Органикалық толтырғыштары бар жеңіл бетондарды өндіру технологиясы

Сипаттама: Әр түрлі мақсаттағы тиімді құрылыс бөлшектері мен құрылымдарын дайындау үшін жергілікті арзан материалдар мен өндіріс қалдықтарын барынша пайдалану халық шаруашылығының маңызды міндеті болып табылады. Мұндай материалдарға тұтқыр, органикалық толтырғыштар, су және химиялық қоспалар қоспасынан жасалған арболит жатады. Пәннің мазмұны бірнеше негізгі бөлімдерден тұрады: арболиттің негізгі қасиеттерін зерттеу, арболит өндірісіне арналған материалдар, арболит қоспасының құрамын таңдау, арболиттен бұйымдарды дайындау технологиясы.

Кредиттер саны: 6

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Пәннің мақсаты - магистранттарды шикізатпен, өндірістік технологиямен, арболит пен басқа да бетонның органикалық құрылымдар мен негізгі қасиеттерімен таныстыру. Пәннің мақсаты - магистранттарды шикізатпен, өндірістік технологиямен, арболит пен басқа да бетонның органикалық құрылымдар мен негізгі қасиеттерімен таныстыру.
Міндет
  • Пәннің таныстырылымы когнитивтік магистрлік жұмыс әдістерін жетілдіруге, шығармашылық тәсілдерді қалыптастыруға және қалыптастыруға, кәсіби проблемаларды шешуге, жаңа стандартты емес шешімдерді іздестіру қабілеттерін дамытуға бағытталған. Презентацияның мақсаты мен міндеттері арболит өндірісінің технологиясының теориялық, практикалық және әдістемелік мәселелерін меңгеру арқылы қамтамасыз етіледі.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Органикалық агрегаттарға жеңіл бетон өндірісі үшін құрылыс материалдарын білу; жеңіл салмақты бетон үшін құрылыс қоспаларының технологиялық қасиеттерін органикалық агрегаттарға бейімдей білу; нормативтік, анықтамалық және арнайы әдебиеттерді қолдануға; Құрылыс материалдарын зерттеуде физикалық және механикалық қасиеттерді анықтаудың стандартты әдістерін қолдануға; құрылыс материалдары мен бұйымдары бойынша зерттеулер жүргізу дағдыларына ие болу және зерттеу нәтижелерін түсіндіру.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Қазіргі заманғы техниканы қолдана білу, кәсіби істе ақпараттық технологияларды қолдана білу. Ғылыми-зерттеу және педагогикалық іс кезінде болатын мәселелерді шешуді үйрену, зерттеудің қажетті әдістерін таңдау, жаңа әдістерді жасау.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Жалпы ғылыми әдістемені қолдана білу, ҒЗЖ жүргізудің технологиясын және оның нәтижелерін ғылыми өнімнің түрлі формаларында рәсімдей білу. Нәтижелерді өңдеп, бар әдебиеттерді қолдана отырып сараптау, қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолдана отырып библиографиялық жұмысты жүргізу, жүргізілген жұмыстың нәтижесін есеп, мақала ретінде талаптарға сай рәсімдеу.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Тәжірибелік білім мен дағдылар жүйесін білу, психофизикалық қабілеттерін белсендіру, денсаулығын сақтау. Педагогмкалық істің дағдыларын білу, ғылыми-зерттеу және педагогикалық істі орындауда шет тілдерін көлемді қолдана білу.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Күнделікті қажетті кәсіби істің және докторантурада оқу жалғастыру үшін жаңа білім дағдыларын білу. Ұйымдастыру, жоспарлау, ғылыми және педагогикалық істің барлық түрлерін жүргізудегі сұрақтарда, құрылыс материалдарын өндірудегі педагогикалық және ғылыми аспектілерінде тиянақты болу.
Негізгі әдебиет
  • СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 1. Баженов Ю. М. Технология бетона. М.: Издательство Ассоциация Строительных ВУЗов, 2002 г. - 493 с. 2. Баженов Ю. М. и др. Технология бетона, строительных изделий и конструкций. М.: Издательство Ассоциация Строительных ВУЗов, 2004 г. - 236 с. 3. Баженов Ю. М. и др. Проектирование предприятий по производству строительных материалов и изделий. М.: Издательство Ассоциация Строительных ВУЗов, 2005 г. - 469 с. 4. Бетонные смеси. Рецептурный справочник для строителей и производителей строительных материалов. Ростов - на - Дону. Издательство Феникс, 2009 г. - 461 с. 5. Дворкин Л. И., Дворкин О. Л. Строительные материалы из отходов промышленности. Ростов - на - Дону. Издательство Феникс, 2007 г. - 357 с. 6. Наназашвили К. X. Производство арболита - эффективный способ утилизации древесных отходов. М.: ЦБНТИ Строительная индустрия. 1972 г., вып. № 11 7. Арболит / Под редакцией Г. А. Бужевича. М.: Издательство литературы по строительству, 1968г. - 243 с. 8. СН 549-82 Инструкция по проектированию, изготовлению и применению конструкций и изделий из арболита. М.: Госстрой СССР. 1982 г. 9. ГОСТ 19222-84 Арболит и изделия из него. Общие технические условия. 10. ГОСТ 24211-2008 Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия. 11. Бухаркин В. И. и др. Производство арболита в лесной промышленности. М.: 1969. 12. СТ РК ИСО 6782-2007 Заполнители для бетона. Определение насыпной плотности. 13. СТ РК ИСО 6783-2007 Заполнители для бетона. Определение насыпной плотности и водопоглощения. Метод гидростатического равновесия. 14. СТ РК ИСО 7033-2007 Заполнители тонкие и крупные для бетона. Определение насыпной плотности и водопоглощения. Метод с использованием пикнометра. 15. СТ РК ИСО 6274-2007 Бетон. Ситовый анализ заполнителей.