Бұйымдар және құрылыс материалдарының прогрессивті үдемелі технологиялары

Сипаттама: Пәнді меңгеру барысында магистрант құрылыс материалдары мен бұйымдары өндірісінің прогрессивті технологияларын үйренеді. Жаңа композициялық құрылыс материалдарын, олардың технологиясын зерттейді. Материалдарды өндірудің технологиялық процестері кезінде материалдар құрылымында және минерал түзуде болатын физика-химиялық процестердің заңдылықтарын зерттейді.

Кредиттер саны: 6

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
 • Магистранттарда құрылыс материалдары мен бұйымдарының прогрессивті технологиялары саласында объективті білім қалыптастыру; жергілікті шикізат минералдық ресурстарды, сондай-ақ тау-кен металлургиялық кәсіпорындардың қалдықтарын қазіргі заманғы материалдар өндірісінде, құрылыс нормалары мен ережелерінің талаптарын және құрылыс мұқтаждарын қанағаттандыратын тиімді пайдалану.
Міндет
 • Курстың негізгі міндеттері: құрылыс материалдары мен бұйымдарының прогрессивті технологияларын зерттеу; жергілікті шикізат минералдық ресурстарды ұтымды пайдалануды зерделеу; қазіргі заманғы материалдар өндірісінде тау-кен металлургия кәсіпорындарының қалдықтарын қолдану технологиясын қарастыру
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Ой-өрісі кең және ойлау мәдениеті бар жоғары білімді тұлғаны қалыптастыруға ықпал ететін оқыту пәнінің терең білімін меңгеру.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Алынған нәтижелерді өңдеу, талдау және түсіну, қазіргі заманғы технологияларды тарта отырып, библиографиялық жұмысты жүргізу.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Ғылыми-зерттеу және педагогикалық қызмет барысында туындайтын және тереңдетілген кәсіптік білімді талап ететін міндеттерді тұжырымдап, шеше білу.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Педагогикалық қызмет; ғылыми-зерттеу және педагогикалық қызметті жүзеге асыру үшін қажетті көлемде шет тілдерін пайдалану дағдылары болуы тиіс. Ғылыми және педагогикалық қызметтің барлық түрлерін ұйымдастыру, жоспарлау, өткізу мәселелерінде, құрылыс материалдарын өндіруге қатысты барлық аспектілерде құзыретті болу.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Күнделікті кәсіби қызметке қажетті жаңа білім алу және докторантурада оқуды жалғастыру дағдыларын меңгеру.
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • Кіріспе дәріс. Пәннің мақсаты, міндеттері және мазмұны. Құрылыс материалдары мен бұйымдарының прогрессивті технологиялары бойынша жалпы мәліметтер.
 • Бетондар мен ерітінділерге қоспалар. Қасиеттерін реттейтін қоспалар. Қатаю мен қатаюды реттейтін қоспалар. Бетон мен темір бетонның беріктігін, коррозияға төзімділігін, аязға төзімділігін арттыратын қоспалар. Бетонға арнайы қасиеттер беретін қоспалар. Жұқа дисперсті және кешенді қоспалар. Қоспалармен бетон технологиясының ерекшеліктері.
 • Заманауи қабырғалық, әрлеу және шатыр материалдары. Отандық және шетелдік заманауи қабырғалық, әрлеу және шатыр материалдары.
 • Құрғақ құрылыс қоспалары. Құрғақ қоспалардың компоненттерінің жіктелуі және сипаттамасы. Құрғақ құрылыс қоспаларын қолдану саласы
 • Цементті-полимерлі бетондар. Химиялық қоспалары бар бетондар. Бетондарды полимерлермен сіңдіру. Полимерлердің су дисперсиялары қосылған цемент-полимерлі бетондар. Суда еритін полимерлер қосылған цемент-полимерлі бетондар. Бетонды полимерлермен түрлендірудің басқа тәсілдері.
 • Габариттік құрылымдар. Жалпы мәліметтер. Қорапты және цилиндрлік габиондар, Рено матрацтары, Террамеш жүйелері. Қолдану аумағы және қасиеттері.
 • Құрылыстағы геосинтетикалық материалдар. Геосинтетикалық материалдардың негізгі функциялары. Геосинтетикалық материалдардың жіктелуі. Жол құрылысына, жер асты құрылысына, гидротехникалық құрылысқа және Арнайы құрылысқа арналған материалдар.
 • Гофрленген мырышталған құбырлар. Жіктелуі, қасиеттері, пайдалану саласы, монтаждау.
 • Қазіргі жылу және дыбыс оқшаулағыш материалдар.
 • Құрылыста наноматериалдарды қолдану. Фуллерендер, көміртекті нанотрубкалар. Композициялық материалдың қасиеттерін бағалауға арналған нанобетон, наноцемент, цемент тастарының наноқұрылымдық моделі.
Негізгі әдебиет
 • 1. Marios Soutsos, Peter Domone. Construction Materials: Their Nature and Behaviour, Fifth Edition CRC Press, Textbook 2017 - 820 p 2. Guo Dawei. Research Insulation on the Outside Walls of the Building Heat Engineering. Science and Technology Innovation Herald. 2012, no. 16, pp. 130—133. 3. Edited by: Pierre-Claude Aïtcin and Robert J FlattScience and Technology of Concrete Admixtures. Book • 2016 4. Editors: Sobolev, Konstantin, Shah, Surendra P. (Eds.) Nanotechnology in Construction© 2015 5. Журнал «Строительные материалы» -2011-2020 6. Киреева, Ю.И. Строительные материалы: учеб. пособие для студентов строительных специальностей / Ю. И. Киреева. – 2-е изд., доп. – Новополоцк : ПГУ, 2010. – 356 с.: ил. 7. Sanjay Kumar Shukla An Introduction to Geosynthetic Engineering. CRC Press Textbook 2016- 472 Pages
Қосымша әдебиеттер
 • 8. Михайлова И. и др. Современные строительные материалы и товары. – М.: Изд-во Эксмо, 2005 -576 с. 9. Попов К.Н. Оценка качества строительных материалов: Учеб. пособие / К.Н. Попов, М.Б. Каддо, О.В. Кульков, 2-е изд., перераб. и доп.-М.: Высш. Шк., 2004.-287с. 10. Малбиев, Сергей Артемович. Полимеры в строительстве : учебное пособие. - Москва : Высшая шк., 2008. - 455, [1] с. : 11. Худяков В.А. Современные композиционные строительные материалы. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 220 с. 12. Суздалев И.П. Физико-химия нанокластеров, наноструктур и наноматериалов. – М.: КомКнига, 2006. - 592 с. 13. Малбиев С., Горшков В., Разговоров П. Полимеры в строительстве. М.: Высшая школа, 2008г. - 446с. 14. Глебов М.П. Природные каменные материалы и их применение в строительстве: Учеб. пос. / М.П. Глебов. – Братск: ГОУВПО «БрГУ», 2006.-148с. 15. Козлов В.В. Сухие строительные смеси:Учеб пособие. – М.: АСВ, 2002.-96с. 16. Практические советы: Современные строительные материалы. – Мн.: Харвест, М.: АСТ, 2000. – 192 с. 17. Гладких К.В. Шлаки – не отходы, а ценное сырье. – М.: Стройиздат, 1966. 18. Попов Л.Н. Строительные материалы из отходов промышленности. – М.: Знание, 1978. 19. Баженов Ю.М., Шубенкин П.Ф., Дворкин Л.И. Применение промышленных отходов в производстве строительных материалов. – М.: Стройиздат, 1986.