Медиакомпетентность и принципы делового общения

Сипаттама: Пәнде басқару процесінде медиа-коммуникацияларды ұйымдастыру мен жүзеге асырудың теориялық және практикалық негіздері қарастырылған. Іскерлік коммуникацияның негізгі түрлері және іскерлік қарым-қатынас принциптері, олардың функциялары, іскерлік қарым-қатынастағы ықтимал кедергілер мен кедергілер, іскерлік этика және медиакомпетенттілік негіздері, іскерлік қарым-қатынастың этикеті мен мәдениеті көрсетілген.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Қазіргі уақытта медиа, журналистика, мәдениет және қоғам арасындағы еркін, іскерлік және жан-жақты қарым-қатынас принциптері, әдістері және ұстанымдарына, мақсаттарына, міндеттеріне сәйкес магистранттарды жүйелі түрде оқыту, олардың жіктелуін меңгеру. Заманауи медиа саласында, коммуникациялық стратегияны меңгеруде негізгі білімді ала отырып, оны практикада қолдана білу, қоғам, әлеумет пен елдің экономикалық-саяси өміріне араласып, іскерлік қарым-қатынас орнату, жергілікті, мемлекеттік және халықаралық ауқымда қолдана білу. Бұл пәнді оқытудың басты мақсаты магистранттардың қазіргі қоғамдағы жаңа форматтағы іскерлік қарым-қатынас орнатуда медианың алатын орнын ұғындыру, медиақұзыреттіліктің көп салалығын меңгерту, кәсіби, әлеуметтік және күнделікті өмірде алуан түрлі міндеттерді шешуге септігін тигізетін, медиабілім саласында пайда болған түсініктерді меңгеріп қана қоймай, өзара іскерлік қарым-қатынас байланысы мен əлеуметтік реттеу туралы түсінігін қалыптастыру болып табылады.
Міндет
  • Пәнді игеру барысында магистранттар алдында келесідей міндеттер қойылады: медиақұзіреттілік және іскерлік қарым-қатынас принциптері негізгі категорияларының мазмұнын терең оқып, білу; Әлеуметтік мәні, маңызы, жаңа медиа ақпараттық қоғамның негізі ретінде қызмет ететін жүйе, сала, кәсіп ретінде қазіргі уақытта қойылатын талаптарды білу. Болашақта бәсекеге қабілетті жастардың медиақұзыреттілігін қалыптастырудағы сапалы жаңа технологиялар, іскерлік қарым-қатынастың принциптерін анықтап, меңгеру, практикада қолдана білу. Нәтижеге бағытталған білім моделі мен басқарудың жаңа парадигмасы аясында жекелеген ұғымдар мен нормаларды, медиабілімді тиімді меңгеру үшін медиақұзыреттілікті дамытуға бағытталған оқу қажеттіліктері мен іскерлік байланыс саласындағы білім, ғылым, өнер, өнеркəсіп, сауда және т.б. қолдана білу, тиісті шешімдер қабылдап үйрену. Бұл пән магистранттардың теориялық білімі мен практикалық дағдыларын алуға мүмкіндік береді.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Медиақұзіреттілік және іскерлік қарым-қатынас принциптерінің теориясы мен практикасы туралы білімдерді меңгеру; қазіргі уақытта әлемдік білім кеңістігінде бәсекеге қабілетті тұлғаны дайындауда, жан-жақты дамыған, креативтілікті, сыни ойлауды, коммуникативтілікті дамыту; қоғамдағы қарым-қатынастар эволюциясын, ақпаратты қабылдаудың өзгеріп жатқан алгоритмдерін талқылау; ақпарат ағындарын басқару негіздерін, теориясын, әлеуметтік желілер және SMM (social media marketing) жұмысының басты қағидаларын меңгеру және талқылау, сондай-ақ, әлеуметтік медиамаркетингтің практикалық тәсілдерін тиімді жүзеге асыра білу, іскерлік қарым-қатынасты орнатуды үйрену болып табылады. Курс медиақұзіреттілік пен іскерлік қарым-қатынас теориясының негізгі ережелерін қарастыруға арналған, сонымен қатар іскери коммуникация құралдарын қолданудың күнделікті тәжірибелерімен толықтырылған. Жаңа медианың дамуы іскерлік қарым-қатынасқа қалай әсер ететіні, іскерлік имиджді құрудың негізгі принциптері нәтижелі пікірталас пен оның тактикасын, жеке тұлғаның өзін-өзі дамытуда қолданатын тәсілдерін меңгертуге арналады
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Бүгінгі таңда медиақұзіреттілік және іскерлік қарым-қатынас принциптерінің ұстанымдары мен міндеттерін; оның әдістері мен тәсілдерін білу; медиаақпараттарды дұрыс түсініп және олармен жұмыс істеуге үйрену; меңгерген білімдерін дағдылары мен біліктіліктерін, танымдық және тәжірибелік іскерлігін өмірде қолдана білу. - Топта жұмыс істеуге қабілетті, өз ой топшылауын сауатты дәлелдей алады, жаңа шешімдер ұсынады, келісім таба алады, өз ойын кез-келген ортада айтып, дәлелдай алады, іскерлік қарым-қатынас орната алады. ЖОО-да «Медиақұзіреттілік және іскерлік қарым-қатынас принциптері» пәнін жүргізуге және ғылыми зерттеулерді орындауға септігін тигізетін, кәсіби деңгейде медиа мен журналистиканы меңгеру; өзінің ойын ауызша және жазбаша түрде дұрыс жеткізуге мүмкіндік беретін, кәсіби тұрғыда іскерлік қарым-қатынас дағдыларын бойына сіңіру; SMM саласындағы мәселелерді шешуде заманауи техникалық құралдар мен ақпараттық технологияларды қолдана білу. - Күнделікті кәсіби қызметке қажетті жаңа білімдер алу машығын алады және білімін одан әрі доктарантурада жалғастырады. Кәсіби және тұлғалық өсуге ұмтылады.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Медиасауаттылық, жаһандануда ақпараттық технологияны жақсы игеріп, шығармашылық қабілеті мықты, медиа мен журналистикада түрлі ақпараттарды білу, талдау, медиақұзіреттілік және іскерлік қарым - қатынастың принциптерін меңгерудегі қабілеті. (7M04107)
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Медиаға талдау жасайтын тәсілдер, «медиасауаттылық» және «медиақұзыреттілік» ұғымдарымен үйлесіп жатқан «медиабілімділік» жаңалықтарды тарату жолдары мен өзге де медиаконтент, әлеуметтік контексті талдау құралы мен қазіргі интернет, әлеуметтік желілер және келешек коммуникацияның анықтамаларын нақтылау, ақпарат ағынын шолу, тарату, келіссөздер жүргізу, іскерлік қарым-қатынас орнату, медиа мен журналистика саласындағы зерттеулердің маңыздылығын айқындау барысында, магистранттардың тіл әдеби тіл нормаларын сақтай отырып, тілдік қорын, кәсіби сөйлеуін қалыптастыру. Сондай-ақ, іскерлік қарым-қатынас анықтамасына талдау жасап, оның қазіргі таңдағы қажеттілігі мен негізгі ерекшеліктеріне, атқаратын қызметіне, коммуникацияның басқа түрлері мен айырмашылығына тоқталу барысында, сауатты іскерлік әңгімелесу дағдыларын дамыту, іскерлік қарым-қатынас этикасын қалыптастыруда, сөйлеу этикасы, әртүрлі адамдармен өзара әрекеттесудің сөйлесу мәнерін дамыту. Сондай-ақ, сөйлесуді анағұрлым, бай, нақты және қол жетімді, сенімді етіп жасайтын лексиканы қалыптастыру. Бет-әлпет, қимыл, айтылу және интонацияны, ауызша сөйлесуде шешендік өнер, пікірталасты меңгерту. Жаргон орнына кәсіби терминдерді пайдалануға мүмкіндік беретін сөйлеу құрамын өзгерту. Сөйлеу мәденитеінің коммуникативтік аспектілерін дамыту, Сөздің маңыздылығы мен тіл тазалығы талаптарын сақтауға үйрету.
