Магистранттардың ғылыми зерттеу жұмыстары, соның ішінде теориялық оқудан үзілмей өткізілетін магистерлік диссертацияны орындау

Сипаттама: Магистрлік диссертацияны орындаудың ауқымдылығы ғылыми зерттеулер жүргізу қажеттілігімен ғана емес, сонымен қатар өз еңбегін дұрыс ұйымдастыру, уақытты тиімді бөлу, жұмысты өзара байланысты жеке кезеңдерге бөлу, мәтіндік материалдарды қисынды құру дағдыларын меңгеру, өз ойларын дұрыс жеткізе білу, ғылыми терминологияны пайдалану, пікірталас барысында қойылған сұрақтарға жауап беру, өз зерттеулерінің нәтижелерін дәлелді қорғау қажеттілігімен байланысты. Оқытылатын пән аталған мәселелер бойынша ұсынымдарды қамтиды. Оқу сабақтары барысында магистранттар өз диссертацияларының тақырыптарына сәйкес қойылған міндеттерді шешеді.

Кредиттер саны: 15

Компонент: Міндетті компонент

Цикл: Қосымша оқу түрлері

Мақсат
  • Пәннің мақсаты – магистрлік диссертацияны орындау барысында магистранттарға әдістемелік көмек көрсету.
Міндет
  • Пәннің негізгі міндеттері: - диссертациялық зерттеулердің өзекті тақырыптарын таңдауды қамтамасыз ету; - ғылыми мәселелерді шешуде мақсаттар мен міндеттерді таңдау дағдыларын қалыптастыру; - магистранттарды ғылыми зерттеу әдістерімен, инновациялармен, технологиялар трансфертімен таныстыру; - диссертацияның мазмұнын және құрылысын анықтай отырып, диссертацияны жоспарлау бойынша ұсыныстар беру; - диссертацияны ресімдеу мәселелерін қарастыру; - магистранттарды өз ойларын дұрыс білдіруге, диссертация материалын логикалық ретімен баяндауға үйрету; - ғылыми мақалалар мен баяндамалардың тезистерін, диссертацияның авторефератын рәсімдеу ережелерін зерттеу; - көпшілік алдында сөз сөйлеу дағдыларын алу үшін жағдай жасау, оппоненттердің сұрақтарына жауап беру, өз зерттеулерінің нәтижелерін қорғау; - магистранттарды диссертацияны қорғау процедурасына дайындау.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Ой-өрісі кең және ойлау мәдениеті бар жоғары білімді тұлғаны қалыптастыруға ықпал ететін оқыту пәнінің терең білімін меңгеру.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Ғылыми және педагогикалық қызметтің барлық түрлерін ұйымдастыру, жоспарлау, өткізу мәселелерінде, құрылыс материалдарын өндіруге қатысты барлық аспектілерде құзыретті болу.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Жалпы ғылыми әдіснаманы, логиканы және ғылыми-зерттеу жұмысын жүргізу технологиясын пайдалана білу, оның нәтижелерін ғылыми өнімнің әр түрлі формаларында ресімдей білу.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Педагогикалық қызмет; ғылыми-зерттеу және педагогикалық қызметті жүзеге асыру үшін қажетті көлемде шет тілдерін пайдалану дағдылары болуы тиіс.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Зерттеудің қажетті әдістерін таңдай білу, бар әдістерді түрлендіру және нақты зерттеудің міндеттеріне сүйене отырып жаңа әдістерді әзірлеу.
Негізгі әдебиет
  • 1. Богатов В.В. Организация научно-исследовательских работ: учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – Российская акад. наук, Дальневосточное отд-ние, Биолого-почвенный ин-т. - Владивосток : Даль-наука, 2008. – 257 с. 2. Научно-исследовательская деятельность в вузе: (основные понятия, этапы, требования) / Шестак Н. В., Чмыхова Е. В.. - Москва: Изд-во СГУ, 2007. - 179 с. 3. Научно-исследовательская работа студентов как составная часть государственных образовательных стандартов / А. А. Фаткулин, Г. П. Турмов, А. В. Белов; Федеральное агентство по образованию, Дальневосточный гос. технический ун-т. - Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 2007. - 227 с. 4. Научно-исследовательская работа студентов: Учеб. пособие для сред. и высш. проф. учеб. заведений гуманитар. профиля / Под ред. Г. Д. Бабушкина. - Омск: 2005. - 371 с. 5. Организация научно-исследовательской работы студентов / Е.В. Зарова и др.; Самар. гос. экон. акад. - Самара, 2003. - 23 с.
Қосымша әдебиеттер
  • 6. Актуальные проблемы научно-исследовательской работы в средней и высшей школе / Под ред.: А. В. Воронин и др., Сб. материалов Науч.-практ. конф., 15-17 апр. 2002 г. - Мурманск : МГПИ, 2002. - 65 с. 7. Организация научно-исследовательской деятельности студентов в ву-зах России: В 3 ч. / Под ред. В. В. Балашова, - Изд. 2-е, испр. и доп. - Москва: Гос. ун-т упр., 2002. 8. Методические рекомендации по организации научно-исследовательской работы студентов в вузе, привлечению и использованию внебюджетных средств на ее проведение / В. В. Балашов и др. Гос. акад. упр. им. С. Орджоникидзе, НИИ высш. образования. - М.: ГАУ: НИИВО, 1996. - 117 с. 9. Магистерская диссертация. Infolio.asf.ru>diser/html. Ресурсы Интернета. 10. Порядок подготовки, написания и защиты магистерской диссертации Положение П ВКГТУ 708.02-II-2014 Усть-Каменогорск 2014.