Тепломассообмен

Сипаттама: Пән табиғатта жылу мен массаның таралу процестері туралы базалық білімді қалыптастырады; жылу энергиясын тасымалдау түрлері (индукция, конвекция,сәулелену); жылуөткізгіштік, түрлі формадағы қабықшалар температураларының өрісі; біркелкі емес өлшемдер; денедегі температура өрісі ; температуралық өрістердің суперпозициясы.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер