики. Уч. пособие. – М.: Изд. центр «Академия», 2004. – 480 с. 8 Дейт, К. Введение в системы баз данных / К. Дейт. – М.: Мир,1982. 9 Тиори, Т. Проектирование структур баз данных. В 2-х кн. / Т. Тиори, Дж. Фрай. – М.: Мир,1985. 10 Майкл де Мерс. Географические информационные системы / Майкл де Мерс. – М.: Дата+, 2000. 11 Бугаевский Л.М., Цветков В.Я. Геоинформационные системы: Учебное пособие для вузов. - М.:2000. - 222 с. 12 Руководство по ГИС анализу. Часть1. Пространственные модели и взаимосвязи 13 Геоинформатика: А.Д. Иванников, В.П. Кулагин, А.Н. Тихонов, В.Я. Цветков.-М.:МАКС Пресс, 2001.-349 с. 14 Michael Zeiler. Modeling Our World: The ESRI Guide to Geodatabase Design 15 Francis J. Pierce, David Clay. GIS Applications in Agriculture. 2007 16 Alias Abdul-Rahman, Morakot Pilouk. Spatial Data Modelling for 3D GIS. 2008.