Minor (Минор) қосымша білім беру бағдарламасы

Minor (Минор) қосымша білім беру бағдарламасы – білім алушыларға қосымша құзыреттіліктерді қалыптастыру мақсатында анықталған пәндер және (немесе) модульдер және оқу жұмысының басқа да түрлерінің жиынтығы (Кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу үдерісін ұйымдастыру қағидалары ҚР БҒМ 12.10.2018ж № 563 бұйрығы)

Қосымша білім беру бағдарламасы бойынша таңдалған пәндердің көлемін ЖОО өзі белгілейді. Бұл ретте қосымша ББ пәндерін білім алушылар ТК және ҚТ шеңберінде оқиды және олардың көлемі негізгі операциялық жүйе бойынша тиісті дәрежені немесе біліктілікті беру үшін қажетті кредиттердің жалпы көлеміне кіреді. (Кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу үдерісін ұйымдастыру қағидалары ҚР БҒМ 12.10.2018ж № 563 бұйрығы)

Minor - бакалавриаттың жаңа білім беру моделінің маңызды құрамдас бөлігі , 2019 жылы Д.Серікбаев атындағы ШҚМТУ-да іске асырылуы басталды. Major – ден (Мажор) айырмашылығы (негізгі құзыреттілікті қалыптастыру мақсатында білім алушыларға анықталған білім беру бағдарламасы), Minor (Минор) - бұл студент үшін бейінсіз үш өзара байланысты пәндерден тұратын блок.

Мысалы, болашақ қаржыгер "Тіл және коммуникация" Minor-ді оқып үйрену үшін таңдап, Шет тілдері бойынша қосымша білім ала алады, ал болашақ бағдарламалық қамтамасыз ету бакалавры "Кәсіпорындағы есеп және салық салу" Minor-ді оқып үйрену үшін таңдап, кәсіпорындағы есеп, талдау және аудит бойынша қосымша құзыреттіліктерді ала алады.

Minor бакалавриаттың бірінші курсының соңында барлық студенттерге таңдау үшін ұсынылады. Әрбір білім алушы оқу үшін бір Minor таңдауға міндетті. Minor бакалавриаттың екінші және үшінші курстарында оқытылады.

Minor ерекшеліктері:

  • бакалавриаттың екінші және үшінші курстарында оқиды;
  • жүйелі түрде оқитын үш пәннен тұрады;
  • 15 кредит еңбек сыйымдылығы (әр пәннің еңбек сыйымдылығы-5 кредит);
  • еңбек сыйымдылығы білім беру бағдарламасының негізгі бөлігіне кіреді (Minor пәндері үшін кредиттер негізгі бағдарламаның 240 кредитіне кіреді);
  • әр білім беру бағдарламасының студенті жалпы пулдан өз бетінше таңдайды;
  • Minor пәндері бір уақытта өткізіледі: кестеде оларға нақты сабақ күні беріледі.

Бакалавриат студенттеріне арналған Minor каталогы

Minor «Тіл және коммуникация»

Minor «Кәсіби коммуникация тілі»

Minor «Кәсіби компьютерлік бағдарламалар»

Minor «Растрлық, векторлық графиканы, 3D модельдеу және визуалдауды өңдеудің қолданбалы бағдарламалары»

Minor «Конструкторлық графика»

Minor «Кәсіпорындағы есеп және салық салу»

Minor «Баға белгілеу және Сметалық іс»

Minor «Инженерлік-физика есептерін шешуге арналған қолданбалы пакеттер»

Minor «Автомобильдер»

Minor «Қауіпсіз қозғалыс»

Minor «Машина жасаудағы инновациялары»