Дәріс сабақтарының тақырыптары
Негізгі әдебиет
  • ӘДЕБИЕТТЕР 1. Федоров А.В. и др. Медиаобразование. Медиапедагогика. Медиажурналистика. М.: Изд-во Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», 2005. 2. Федоров А.В. Специфика медиа-образования студентов педагогических вузов // Педагогика. 2004, №4. 3. Кенжебеков Б. Маманның кәсіби құзыреттілігінің теориялық негізі. - Бастауыш мектеп, 2004. - №7. - 3-7 б. 4. Ожегов С.М. Толковый словарь русского языка. - М., 1993.- 960 . 5. Варданян В.А. Теория и практика развития творческого потенциала личности: на материале изобразительной деятельности учащихся художественно-гуманитарной гимназии. - Саранск, 1997. 6. Жантлеуова Ш.К. Профессиональная компетентность будущего учителя в условиях педагогической практики. - ВЕСТНИК КазНУ, серия «Педагогические науки», 2000. - №12. - 23-21 с. 7. Харламов И.Ф. О педагогическом мастерстве, творчестве, новаторстве. - Педагогика, 1992. -№7. - 11-15 с. 8. Франкл В. Человек в поисках смысла. – М., 1990. -368 с. 9. Фельдштейн Д.И. Психология развития личности в онтогенезе. – М., 1989. – 314 с. 10. Фрадкин Ф.А. Лекции по истории отечественной педагогики / Ф.А Фрадкин, М.Г. Плохова, Е.Г. Осовский. – М., 1995. 11. Комусова Н.В. Развитие мотивации к овладению профессией в период обучения в вуз: Дисс. канд. – Л., 1983. 12. Сизов В.К. Мотивационно-личностные факторы индивидуального стиля учебной деятельности: автореф... канд. наук. - М., 1988. - 12-13 с. 13. Назарбаев Н.Ә. Қазақстан-2050» стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты. – Астана, 14 желтоқсан 2012. 14. Спок Б. Подготовка юных зрителей во Франции. //Перспективы. Вопросы образования. − 1984. - №2. - С. 91-99. 15. Нұрахметов Н.Н. Разработать научно-дидактические подходы и положения, отражающие структурносодержательные особенности учебников, ориентированных на компетентностное обучение для трех ступеней 12- летней школы // Отчет о НИР (промежут.). – 148 с. 16. Ожегов С. Словарь – Сокровищницы языка. – М., 1988. 17. Дзялошинский И.М. Медиа и социальная активность молодежи //Медиаобразование: от теории — к практике. Сб. материалов III Всеросс. науч.-практ. конф. «Медиаобразование молодежной аудитории». – Томск, 2009. 18. Тимофеев М.И. Деловое общение: Учебное пособие. – М.: Изд-во РИОР, 2004. – 125 с. 19. Панфилов А.К. Деловой стиль в общении. – М.: 2002. 20. Психология и этика делового общения / Под ред. В.Н. Лавриненко. – М.: 1999. 21. Жижина М. В. Медиакомпетентность как форма культурной компетентности личности. www.gramota.net/materials/1/2009/4-1/25.html 22. Столяренко Л.Д. Психология и этика деловых отношений. – Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 512 с. 23. Браим И.Н. Этика делового общения: Учебное пособие. – Минск: Жизнь, 1996. 24. Дебольский М.С. Психология делового общения. – М.:ПРИОР, 1992. 25. Бергельсон М. Б. Межкультурная коммуникация как исследовательская программа // Вестник МГУ. – 2002. - № 1. - Серия 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. - С. 167-181. 26. Буланкина Н. Е., Асеев А. А. Основы формирования культурологической компетенции учителя // Сибирский учитель.– 2000. - № 5. - С. 40-43. 27. Полат Е. С. Метод проектов на уроках иностранного языка // Иностранные языки в школе. – 2000. - № 2. - С. 20-25. 28. Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация. – М.: Слово, 2000. – 624 с. 29. Харченкова Л. И. Этнокультурные и социолингвистические факторы в обучении русскому языку как иностранному: Автореф. дис. … д.п.н. – СПб., 1997. 30. Little D. Cultural Competence and the Negotiation of Cultural Meaning: Some Proposals for the Exploitation of Interactive Multimedia in Language Learning // Gienow. – Hellwig, 1994. - S. 105-116.
  • ӘДЕБИЕТТЕР 1. Федоров А.В. и др. Медиаобразование. Медиапедагогика. Медиажурналистика. М.: Изд-во Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», 2005. 2. Федоров А.В. Специфика медиа-образования студентов педагогических вузов // Педагогика. 2004, №4. 3. Кенжебеков Б. Маманның кәсіби құзыреттілігінің теориялық негізі. - Бастауыш мектеп, 2004. - №7. - 3-7 б. 4. Ожегов С.М. Толковый словарь русского языка. - М., 1993.- 960 . 5. Варданян В.А. Теория и практика развития творческого потенциала личности: на материале изобразительной деятельности учащихся художественно-гуманитарной гимназии. - Саранск, 1997. 6. Жантлеуова Ш.К. Профессиональная компетентность будущего учителя в условиях педагогической практики. - ВЕСТНИК КазНУ, серия «Педагогические науки», 2000. - №12. - 23-21 с. 7. Харламов И.Ф. О педагогическом мастерстве, творчестве, новаторстве. - Педагогика, 1992. -№7. - 11-15 с. 8. Франкл В. Человек в поисках смысла. – М., 1990. -368 с. 9. Фельдштейн Д.И. Психология развития личности в онтогенезе. – М., 1989. – 314 с. 10. Фрадкин Ф.А. Лекции по истории отечественной педагогики / Ф.А Фрадкин, М.Г. Плохова, Е.Г. Осовский. – М., 1995. 11. Комусова Н.В. Развитие мотивации к овладению профессией в период обучения в вуз: Дисс. канд. – Л., 1983. 12. Сизов В.К. Мотивационно-личностные факторы индивидуального стиля учебной деятельности: автореф... канд. наук. - М., 1988. - 12-13 с. 13. Назарбаев Н.Ә. Қазақстан-2050» стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты. – Астана, 14 желтоқсан 2012. 14. Спок Б. Подготовка юных зрителей во Франции. //Перспективы. Вопросы образования. − 1984. - №2. - С. 91-99. 15. Нұрахметов Н.Н. Разработать научно-дидактические подходы и положения, отражающие структурносодержательные особенности учебников, ориентированных на компетентностное обучение для трех ступеней 12- летней школы // Отчет о НИР (промежут.). – 148 с. 16. Ожегов С. Словарь – Сокровищницы языка. – М., 1988. 17. Дзялошинский И.М. Медиа и социальная активность молодежи //Медиаобразование: от теории — к практике. Сб. материалов III Всеросс. науч.-практ. конф. «Медиаобразование молодежной аудитории». – Томск, 2009. 18. Тимофеев М.И. Деловое общение: Учебное пособие. – М.: Изд-во РИОР, 2004. – 125 с. 19. Панфилов А.К. Деловой стиль в общении. – М.: 2002. 20. Психология и этика делового общения / Под ред. В.Н. Лавриненко. – М.: 1999. 21. Жижина М. В. Медиакомпетентность как форма культурной компетентности личности. www.gramota.net/materials/1/2009/4-1/25.html 22. Столяренко Л.Д. Психология и этика деловых отношений. – Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 512 с. 23. Браим И.Н. Этика делового общения: Учебное пособие. – Минск: Жизнь, 1996. 24. Дебольский М.С. Психология делового общения. – М.:ПРИОР, 1992. 25. Бергельсон М. Б. Межкультурная коммуникация как исследовательская программа // Вестник МГУ. – 2002. - № 1. - Серия 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. - С. 167-181. 26. Буланкина Н. Е., Асеев А. А. Основы формирования культурологической компетенции учителя // Сибирский учитель.– 2000. - № 5. - С. 40-43. 27. Полат Е. С. Метод проектов на уроках иностранного языка // Иностранные языки в школе. – 2000. - № 2. - С. 20-25. 28. Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация. – М.: Слово, 2000. – 624 с. 29. Харченкова Л. И. Этнокультурные и социолингвистические факторы в обучении русскому языку как иностранному: Автореф. дис. … д.п.н. – СПб., 1997. 30. Little D. Cultural Competence and the Negotiation of Cultural Meaning: Some Proposals for the Exploitation of Interactive Multimedia in Language Learning // Gienow. – Hellwig, 1994. - S. 105-116.
Қосымша әдебиеттер
  • 1. Иссерс О. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. М, Озон, 2015. 2. Истомина-Нуркеева А.В. Основы этики PR. Алматы, 2007 3. Йонас Г. Принцип ответственности: Опыт этики для технологической цивилизации. М.: Айрес-пресс, 2004. 4. Капустин Б.Г. Моральный выбор в политике. М.: КДУ: Изд-во МГУ, 2004. 5. Кара-Мурза С.Г. Манипулирование сознанием. М.: Алгоритм, 2000. 6. Катлдип, Скотт М.,.Сентер Ален Х,.Брум Гелен М. Паблик рилейшинз. Теория и практика (8-е изд.) М., Издательский дом «Вильямс» 2001. 7. Королько В. Г. К вопросу о социальной роли и этике паблик рилейшнз. http:// www.i 8. Медеубекұлы, Сағатбек. Журналистік шеберлік : таным мен талғам : Хрестоматия / С. Медеубекұлы. - Алматы : Қазақ университетi Т. 2. - 2018. - 500 бет. 9. Ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау: Оқу құралы – Алматы: Эверо баспасы, 2016. - 216 б. 10. Мультимедиа анықтамалығы – Справочник по мультимедиа – Алматы: «Adal Plus» ЖШС, «SagirNur» баспасы, 2013. – 164 бет 11. Интернет-көздері / Интернет источники 12. www.medianet.kz Халықаралық журналистика орталығы 13. www.adilsoz.kz. Журналистердің сөз бостандығын қорғаудағы қоғамдық қор 14. www.pressenter.kz Аймақтық журналистиканы қолдау орталығы 15. www.sovetnik.ru Кәсіби порталы 16. www.minber.kz интернет газеті 17. https://ped_recheved.academic.ru 18. https://lingvistics_dictionary.academic.ru 19. https://www.livelib.ru/ 20. http://notoffended.ru/stati-po-psixologii/effektivnaya-kommunikaciya-trening/ 21. https://www.youtube.com/watch?v=jlZOQVxbF9Q