Білім беру бағдарламасы

Код – Мамандық 7M07312 - Земельный кадастр и землеустройство
Білім беру бағдарламасының мақсаты

Жерге орналастыру және кадастр саласында зерттеулер мен әзірлемелерді табысты жүргізе алатын, кәсіби, ғылыми, педагогикалық қызметте функционалдық сауаттылықты және бәсекеге қабілеттілікті көрсете алатын маманның кәсіби қалыптасуы мен зияткерлік дамуына қолайлы білім беру ортасын құру.

Түлектің біліктілік сипаттамасы Мамандар лауазымдарының тізбесі:

Магистратура бағдарламасын игерген бітірушілердің кәсіби қызмет саласы жер қатынастарын басқару жүйесін, Жер ресурстарын және жылжымайтын мүлік объектілерін басқару жүйесін, жер пайдалану аумағын ұйымдастыруды, жер пайдалануды болжау, жоспарлау және жобалау, Жерді ұтымды пайдалану және қорғау, есепке алу, кадастрлық бағалау, жерге орналастыру мен кадастрларды топографиялық-геодезиялық және картографиялық қамтамасыз ету, кадастрлық ақпараттық жүйелерді қалыптастыру, жылжымайтын мүлік объектілерін түгендеу, жер мониторингі жүйесін қамтиды.
Кәсіби қызмет объектісі:

- Қазақстан Республикасының барлық санаттағы жер ресурстары, жер пайдалану мен жер пайдаланудың барлық түрлері, олардың санаттар, нысаналы пайдалану және меншік нысандары бойынша бөлінуіне қарамастан;
- әкімшілік құрылымдар аумағы;
- ауыл шаруашылығы кәсіпорындары мен ұйымдарының жер учаскелері мен жер пайдалану.
Кәсіби қызмет түрлері:

- өндірістік-технологиялық;
- эксперименттік-зерттеу;
- білім беру (педагогикалық, оқу-тәрбие);
- өндірістік-басқарушылық;
- ұйымдастыру-технологиялық;
- ғылыми-зерттеу;
- жобалау.
Кәсіби қызметінің функциялары:

- жерге орналастыру және аумақтық жоспарлау сызбалары мен жобаларын әзірлеуге тапсырмалар дайындау;

- жерге орналастыру мен кадастрлардың геодезиялық және картографиялық қамтамасыз етілуін дайындау, жерге орналастыру мен аумақтық жоспарлау жобалары мен сұлбаларын құру әдістемелерін әзірлеу;

- автоматтандырылған кадастрлық жүйелердің деректер базасын өңдеу үшін техникалық тапсырмаларды әзірлеу, кадастрлық, жобалау-іздестіру және топографиялық-геодезиялық жұмыстарды жүргізу бойынша нұсқаулық материалдарды байқаудан өткізу, жылжымайтын мүлік объектілерінің мониторингін жүзеге асыру;

