Сандық дизайн

Сипаттама: Пән дизайнерлік бағыттағы графикалық кәсіби бағдарламаларды меңгеруді қарастырады. Бағдарлама растрлық және векторлық графикамен жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Студенттер оқытылатын пәндер бойынша шығармашылық тапсырмаларды және болашақ мамандығына байланысты әртүрлі шығармашылық тапсырмаларды орындай алады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер