Құрылыс материалдары технологиясындағы заманауи жабдықтар

Сипаттама: Пәнді оқу барысында магистранттар қазіргі заманғы құрылыс жабдықтарының құрылымдарын үйренеді; құрылыс материалдары өндірісінің қазіргі заманғы жабдықтарының конструкциялары мен техникалық сипаттамалары, жабдықты таңдау және құрастыру, Технологиялық және конструктивтік есептерді қалай орындау, оңтайлы режимдік параметрлерді қалай анықтау керек; өндірістік процестің технологиялық көрсеткіштерін анықтау әдістерін үйренеді.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Пәнді оқытудың мақсаты-магистрантты Құрылыс бұйымдары мен конструкцияларын өндіру үшін қазіргі заманғы технологиялармен және жабдықтарымен таныстыру.
Міндет
  • Пәнді баяндау магистранттың танымдық іс-әрекетінің тәсілдерін жетілдіруге, шығармашылық тәсілді дамытуға және қалыптастыруға және кәсіби есептерді шешуге, жаңа стандартты емес шешімдерді іздеу қабілеттерін дамытуға бағытталған.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Ой-өрісі кең және ойлау мәдениеті бар жоғары білімді тұлғаны қалыптастыруға ықпал ететін оқыту пәнінің терең білімін меңгеру
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Алынған нәтижелерді өңдеу, талдау және түсіну, қазіргі заманғы технологияларды тарта отырып, библиографиялық жұмыс жүргізу
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Ғылыми-зерттеу және педагогикалық қызмет барысында туындайтын және тереңдетілген кәсіптік білімді талап ететін міндеттерді тұжырымдап, шеше білу.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Педагогикалық қызмет; ғылыми-зерттеу және педагогикалық қызметті жүзеге асыру үшін қажетті көлемде шет тілдерін пайдалану дағдылары болуы тиіс.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Күнделікті кәсіби қызметке қажетті жаңа білім алу және докторантурада оқуды жалғастыру дағдыларын меңгеру.
Негізгі әдебиет
  • 1. https://books.google/ru/books?id=xyu6BwAAQBAJ, Бизнес-журнал объединенная межрегиональная редакция -2014 2. Журналы: «Механизация строительство», «Строительные материалы», «Бетон и железобетон», «Технология бетонов», «Строительный журнал Весь Бетон», «Строительные материалы, оборудование и технологий 21 века» 2014г. 3. Шевцова Т.И. Механическое оборудование предприятий стройиндустрии-Орнебург: ГОУ, ОГУ, 2002г 4. Бауман В.А. и др. Механическое оборудование предприятий строительных материалов.-М.: Машиностроение, 1981-327с. 5. Сапожников М.Я. Механическое оборудование предприятий строительных материалов, - М.: Машгиз, 1978-520с. 6. Силенок С. Г. И др. Механическое оборудование предприятий строителных материалов – М.: Машиностроение, 1990-456с 7. Журавлев М.И. Механическое оборудование предприятий вяжущих материалов и изделий на базе их.- М.: Высшая школа Бетоны. Материалы. Технологии оборудования – Растов/Дом: Феникс, 2006-424с