Масштабталатын жүйелерді әзірлеу технологиялары

Сипаттама: Бұл курста жоғары жүктелген масштабталатын жүйелерді әзірлеудің қазіргі заманғы технологияларының теориялық және практикалық негіздері қарастырылады: жоғары жүктелген масштабталатын жүйелерді өңдеу негіздері; Негізгі ұғымдар; деректерді сақтаудың негізгі принциптері; әр түрлі деректер үлгілерінде ДБ сұлбаларын жобалау; индекстер, денормализация, партиционирлеу, репликация, толық мәтінді іздеу; Key-value сақтау орны; таратылған сақтау орны; САР-теорема; консистенттілік; масштабтау.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер