Білім беру бағдарламасы

Толығырақ
Код – Мамандық 6B04101 - Экономика электронного бизнеса
Білім беру бағдарламасының мақсаты

Ақпаратты және цифрлық экономиканы дамыту жағдайында электронды бизнес экономикасы саласында жоғары білікті, бәсекеге қабілетті, креативті, құзыретті және талап етілетін түлектерді дайындау.

Түлектің біліктілік сипаттамасы Мамандар лауазымдарының тізбесі:

- өндірістік және өндірістік емес салаларда, сондай-ақ әртүрлі меншік түріндегі кәсіпорындар мен кәсіпорындардың экономикасы, ұйымдастыру, жоспарлау және басқару;
- сәулет кәсіпорындардың АТ-инфрақұрылымын талдау және жетілдіру;
- электрондық ақпараттық жүйелерді пайдалана отырып экономикалық есептеулерді жүргізу;
- АКТ саласында инновацияларға негізделген жаңа электрондық тауарлар мен бизнесті құру бизнес-жоспарлау;
- цифрлық экономика саласындағы зерттеулер;
- ілеспе профильдердің мамандарымен өзара іс-әрекет жасау.
Кәсіби қызмет объектісі:

- мемлекеттік органдар;
- әртүрлі меншік нысанындағы ұйымдар, қызмет салалары, ұйымдастырушылық-құқықтық нысандары;
- білім беру мекемелері мен ғылыми-зерттеу институттары мен ақпараттық жүйелерді дамыту мен пайдалануды жүзеге асыратын ұйымдар.
Кәсіби қызмет түрлері:

- ұйымдастырушылық-технологиялық;
- өндіру және басқару;
- экономикалық жоспарлау;
- қаржылық-экономикалық;
- ақпараттық-талдамалық;
- кәсіпкерлік;
- инновациялар мен инвестициялар;
- ғылыми-зерттеу;
- білім беру (педагогикалық колледждер, лицейлер).
Кәсіби қызметінің функциялары:

- қаржылық, бухгалтерлік, статистикалық және басқа да ақпаратты жинау және талдау, белгісіздік тәуекел жағдайында басқару шешімдерін қабылдау үшін оларды өңдеу;
- экономикалық есептеулер жүргізу, бизнес-жоспарлау және электрондық ақпараттық жүйелерді пайдалана отырып болжау;
-әртүрлі қызмет салалардағы кәсіпорындардың барлық шаруашылық қызметіне бақылау жасайтын аналитикалық есептерді жүргізу;
- ұйымға (кәсіпорынға) электронды бизнестің әдістері мен құралдарын енгізу;
- электрондық кәсіпорынның сәулет жобасын әзірлеу; электронды өнімді, электрондық қызметтерді құруға арналған жобалар мен жобалық құжаттамаларды әзірлеу;
- экономикадағы, басқарудағы және АКТ-де инновацияларды талдау;
-кәсіпорынның бизнес-үдерістерін және АТ-инфрақұрылымын жетілдіру бойынша жобаларды әзірлеу;
- тауарларды, өнімді (жұмыстарды, қызметтерді) өндіруге арналған бизнес-үрдістерді автоматтандыруда ұйымның қажеттіліктерін талдау;
- экономиканың нақты секторындағы кəсіпорындардың электронды кəсіпорындарын жəне электронды бизнес бөлімдерін басқару;
- кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру және талдау.
Маманның құзыреттілік картасы
Қалыпталатын негізгі құзыреттер Оқыту нәтижелері
1. Тұтас жүйелік ғылыми дүниетаным негізінде түрлі жағдайларды бағалау қабілеті Философиялық және тарихи мазмұндағы ақпаратты қабылдау және талдау дағдысын, дискуссияны және полемиканы жүргізу тәсілдерін меңгеру
Әлеуметтік маңызы бар мәселелер бойынша өз пікірін дәлелдей білу
2. Заманауи коммуникациялық құралдар мен технологияларды пайдалана отырып, мәдени-тілдік қарым-қатынасты жүзеге асыру қабілеті Кәсіби қызметті тиімді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін коммуникативтік қабілеттерге ие болу
АКТ көмегімен ақпаратты іздеу және өңдеуді жүзеге асыру
3. Әлеуметтік ортада тұлғаны қалыптастыру және анықтау және салауатты өмір салтын қалыптастыру қабілеті Экономикалық-құқықтық ортада біртұтас тұлғаны қалыптастыруға және индивидтің жауапкершілігін арттыруға ықпал ететін білімді көрсету
Тұлғаның, қоғам мен мемлекеттің тиімді жұмыс істеуін сақтау, дамыту және тиімді жұмыс істеуі мақсатында әлеуметтік жүйелердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету әдістерін қолдану
4. Ұлттық және әлемдік экономиканың дамуындағы негізгі үрдістерді анықтау, кәсіпорындағы бизнес-үдерістерді басқару дағдыларын меңгеру Экономика, менеджмент, Есеп, қаржы саласындағы ұғымдар мен санаттарға сүйену, қаржы нарығының әртүрлі сегменттерін құру және өзара іс-қимыл схемаларында бағдарлау
Кәсіби қызметте ұйымдастырушылық-басқарушылықты қабылдау және олар үшін жауапкершілік алу
5. Деректерді жинау, талдау және өңдеуді жүзеге асыру қабілеті, алынған нәтижелерді талдау және мазмұнды түсіндіру Қаржы-экономикалық ақпараттарды өңдеу үшін құрал-саймандық құралдарды қолдану, алынған нәтижелерді негіздеу
Математикалық әдістерді пайдаланып, статистикалық ақпараттарды жинау және өңдеу қабілетін меңгеру
6. Кәсіпорынның тиімділігін сипаттайтын экономикалық көрсеткіштерді есептеу қабілеті, АКТ-ны кәсіби қызметте қолданылуы Кәсіпорын қызметінің соңғы көрсеткіштерін есептеуді жүргізу, салалық тиістілікті ескере отырып, кәсіпорынның бизнес-үдерістерін жобалай білу
Әртүрлі АКТ пайдалану: ақпаратты іздеу, сақтау, өңдеу, қорғау және тарату үшін интернет-ресурстар, бұлтты және мобильді сервистер
7. Ағымдағы қызметті жүзеге асыру үшін кәсіптік міндеттерін орындау мүмкіндігі, кәсіпорынның өндірістік және шаруашылық қызметін жоспарлау Кәсіпорынның дамуы үшін бизнес-жоспар жасау, оларды қоршаған ортаға әсер ету тұрғысынан бағалау
Кәсіпорынның ағымдағы даму міндеттерін белгілеу және іске асыру, оның қызметін жүзеге асыру шарттарын бағалау, сапа стандарттарын сақтау
8. Ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, экономикалық үдерістердің тиімділігін талдау және жасай білу Интернет-технологияларды қолдану, веб-сервистер функцияларын пайдалану, Web-технологияларда қолданылатын бағдарламалық құралдарды пайдалану туралы түсінікке ие болу
Электрондық бизнестегі ұйымдастыру және басқару шешімдерін жасау және енгізу үшін заманауи бағдарламалық өнімдерді қолдану
9. Бизнес-процестерді талдау және бағалау ерекшеліктерін жүзеге асыру, сапа мен қауіпсіздік стандарттарына сәйкес оларды жетілдіру бағыттарын ұсыну Бизнес құнын есептеу және есептер құру әдістерін меңгеру, өндірістік және экономикалық үрдістерді жетілдіру шараларын әзірлеу
Жүйені бағалаудың сапа көрсеткіштері мен өлшемдерін және қауіпсіздік экономикасы мен киберқауіпсіздікті қамтамасыз етудің жеке әдістері мен құралдарын таңдау және талдау
Модульдік оқу жоспары
Жалпы білімдік пәндер Базалық пәндер Кәсіптік пәндер