Управление исследованиями

Сипаттама: Ұйымды басқарудағы заманауи зерттеу технологияларын зерттеу. Бұл пәнді оқу магистрлерге зерттеудің әдістемелік негіздері саласындағы білімді дамытуға, сондай-ақ ғылыми қызметте және ұйымды басқару тәжірибесінде зерттеу дағдыларын меңгеруге мүмкіндік береді.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Пәннің мақсаты - ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру мен жүргізуде әдістемелік және ғылыми мәдениетті, білім беру, дағдылар мен дағдыларды қалыптастыру.
Міндет
  • 1. Студенттерге әдістемелік негіздерді, ғылыми зерттеулердің әдістері мен ұғымдарын үйренуге шақырамыз. 2. Ғылыми әдістерді қолданудағы тәжірибелік дағдылар мен дағдыларды қалыптастыру, сондай-ақ ғылыми зерттеулер жүргізу әдістерін әзірлеу. 3. Моральдық қасиеттерді тәрбиелеу, ғылыми зерттеулер барысында этикалық нормаларды енгізу.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • - ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастырудың теориялық негіздері
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • - заманауи ғылымдағы тенденцияларды талдайды, ғылыми зерттеулердің перспективалық бағыттарын анықтайды; - кәсіби қызметте эксперименталды және теориялық зерттеу әдістерін қолдануға.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • - пәндік салада ғылыми зерттеулердің заманауи әдістері; - олардың ғылыми әлеуетін жетілдіру және дамыту дағдылары.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • - интеллектуалдық және жалпы мәдени деңгейін жетілдіруге және жетілдіруге қабілеті мен дайындығы; - білім беру мен кәсіби проблемаларды шешуде ғылым мен білімнің қазіргі заманғы мәселелерін білуге ​​дайын болу; - жаңа ғылыми әдістерді дербес меңгеру, олардың кәсіби қызметінің профильдерін өзгерту мүмкіндігі; - шет тілінде кәсіптік бағыттағы мәтіндермен жұмыс істеуге дайындығы; - кәсіби және жеке өзін-өзі тәрбиелеу, қосымша білім беру жолын және кәсіби мансапты жобалау қабілеті.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • - әртүрлі білім беру мекемелерінде әртүрлі білім беру деңгейлерінде оқу үдерісін ұйымдастыруға және енгізуге арналған қазіргі заманғы техника мен технологияларды қолдану мүмкіндігі; - оқу процесінің сапасын диагностикалау және бағалау үшін қазіргі заманғы технологияларды пайдалануға дайындық; - студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу қабілеті; - кәсіптік салада әдістемелік тәжірибені (отандық және шетелдік) жүйелеуге, қорытуға және таратуға дайындық; - басқарудың жалпы және нақты даму үлгілеріне сәйкес келетін басқарудың инновациялық технологияларын қолдана отырып, басқару үдерісін жүзеге асыруды зерттеу, жобалау, ұйымдастыру және бағалауға дайындық.
Негізгі әдебиет
  • 1. Волков Ю.Г. Диссертация: Подготовка, защита, оформление: Практическое пособие/ Под ред. Н.И. Загузова. - М.: Гардарики, 2001. - 160 с. 2. Ануфриев А.Ф. Научное исследование. Курсовые, дипломные и диссертационные работы. - М.: Ось-89, 2002. - 112 с. 3. Ганс Селье. От мечты к открытию: Как стать ученым. М.: Прогресс, 1987. 368 с. Адрес исходного документа в Сети: http://lib.ru/PSIHO/SELYE/otkrytie.txt 4. Захаров А., Захарова Т. Как написать и защитить диссертацию. СПб.: Питер, 2003. - 157 с. 5. Курсовые и дипломные работы: от выбора темы и до защиты [Текст] : Справ. Пособие / Авт – сост. И.Н. Кузнецов. – Минск: Мисанта, 2003. 6. Образцов, П.И. Методы и методология психолого-педагогического исследования [Текст] . – СПб.: Питер, 2004. – 268 с. 7. Павлова Е.П. От реферата к курсовой, от диплома к диссертации: практическое руководство по подготовке, изложению и защите: научное пособие. - М.: - "Книга сервис", - 2003. - 156 с. 9. Барсков А.Г., Научный метод: возможности и иллюзии. [Текст] – М.: 1994. 10. Борикова Л.В., Виноградова Н.А. Пишем реферат, доклад, выпускную квалификационную работу [Текст] : Учебное пособие для студентов – М.: Академия, 2000. 11. Новиков А.М. Как работать с диссертацией [Текст] : Пособие для начинающего педагога-исследователя. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: ИПКиПРНО МО, 1996. 12. Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 простых правил [Текст] – М.: ГУ ВШЖ: ИНФРА – М, 2001. 13. Справочник для студента: 1000 советов на все случаи жизни: от первого появления в аудитории до защиты диплома [Текст] / Сост. А.А. Немировский и др. – М.: АСТ «Астрель», 2000.