Құрылыстағы полимерлер

Сипаттама: Пәнді оқу барысында магистранттар полимерлік материалдардың қазіргі жағдайы мен даму тенденцияларын зерттейді; полимерлік құрылыс материалдарының жіктелуі; полимерлік құрылыс материалдарын өндіру негіздері; полимерлік материалдардың салыстырмалы сипаттамалары; конструкциялық полимерлік материалдар; жылу оқшаулағыш және дыбыс оқшаулағыш материалдар; желімдер, жабындар, профильдер; лак-бояу материалдары мен желімдер; композициялық материалдар.

Кредиттер саны: 6

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
 • Магистранттарды полимер материалдардың классификациясы және жүйелендірілуі, олардың қасиеттері мен сипаттамалары, құрылыста қолданылуы туралы оқыту
Міндет
 • Магистранттардың Құрылыста қолданылатын заманауи Полимерлік материалдарды өндіру технологиясы бойынша теориялық, практикалық және әдіснамалық мәселелерді игеруі.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Ой-өрісі кең және ойлау мәдениеті бар жоғары білімді тұлғаны қалыптастыруға ықпал ететін оқыту пәнінің терең білімін меңгеру.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Алынған нәтижелерді өңдеу, талдау және түсіну, қазіргі заманғы технологияларды тарта отырып, библиографиялық жұмысты жүргізу
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Материалтану саласындағы жаңа жаңалықтар, оларды техникалық жүйелер мен құрылғыларды құру үшін пайдалану перспективалары туралы түсінікке ие болу.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Педагогикалық қызмет; ғылыми-зерттеу және педагогикалық қызметті жүзеге асыру үшін қажетті көлемде шет тілдерін пайдалану дағдылары болуы тиіс.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Күнделікті кәсіби қызметке қажетті жаңа білім алу және докторантурада оқуды жалғастыру дағдыларын меңгеру.
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • Жалпы мәліметтер. Полимерлі материалдардың даму тарихы Полимерлердің қасиеттері.
 • Пластмассаның құрамы. Байланыстырушы. Толтырғыштар. Пластификаторлар. Тұрақтандырғыштар, қатайтқыштар, бастамашылар
 • Полимерлі материалдар өндірісінің негіздері.
 • Конструкциялық материалдар.
 • Әрлеу материалдары.
 • Еденге арналған материалдар.
 • Полимерлі массалар. Гидрооқшаулағыш және герметикалау материалдары. Жылу оқшаулағыш пластмассалар. Полистирол негізінде пенопласт өндірісі. Пенополивинилхлоридтен жасалған бұйымдар өндірісі. Пенополиуретаннан жасалған бұйымдар өндірісі. Фенолформальдегидті пенопласт өндірісі. Сотопластар өндірісі.
 • Полимерлі түрлі-түсті құрамдар. Полимерлі бояулар. Полимерлі эмульсиялық (Латексті) бояулар. Полимерцементті бояулар. Ұнтақты бояулар.
 • Лактар мен эмаль бояулары. Лактар. Эмаль бояулар. Лак-бояу қорғаныш жабындары
 • Құрылыс материалдарын полимерлермен түрлендіру. Бетонополимерлер. Цемент-полимерлі бетондар. Полимербетондар. Битумдарды полимерлермен модификациялау. Ағашты полимерлермен түрлендіру
 • Полимерлі құрылымдар. Пневматикалық құрылымдар Қабықтар. Үш қабатты панельдер.
Негізгі әдебиет
 • 1. Малбиев С., Горшков В., Разговоров П. Полимеры в строительстве. М.: Высшая школа, 2008г. - 446с. 2. Григорьева, Л.С. Химия в строительстве : учеб. пособие / Нац. исследоват. Моск. гос. строит. ун-т, Л.С. Григорьева .— М. : НИУ МГСУ, 2017 .— 173 с. — ISBN 978-5-7264-1443-0 (сетевое) .— ISBN 978-5-7264-1442-3. 3. ПОЛИМЕРЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ научный Интернет-журнал https://polymer.kgasu.ru/
Қосымша әдебиеттер
 • 4. Хрулев В.М. Синтетические клеи и мастики. М.: Высшая школа, 1970г. - 388с. 5. Полимеры в строительстве. Киев: Будiвельник, 1967г. – 244с. 6. Воробъев В.А. Технология строительных материалов и изделий на основе пластмасс. М.: Высшая школа, 1988г. - 102с. 7. Тахиров М.К. Бетоны с добавкой ацетонформальдегидных смол. М.: Строииздат, 1983г. – 472с. 8. Баженов Ю.М. Бетонополимеры. М.: Строииздат, 1983г. – 472с. 9. Елшин И.М. и др. Синтетические смолы в строительстве. Киев: Будiвельник, 1969г. – 159с. 10. Горлов Ю.П. Технология теплоизоляционных и акустических материалов и изделий. М.: Высшая школа, 1989г. - 384с. 11. Воробъев В.А., Андрианов Р.А. Технологии полимеров. М.: Высшая школа, 1980г. - 303с. 12. Кардашов Д.А. Конструкционные клеи. М.: Химия, 1980г. - 287с. 13. Справочник по клеям и клеющим мастикам в строительстве. М.: Строииздат, 1984г. – 241с. 14. Полимерные строительные материалы. М.: Строииздат, 1974г. – 267с. 15. http://www.polymerbranch.com/publ/view/98.html 16. https://build.rin.ru/krovlja/sovrjemjennyje-polimjernyje-matjerialy