- мемлекеттік кадастр және жерге орналастыру мақсаттары үшін бастапқы ақпаратты жинау мен өңдеудің бағдарламалық құралдарын енгізу.
Маманның құзыреттілік картасы
Қалыпталатын негізгі құзыреттер Оқыту нәтижелері
1. Кәсіби саладағы және әлеуметтік-тұлғалық саладағы практикалық қызмет пен зерттеулердің тәжірибесін талдау, сын тұрғысынан бағалау және интеграциялау. Ғылым мен техника философиясының интеграциясы негізінде ғылыми танымның заманауи тенденциялары мен әдіснамасын білу, білім мен ғылымның қоғамдық қызметтегі рөлін, жоғары мектеп оқытушысының кәсіби құзыреттілігін білу.
Академиялық этиканың, зияткерлік меншікті құқықтық қорғаудың барлық принциптерін сақтай отырып, зерттеу және жобалау жұмыстарын ұйымдастыруда іскерліктер мен дағдыларды тәжірибеде қолдану және ғылыми жұмыстың мақсаттары, құралдары, нәтижелері үшін жеке жауапкершілікті түсіну.
2. Ойлау мәдениетін, жалпылауға, талдауға, сын тұрғысынан ойлауға, жүйелендіруге, болжауға, мақсат қоюға және оларға қол жеткізу жолдарын таңдауға қабілетті, ой-пікірлер мен пікірлердің логикасын талдай білу. Ғылыми зерттеулерді жүргізуге және жоғары оқу орындарында арнайы пәндерді оқытуды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін шет тілін кәсіби деңгейде меңгеру.
Кәсіби қызметте қабылданатын ұйымдастырушылық-басқарушылық шешімдердің шарттары мен салдарын талдау және бағалау.
3. Кадастр және жерге орналастырудың қазіргі мәселелерін шешу үшін нақты жер-кадастрлық ақпарат алудағы негізгі бағыттар мен әдістемелік тәсілдерді анықтау қабілеті. Ақпаратты іздеу, сақтау, математикалық өңдеу және талдауды жүзеге асыру, ақпараттық, компьютерлік және желілік технологияларды пайдалана отырып, оны қажетті форматта ұсынуды білу.
Табиғи ресурстар мен жылжымайтын мүлік объектілерінің мониторингін жүзеге асыру негізінде қазіргі экономикалық, әлеуметтік, экологиялық жағдайларды ескере отырып, әр түрлі аумақтық деңгейдегі жерге орналастырудың оңтайлы міндеттерін іздеуді жүзеге асыру.
4. Кадастр және жерге орналастыру жүйесінде, статистикалық өңдеу негізінде ғылыми зерттеулер мен ізденістер жүргізу және жерді пайдалану тиімділігінің көрсеткіштеріне әсер ететін факторларды анықтау қабілеті. Қазіргі заманғы деңгейде геодезиялық, картографиялық, жер-кадастрлық ақпаратты қолдау үшін жаһандық серіктік позициялаудың заманауи жүйелерін, геоақпараттық, кадастрлық жүйелер мен технологиялардың, жобалаудың автоматтандырылған жүйелерінің даму үрдісін білу және қолдану.
Жердің мелиорациялық жай-күйін, аумақты ландшафттық ұйымдастыру принциптерін және геоэкологиялық көзқарасты ескере отырып, жерді ұтымды пайдалану, болжау, жобалау, жерді қорғау жүйесіндегі терең білімді көрсету.
5. Жерге орналастыру және кадастрда қазіргі заманғы жабдықтарды, аспаптарды және зерттеу әдістерін пайдалана отырып, ғылыми-зерттеу әзірлемелерін өз бетінше орындау, ғылыми зерттеу нәтижелерін пайдалану бойынша практикалық ұсыныстар жасау қабілеті. ҚР аумағын дамыту мәселелеріне қатысты жобалар мен схемаларды талдау және әзірлеу, жер ресурстарын пайдалану мен қорғауды болжауды жоспарлауды және талдауды жүзеге асыру.
Жылжымайтын мүлікті бағалаудың перспективалық және инновациялық әдістерін қолдану негізінде аймақтық басқару шешімдерін, өндірістік және өзге де қызметтің бизнес-жоспарларын әзірлеу және қабылдау кезінде жылжымайтын мүлік объектілері мен аумақтарына кешенді экологиялық-экономикалық бағалауды жүргізуді білу.
6. Кәсіби қызметтің міндеттерін шешуде заманауи ақпараттық технологияларды, техниканы, қолданбалы бағдарламалық құралдарды қолдану қабілеті. Жерге орналастыру және қайта құру, жылжымайтын мүлік объектілерін дамыту жөніндегі жобалық және жұмыс техникалық құжаттамасын әзірлеу және әзірленетін жобалар мен техникалық құжаттаманың сәйкестігін бақылауды жүзеге асыру.
Жерге орналастыру және кадастр салаларының құқықтық, экономикалық, технологиялық жай-күйін және ғылыми-әдістемелік қамтамасыз етуді талдау мен бағалау негізінде жер ресурстарын басқару жүйесінде тиімді шешімдерді әзірлеу.
Модульдік оқу жоспары
Базалық пәндер Кәсіптік пәндер Қосымша оқу түрлері