Проектирование распределенных ИС

Сипаттама: Деректерді үлестірілген өндеудің ұйымдастыру принциптері. Үлестірілген жүйелердің архитектурасы. Үлестірілген алгоритмдер. Деректерді үлестірілген өндеуді қолдайтын заманауи технологиялары. Мультиагентті жүйелер (MАC), үлестірілген және агентті имитациялық үлгілеу, үлестірілген

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • Теориялық негізі және таратылады АЖ жобалау практикалық дағдылар қалыптастыру
Міндет
 • АЖ жобалауда жүйелі әдісті оқу
 • Бөлінген АЖ сәулет үлгілерін оқыңыз
 • АЖ жобалау құралдар оқыңыз
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Үлестірілген АЖ жобалау кезеңдерін білу.
 • Үлестірілген жүйелер сәулетін түсіну.
 • Үлестірілген деректер өңдеуді қолдайтын үлестірілген алгоритмдер мен қазіргі заманғы технологияларды білу.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • аппараттық-бағдарламалық кешендер мен желілер архитектурасын, математикалық, ақпараттық және бағдарламалық қамтамасыз ету элементтерін жобалау дағдыларына ие болу;
 • АТ-жобаларын басқару, есептеу жүйелері мен желілерді әзірлеу мен сүйемелдеу үдерістерінің жекелеген кезеңдерін ұйымдастыру мен қаржыландыру әдістері туралы түсініктерге ие болады;
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • инновациялық менеджмент пен стратегиялық жоспарлау негіздерін біледі;
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Үлестірілген жұйелержі жобалау мен жасақтау кезінде топта жұмыс істей білу.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • өндіріс пен ұйымның АТ-инфрақұрылымдарын дамыту бағыттарын айқындай алады.
Негізгі әдебиет
 • Лядова Л.Н., Мызникова Б.И., Фролова Н.В. Основы информатики и информационных технологий / Перм. ун т. Пермь, 2007.
 • Поддержка разработки распределенных приложений в Microsoft .NET Framework [Электронный ресурс] : учебный курс. - Электрон. дан. (502 Мб; 371 Мб) // Основы информационных технологий : учеб. курсы Интернет-Университета информ. тех-но-логий / Интернет-Университет информационных технологий. - М.: ИНТУИТ.ру, 2007. - Ч. 2.
 • Таненбаум. Э. Распределенные системы: принципы и парадигмы. – СПб: Питер, 2003. – 877 с.
 • Миков А.И., Замятина Е.Б. Распределенные системы и алгоритмы. [Электронный ре-сурс] : учебный курс) // Основы информационных технологий : учеб. курсы Интернет-Университета информ. технологий / Интернет-Университет информационных технологий. - М.: ИНТУИТ.ру, 2008. - Ч.1.