Моделирование физико-химических и термодинамических процессов в металлургии

Сипаттама: Күрделі жүйелердің фазалық және химиялық тепе-теңдігін термодинамикалық талдаудың заманауи әдістері мен алгоритмдері, көп элементті гетерогенді орта, нәтижелердің шынайылығын бағалауды қамтитын термодинамикалық модельдеу әдістері, металлургиялық процестерге қолданылатын термодинамикалық моделдеудің ерекшеліктері мен нәтижелерін талдау, сипаттамасы мен қасиеттері, сондай-ақ HSC Chemistry және Metsim бағдарламалар пакеттерінің мүмкіндіктері қарастырылады.

Кредиттер саны: 6

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
 • Металлургиялық физика-химиялық процестердің математикалық модельдерін және металлургиялық процестерді термодинамикалық талдаудың термодинамикалық модельдерін игеру.
Міндет
 • Металлургиялық процестердің нақты реакцияларының математикалық модельдерін алыңыз. оның ішінде термодинамикалық модельдеу
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Металлургиялық процестердің математикалық модельдерін және термодинамиканың дифференциалдық теңдеулерін білу және түсіну.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Металлургиялық есептеулерде термодинамиканың дифференциалдық теңдеулерін қолдану.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Металлургиялық жүйелерді модельдеу зерттеулерінің қорытындысын жасай білу.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Металлургияның байланысты салаларында технологиялық процестердің математикалық модельдерін ғылыми қолдана білу
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Металлургиялық процестер мен термодинамикалық жүйелерді модельдеу саласындағы дағдыларды жетілдіру мүмкіндігі.
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • 1 Физикалық және химиялық процестерді модельдеу металлургиялық процестерді зерттеудегі инновациялық бағыт ретінде
 • 2 Металлургиялық жүйелерді физикалық модельдеу
 • 3 Критерий теңдеулері металлургиялық жүйелердің математикалық модельдері ретінде
 • 4 Критерий теңдеулерін алу үшін анализ әдісі.
 • 5 Химиялық реакциялармен металлургияның физика-химиялық процестерінің математикалық сипаттамасы
 • 6 Металлургиялық химиялық процестердің математикалық модельдері
 • 7 Математикалық модельдер - металлургиялық жүйелерді зерттеудегі химиялық реакциялар инварианттары
 • 8 Металлургиялық процестерді термодинамикалық модельдеу
 • 9 Металлургиялық процестерді модельдеудегі термодинамиканың дифференциалдық теңдеулері
 • Гиббс энергиясының температураға тәуелділігі металлургиялық процестің термодинамикалық қабілеттілігі критерийінің термодинамикалық моделі ретінде
 • 11 Зерттелетін металлургиялық процестің термодинамикалық моделін түсіндірудегі энтальпия мен энтропия факторларының рөлі
 • 12 Металлургиялық жүйелерді зерттеуде термодинамикалық модельдерді практикалық қолдану
 • 13 Металлургияның физикалық және химиялық процестерінің регрессиялық модельдері
 • 14 Металлургиялық процестерді зерттеудегі факторлық эксперимент; регрессиялық модельдерді түсіндіру
 • 15 Термодинамикалық модельдеудің ерекшеліктері мен нәтижелерін металлургиялық процестерге, сипаттамасы мен қасиеттеріне, сонымен қатар HSC Chemistry және Metsim бағдарламалық пакеттерінің мүмкіндіктеріне талдау жасау.
Зертханалық сабақтардың тақырыптары
 • -
Негізгі әдебиет
 • Основная литература 1 Закгейм А.Ю. Введение в моделирование химико-технологических процессов,- М. Химия,1982, С.10 процессов,- М.:Химия, 1982. - 328 с. 2 Клемперт В.М. Моделирование инновационных объектов и процессов.-М.: Учеба 2005. - 93с. 3Ватолин Н.А., Моисеев Г.К. Термодинамическое моделирование в высоко-температурных неорганических системах. –М.: Металлургия, 1994. – 352 с. 4 Компьютерное моделирование пирометаллургических процессов автоматизированным расчетом технологических параметров/ А.М. Михайлов и др.// Материалы VI Международной конференции.- Усть Каменогорск, ВНИИЦВЕТМЕТ, 2007. С. 136-140. 5 Математическая модель обжига молебденитовых материалов в шахтной печи непрерывного действия с частичной циркуляцией продуктов /В.П. Малышев и др.// Изв. Вузов. Цветная металлургия.- 1979.- № 2.- С.90-94. Basic literature 1 Zakheim A.YU. Introduction to the modeling of chemical-technological processes, - M. Chemistry, 1982, p.10 processes, - M.: Chemistry, 1982. - 328 p. 2 Klempert V.M. Modeling of innovative objects and processes.-M .: Study 2005. - 93с. 3Vatolin N.A., Moiseev G.K. Thermodynamic modeling in high-temperature inorganic systems. –M .: Metallurgy, 1994. - 352 p. 4 Computer simulation of pyrometallurgical processes by automated calculation of technological parameters / А.М. Mikhailov et al. // Materials of the VI International Conference.- Ust Kamenogorsk, VNIITSVETMET, 2007.P. 136-140. 5 Mathematical model of roasting of molybdenite materials in a continuous shaft mine furnace with partial circulation of products / V.P. Malyshev et al. // Izv. Universities. Non-ferrous metallurgy. - 1979.- No. 2.- P.90-94. 6. Ageev N.G., Naboychenko S.S. Metallurgical calculations using the HSC Chemistry application package. Yekaterinburg, Publishing House of the Ural University, 2016, 124 p. 7. Morachevsky A.G., Sladkov I.B. Thermodynamic calculations in metallurgy. - M., Metallurgy, 1985.136 s. 4. Minaev Yu.A., Yakovlev V.V. Physical chemistry in metallurgy. M .: MISIS, 2001 .-- 320 p. 8. Nechaev V.V., Elmanov G.N. Thermodynamic calculations of metallurgical processes - M .: MEPhI, 2001. - 70 pp., Ill.