Құрылыстағы жаңа технологиялық шешімдер

Сипаттама: Магистранттар құрылыс индустриясы саласындағы жаңа технологиялық шешімдермен танысу. Ғимараттар мен құрылыстарды тұрғызудың жаңа әдістері, жұмыс істеп тұрған конструкцияларды қорғау және нығайтудың инновациялық әдістері туралы біледі. Қазіргі заманғы құрылыс индустриясында қолданылатын жаңа құрылыс материалдары мен бұйымдарын зерттейді.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
 • "Құрылыстағы жаңа технологиялық шешімдер" пәнінің мақсаты құрылыс саласындағы заманауи әдістер мен технологиялар туралы білімі бар жоғары білікті мамандарды даярлау болып табылады.
Міндет
 • Негізгі мақсаттары: - гимараттарды және құрысыстарды жоспарлаудың жаңа әдістерді оқу; - гимараттарды және құрысыстарды жасау инновациялық тәсілдерді оқу; - қазіргі құрылыс өндірістегі қолданатын жаңа құрылыс материалдармен бұйымдар туралы оқу.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Ғимараттар мен құрылыстарды жобалау мен тұрғызудың қазіргі заманғы әдістерінің мәні мен мүмкіндіктерін; құрылыс саласындағы инновациялық ғылыми әзірлемелерді; инновациялық технологиялық процестерді, құрылыстың әдістері мен тәсілдерін; жаңа құрылыс техникасын; қазіргі Құрылыста қолданылатын жаңа құрылыс материалдарын, бұйымдары мен конструкцияларын білу.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Алынған білім мен түсініктерді нақты өндірістік жағдайда, сонымен қатар одан әрі ғылыми қызметте қолдана білу.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Толық емес мәліметтер негізінде пайымдау, білімді біріктіру және өндірістік, ғылыми-зерттеу, педагогикалық қызмет барысында туындайтын қиындықтарды жеңе білу.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Педагогикалық қызмет, ғылыми-зерттеу және педагогикалық қызметті жүзеге асыру үшін қажетті көлемде шет тілдерін пайдалану дағдысының болуы.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Күнделікті кәсіби қызметке қажетті жаңа білім алу және докторантурада оқуды жалғастыру дағдыларын меңгеру
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • Құрылыстағы аддитивті технологиялар
 • Құрылыстағы BIM технологиясы
 • New types of finishing materials
 • Жылу оқшаулағыш материалдардың жаңа түрлері
 • Коррозияға қарсы және өрттен қорғау Құрылыс материалдары
 • Гидрооқшаулағыш материалдардың жаңа түрлері
 • Құрылыс әйнегінің жаңа түрлері
 • Ағаш қалдықтарынан жасалған бұйымдардың жаңа түрлері
 • Бетондардың жаңа түрлері
 • Шатыр материалдарының жаңа түрлері
 • Құрылыстағы полимерлік материалдар мен бұйымдар
 • Монолитті-қаңқалы құрылыс
 • Құрама үй құрылысымен тез тұрғызылатын монолитті конструкциялардың үйлесімі
 • Құрама үй құрылысымен тез тұрғызылатын монолитті конструкциялардың үйлесім
 • Құрылыстағы композициялық материалдар
Негізгі әдебиет
 • 1. Смуров, И.Ю. О внедрении аддитивных технологийи производства в отечественную промышленность [Электронный ресурс]/И.Ю. Смуров, С.Г. Конов, Д.В. Котобан // Новости материаловедения. Наука и техника. 2015. - №2 (14). – C. 11-22. 2. Manufacturing Research in Europe”, World Technology Evaluation Center, Baltimore, 2003 3. Custom-fit.org; http://ec.europa.eu/research/headlines/news/article_09_02_16_en. html. 4. Bourell, D. L., Leu, M. C., and Rosen, D. W. Eds., “Roadmap for Additive Manufacturing, Identifying the Future of Freeform Processing” 5. Editors: Yan Li Shuxia Ren. Building Decorative Materials. ISBN: 9780857092588 Imprint: Woodhead Publishing. Published Date: 9th May 2011. Page Count: 420. 6. https://www.thermaxxjackets.com/5-most-common-thermal-insulation-materials/ \ 7. https://en.wikipedia.org/wiki/Aerogel 8. https://phys.org/news/2017-10-fire-resistant-coating-failure-steel.html 9. http://www.quocthangco.vn/en/services/anti-corrosion-material/194-anti-corrosion-materials-a-against-fire-.html 10. https://theconstructor.org/concrete/types-waterproofing-methods-buildings/10856/ 11. https://theconstructor.org/building/types-of-glass-properties-uses-construction 12. Батраков В.Г., Каприелов С.С., Шейнфельд А.В., Батраков В.Г. Комплексный модификатор бетона марки МБ-01. // Бетон и железобетон, № 5, 1997, с.38-41. 13. http://www.austermillerroofing.com/blog/august-2015/5-types-of-popular-roofing-materials 14. https://www.designingbuildings.co.uk/wiki/Polymers_in_construction 15. https://www.bradford.ac.uk/research/innovative-engineering/impact/polymer-materials/ 16. http://newchemistry.ru 17. https://theconstructor.org/concrete/13-types-of-cement-uses/5974/ 18. Oxford English Dictionary Second Edition on CD-ROM (v. 4.0) © Oxford University Press 2009. Frame, Framing, Framer, Framework, Frame-house. 