Құрылыс материалдары мен бұйымдарының сапасын бақылау

Сипаттама: Пәнде материалдарды, бұйымдарды және конструкциялар. Сынақ жүргізу әдістемесінің мәселелері көрсетіледі. Тәжірибелік деректерді өңдеу әдістері баяндалады. Халықаралық және аймақтық стандарттармен регламенттелген сынаудың жаңа әдістері мен қолданылатын сынақ және өлшеу жабдықтары зерттеледі.

Кредиттер саны: 6

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Пәннің мақсаты-білім алушыларға өндіріс жағдайында бұйымдарды дайындау, оларды заманауи сынау әдістері, сапаны бақылауды ұйымдастыру негіздері туралы түсініктерді оқу.
Міндет
  • Пәннің міндеттері – - студенттердің дұрыс дүниетанымын қалыптастыруға ықпал ету; - ғылым мен техниканың қазіргі жағдайын көрсету; - студенттерді оқулықтармен өз бетінше жұмыс істеуге және ғылыми әдебиеттер; - бақылау құралдарымен жұмыс істеу дағдыларын меңгеру параметрлерін өлшеу және; - студенттердің білім, білік және сапасын арттыру тиімділігін бағалау өнім; - жалпы, студенттердің техникалық және жоғары білікті мамандарды шығару.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • білуге тиіс: - құрылыс жұмыстарының өзара байланысы мен сипаты материалдарды жіктеу, құрылыс материалдары мен функционалдық мақсаты, құрылымы бойынша, сапасын бақылаудың заманауи әдістерінің негіздері басым даму тенденциялары диагностика әдістерін; - курстың басқа арнайы пәндермен өзара байланысы; - конструкциялардың жұмысқа қабілеттілігінің және олардың істен шығу түрлерінің негізгі өлшемдері; - құрылыс материалдарын сынаудың теориялық негіздері және практикалық әдістері материалдар; білу: - ұтымды нұсқаны таңдауды негіздеу нақты құрылымдарды диагностикалау, диагностика мен сынауды жобалау диагностика мәселелерін шешу нақты құрылыс жағдайларында жол материалдарын; - аспаптармен жұмыс істеу бойынша практикалық дағдыларды меңгеру; сапаны бақылау жөніндегі жабдықтармен қамтамасыз ету. құзыретті болу: - бақылау құралдарын қолдану мәселелерінде. - құрылыс материалдарының сапасын бағалау мәселелерінде.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • білуге тиіс: - құрылыс жұмыстарының өзара байланысы мен сипаты материалдарды жіктеу, құрылыс материалдары мен функционалдық мақсаты, құрылымы бойынша, сапасын бақылаудың заманауи әдістерінің негіздері басым даму тенденциялары диагностика әдістерін; - курстың басқа арнайы пәндермен өзара байланысы; - конструкциялардың жұмысқа қабілеттілігінің және олардың істен шығу түрлерінің негізгі өлшемдері; - құрылыс материалдарын сынаудың теориялық негіздері және практикалық әдістері материалдар; білу: - ұтымды нұсқаны таңдауды негіздеу нақты құрылымдарды диагностикалау, диагностика мен сынауды жобалау диагностика мәселелерін шешу нақты құрылыс жағдайларында жол материалдарын; - аспаптармен жұмыс істеу бойынша практикалық дағдыларды меңгеру; сапаны бақылау жөніндегі жабдықтармен қамтамасыз ету. құзыретті болу: - бақылау құралдарын қолдану мәселелерінде. - құрылыс материалдарының сапасын бағалау мәселелерінде.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Жалпы ғылыми әдістемені қолдана білу, ҒЗЖ жүргізудің технологиясын және оның нәтижелерін ғылыми өнімнің түрлі формаларында рәсімдей білу. Нәтижелерді өңдеп, бар әдебиеттерді қолдана отырып сараптау, қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолдана отырып библиографиялық жұмысты жүргізу, жүргізілген жұмыстың нәтижесін есеп, мақала ретінде талаптарға сай рәсімдеу.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Тәжірибелік білім мен дағдылар жүйесін білу, психофизикалық қабілеттерін белсендіру, денсаулығын сақтау. Педагогмкалық істің дағдыларын білу, ғылыми-зерттеу және педагогикалық істі орындауда шет тілдерін көлемді қолдана білу.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Күнделікті қажетті кәсіби істің және докторантурада оқу жалғастыру үшін жаңа білім дағдыларын білу. Ұйымдастыру, жоспарлау, ғылыми және педагогикалық істің барлық түрлерін жүргізудегі сұрақтарда, құрылыс материалдарын өндірудегі педагогикалық және ғылыми аспектілерінде тиянақты болу.
Негізгі әдебиет
  • 1 Оценка качества строительных материалов: Учеб.пособие / Под ред.К.Н.Попова. – М.: Высш. шк., 2004. – 287 с. 2 Землянский А.А. Обследование и испытания зданий и сооружений. Учебное пособие. 2004. 3 Физико-химические методы анализа. Практическое руководство/ В.Б. Алесковский, В.В Бардин-Ленинград: Химия, 1988,-376с. 4 Неразрушающий контроль и диагностика. Справочник. Под ред. Клюева В.В. –М.: Машиностроение, 1995. – 487 с. 5 О промышленной безопасности: Закон РК.- Астана, 2002 6 ГОСТ 8829 Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Методы испытания нагружением