Шетел тілі (кәсіби)

Сипаттама: Оқыту курсы магистранттардың лингвистикалық, дискурсивтік және әлеуметтік-мәдени құзыреттілігін қалыптастыруды, оларды оқытылатын тіл елдерінің мәдениетіне баулуды, шет тілінде кәсіби сөйлеу дағдыларын қалыптастыруды, мамандық бойынша мәтіндерді аудару дағдыларын дамытуды көздейді. Курсқа кіретін тақырыптары: грамматикаға шолу, оқу және жазбаша жұмысқа дайындалу әдістемелері, эссе жазу, тындау және сөйлеу әдістемелері.

Кредиттер саны: 3

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • Шет тілін (кәсіби) жалпы білім беретін пән ретінде оқыту мақсаты – магистрантардің лингвистикалық, дискурсивті және социо-мәдени құзырлығын қалыптастыру. Лингвистикалық құзырлықтың мазмұнына бағдарламамен белгіленген ағылшын тілінің фонетикасы, грамматикасы, лексикасы және олардың кәсіби әрекетте қолдануы кіреді. Дискурсивті құзырлық магистранттардың кәсіби қатынасу бағдарламасымен белгіленген тақырыптар бойынша шетел серіктестерімен әңгімелесу, халықаралық конференцияларда сөз сөйлеу, ғылыми мақалаларды жазу және жариялау бейімділігін қамтиды. Социо-мәдени компонент тілдік құбылыстардың ұлттық-мәдени ерекшеліктерімен шет тілін ана тілі ретінде қолданатындардың іс- әрекеттерін қарастыра отырып және Қазақстан Республикасының шындықтарына қатынастыра отырып, магистранттардың ұлт-аралық қарым-қатынас дағдыларын дамытады. Кәсіби құзырет белгіленген курстың міндеттеріне сәйкес практикалық сабақтарда қалыптастырылады.
Міндет
 • Коммуникативті сөйлеу, оқу және жазу ептілігі міңдеттері жағынан қарағанда дискурсты қабылдаумен және пайда болумен байланысты монологты және диалогты бірге қосқанда арнайы мәтіндердің аудармасының ептілігінің дамыту міңдеттері төмендегідей: - ғылыми эсселерді кәсіптік түрде жазу; - халықаралық білім бағдарламаларының таңдаулы турларына қатысу үшін түйіндеме жасай білу; - фонологиялық есту қабілетін дамыту; - АҚШ және Ұлыбританиядағы халықаралық бақылау жұмыстарын орындау үшін лексико-грамматикалық минимумды жаттау; - іскер қарым-қатынастың ептілігімен білімділігін дамыту. Оқу мәдени аралық коммуникация барысында магистранттар мыналарды білу қажет: 1) Әр түрлі көлемді және күрделі мәтіндердің жасырын мағынасын анықтау. 2) Сөздерді еш қиындықсыз қойып,тез темппен аяқ асты сөйлеу. 3) Ғылыми және кәсіби әңгімелесу барысында ағылшлған тілін нәтижелі және икемді түрде пайдалану. 4) Мәтіндерді ұйымдастыру үлгісін игеріп,байланыстыру құралы ретінде оның элементтерін қосу арқылы анық, детальды және өте жақсы жасалған хабарламаларды күрделі тақырыптарға құру. 5) Шексіз еркін сөйлеу және кез-келген ойды әр-түрлі тақырыптарда (жалпы, күнбе-күнгі немесе кәсіби) тіл әдістерінің кең спектірін меңгеру.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Күрделі мәтіндерінің жалпы мағынасын түсіну, сонымен қоса кәсіптік мәтіндер - Спонтандық еш қиындықсыз сөз сөйлеу. - Ғылыми және кәсіби іс әрекетте қатынасу үшін икемді және тиімді сөз сөйлеу. - Мәтіндерді ұйымдастыру үлгісін игеріп,байланыстыру құралы ретінде оның элементтерін қосу арқылы анық, детальды және өте жақсы жасалған хабарламаларды күрделі тақырыптарға құру. - Шет елдің ұлттық және мәдени ерекшеліктерінің білімің құру. - Мамандықтың негізгі кәсптік терминологияны білу - Әр түрлі білім және кәсіби коммуникация саласында шет тілде жасаған мәлімдемелерді түсіну
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Алған білімдерді кәсіби әрекет, ғылыми әрекет саласында немесе шет елдерде болғанда қолдану; сонымен бәрге ауызекі және жазу кәсіби, іскер коммуникация, шет тілде арнайы және ғылыми әдебиетпен жұмыс істеуде.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Шет тілде белгілі білім саласында сын пікірлерді құру диалог түрінде сөйлеу - Спонтандық және тез өз ойларын көрсету, еш қиындықсыз сөз сөйлеу. Сөйлемдерде әр түрлі тіл тәсілдерді қолдану және оларды кәсіби және күнделәкті жағдайларда дұрыс қолдануы. Өз ойларды және өз пікірің нақты көрсету, сонымен бірге әр сұхбатты қолдау. монолог түрінде сөйлеу – қиын тақырыптарды түсінікті және толық баяндау, құрайтын бөлімдерді бір тұтасқа біріктіру, бөлек ойларды тереңдету және тиісті қорытынды шығару. жазу – жазбаша түрінде өз ойларын қисынды білдіру және өз көзқарастарды толық түсіндіру. Маңызды келелі мәселелерді хаттарда, шығармаларда, баяндамаларда толық баяндау. Болжалды кісіге үйлесімді тіл стилін пайдалану
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Шексіз еркін сөйлеу және кез-келген ойды әр-түрлі тақырыптарда (жалпы, күнбе-күнгі немесе кәсіби) тіл әдістерінің кең спектірін еңгеру. - Грамматикалық дұрыстықты жоғары деңгейде тұрақты сақтау, қателер сирек, мүлдем көрінбейді және де көрінсе дереу түзеледі. - Анық, үзіліссіз, дұрыс ұйымдасқан сөйлемдерді құру. Сөйлемдер ұйымдастыру құрылымдарды, көмекші сөз топтарын және де басқа орамдылығы құралдарды жақсы білуін көрсету тиіс.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Шетел тіл оқуының аралық және ғаламдық мақсаттарын анықтау дағдылар, сөйлеу әрекет дағдылар (оқу, жазу, тындау, ауызекі коммуникация), тіл мәліметпен жұмысты өз бетімен ұйымдастыру дағдылар, шет тілінде ақпаратты іздеу, анализ және синтез жасау.
Негізгі әдебиет
 • Harding K.. English for Specific Purposes. Oxford University Press, 2009
 • Harrison R., S. Philpot, L. Cumick. New Headway Academic Skills. Reading, Writing, and Study Skills. Oxford University Press, 2009.
 • Zemach D.E.. L.A. Rumisek. Academic Writing. MacMillan Press, 2006.
 • May P. IELTS. Practice Tests. Oxford University Press, 2008.
 • Мулдагалисва А.А., Окушева Г.Т., Таева P.M., Шаяхмет А.К. Типовые учебные программы дисциплин по базовым дисциплинам магистратуры. Алматы, КазНУ им. Аль Фараби, 2014
Қосымша әдебиеттер
 • Azar, Betty Schrampfer. Understanding and using English grammar: textbook / B.S.Azar. - NY : Longman, 2010. - 477 p
 • Русско-казахско-английский политехнический словарь = Орысша-қазақша-ағылшынша политехникалық сөздік = Russian-Kazakh-English Polytechnic Dictionary: more than 80000 terms and phrases. / Қазақстан Республикасының Мәдениет министрлігі. - Алматы : Rond&A. – 2010
 • Сайт Oxford University Press (elt.oup.com/student/oefc/commerce1/)