19. Townsend, Gilbert. Carpentry and joinery: a practical treatise on simple building construction, including framing, roof construction, general carpentry work, and exterior and interior finish of buildings. Chicago: American Technical Society, 1913. Print. 17. 20. Sr. Product Manager Ashland Performance MaterialsPresented at: Acma’s corrosion, mining, infrastructure & architecture conference May 15, 2013 - Denver, CO 21. Alternative Fuels and Raw Material Handbook for the Cement and Lime Industry, First Edition 2012 by Dirk Lechtenberg and Dr. Hansjorg Diller. 22. Control of Portland cement Quality, First Edition 2007 by C.W. Moore. 23. Effects of Cement Characteristics on Concrete Properties, Second Edition 2006 by Van Johansen, Peter C Taylor and Paul D Tennis.Fib bulletin 8. Lightweight aggregate concrete: Part1,2,3,CEB/FIP 8.1, Lausanne, 2000. 24. EuroLightConR2. LWAC Material Properties, State-ofthe-Art,European Union–BriteEuRam III, BE96-3942/R2,1998, 111 p. 25. Khaloo R, Sharifian M. Behavior of low to high-strength lightweight concrete under torsion, International Journal of Civil Engineering (IJCE), 2005, No. 3, Vol. 3, pp. 182-191. 26. Building Decorative Materials 1st Edition Write a review Editors: Yan Li Shuxia Ren eImprint: Woodhead Publishing Published Date: 9th May 2011 27. Welsh Government: External Solid Wall Insulation: A Planning Guide for Householders. October 2013. 28. Rix Petroleum: Energy Saving Guide: Reducing your carbon footprint around the house. October 2013
Қосымша әдебиеттер
 • 29. М.В. Берлинов. Основания и фундаменты. Издатель – Лань/ Учебники для ВУЗов. 2017 30. И.А. Рыбьев. Строительное материаловедение в 2-х томах. Учебник для академического бакалавриата (количество томов: 2)/ Издатель – Юрайт. Серия - Бакалавр. Год: 2016 31. Ю.А. Дыховичный, З.А.Казбек-Казиев, В.В. Беспалов. Архитектурные конструкции: Учебник для вузов по спец. "Архитектура" / Издатель - Архитектура С .Год издания - 2014 32. Г.М. Бадьин. Технологические процессы в строительстве. Учебник для студентов учреждений высшего профессионального образования. Гриф УМО вузов РоссииИздатель - Академия (Academia)/ Высшее профессиональное образование. Год издания - 2014 33. В.А. Харитонов. Основы организации и управления в строительстве. Учебник Издатель - Академия (Academia)/Серия - Высшее профессиональное образование. Год издания - 2013 34. "Справочник современного проектировщика" (Ростов н/Д., 2007); 35. "Хризотилцементные строительные материалы. Область применения" (Екатеринбург, 2009); 36. С.С. Атаев, Н.Н. Данилов, Б.В. Прыкин и др. «Технология строительного производства. Учебник для вузов» «Стройиздат», 1984 37. "Системы антиобледенения: Справочник" (М., 2007); 38. Заренкова В.А. "Современные конструктивные решения, технологии и методы управления в строительстве (отечественный и зарубежный опыт)" (М., 2000); 39. "Гипсокартон. Новейшие технологии отделки помещений" Скиба В. И. (Ростов н/Д.,2007); "Мягкая кровля. Материалы и технологии работ: Справочник" (М.,2007 40. М.Н. Кокоев, В.Т. Федоров. Новые энергосберегающие строительные материалы и технологии / - Нальчик : Эльбрус, 2000. - 187 с. 41. Минаков, Юрий Александрович. 42. Минаков Ю.А. Новые технологии монолитного строительства /. - Москва ; Йошкар-Ола : Марийский полиграфкомбинат, 2001. - 347 с. 43. С. М. Анпилов. Технология возведения зданий и сооружений из монолитного железобетона / - Москва : Издательство Ассоциации строительных вузов, 2010. - 575 с 44. Г. Бадьин, С. Сычев Современные технологии строительства и реконструкции зданий / ЛитРес: 2014 - 430 стр. 45. В. В. Габрусенко. Основы проектирования каменных и армокаменных конструкций в вопросах и ответах. ЛитРес: 2016 - 153 стр. 46. Л. И. Дворкин. Строительное материаловедение. Русско-английский справочник ЛитРес: 2017 - 651 стр. 47. Расчетное прогнозирование свойств и проектирование составов бетонов 48. Научно-технический и производственный журнал. 100% Загородный дом 49. Научно-технический и производственный журнал. Бетон и железобетон 50. Л.И.Дворкин, О.Л. Дворкин Расчетное прогнозирование свойств и проектирование составов бетона. – М.: ИнфраИнженерия, 2016. –386 с 51. Илья Мельников > Кровельные и гидроизоляционные материалы 52. http://www.vzavtra.net/category/materialyМеждународный центр теоретической физики Абдус Салам, 2013. 191с. 53. http://www.megastroika.biz 54. Internet: http://ec.europa.eu/research/research-eu 55. https://www.procore.com/downloads/ebooks/How_Construction_Technology_Saves.pdf 56. www.business.vic.gov.au/futureindustries 57. https://www.raconteur.net/business/top-ten-construction-innovations 58. https://www.autodesk.com/redshift/new-technology-in-the-construction-industry 59. https://www.researchgate.net/publication/281064607_Nanotechnology_for_Building_Material