Мониторинг окружающей среды

Сипаттама: Пән табиғи және антропогендік факторлардың әсерінен олардың жай-күйінің өзгеруін талдау, бағалау, болжау және бақылау мақсатында қоршаған орта мен табиғи ресурстардың жай-күйін бақылау бойынша кешенді ақпараттық жүйені, табиғи ортаның теориялық және әдіснамалық негіздерін, экологиялық қасиеттерін және аймақтың антропогенезін; экожүйенің өнімділігі мен динамикасын, ландшафттың экологиялық тұрақтылық дәрежесін қарастырады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • Геоэкологиялық жағдайды және табиғи-техникалық геожүйелерді кеңістіктік саралау заңдылықтарын тануда экологиялық білімнің жоғары сапасына қол жеткізу, қоршаған орта мен табиғи ресурстардың жай-күйін бақылау, талдау, бағалау және болжау бойынша іс-әрекеттер призмасы арқылы өңірлік геоэкологиялық жағдайлардың даму перспективаларын бағалау.
Міндет
 • - курстың теориялық көлемін оқу;-табиғи - техникалық геожүйелердің даму заңдылықтарын талдау; - табиғи ортаға антропогендік әсерлердің рұқсат етілген нормаларын анықтау бойынша дағдылар мен іскерлікті меңгеру; - табиғи ортаны оңтайландыру саласында ғылыми негізделген стратегияны әзірлеу., - нақты материалды талдау дағдылары мен біліктерін қалыптастыру, - студенттерді инженерлік шешімдер қабылдауға үйрету.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Адамның тіршілік ету ортасының мониторингі деңгейін, құрылымын және міндеттерін; адамның тіршілік ету ортасын зерттеудің қолданыстағы әдістері мен құралдарын; ғаламдық, аймақтық және жергілікті деңгейлерде мониторингтік әрекеттерді жүзеге асыру ерекшеліктерін білу
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Қоршаған ортаны қорғаудағы іргелі және жаңа жетістіктерді пайдалану; геоэкологиялық жағдайды бағалау, қоршаған орта мониторингінің негізгі әдістемесін, қоршаған ортаның экологиялық жай-күйінің параметрлерін бағалаудың ақпараттық жүйесін пайдалану, қоршаған ортаға антропогендік әсер ету жағдайында табиғи-техникалық геожүйелердің жай-күйін болжауды жүзеге асыру
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Нормативтік-техникалық және нормативтік-экологиялық құжаттаманы орындау, қоршаған ортаны бақылау әдістерін болжау және әзірлеу
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Өзінің өндірістік және қоғамдық қызметін кәсіби жүзеге асыру және қоршаған орта мониторингі саласындағы әдістер мен бағдарламаларды әзірлеуге және іске асыруға қатысу
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Схемаларды, аспаптарды, аппараттарды және мониторинг жүйелерін әзірлеу және жобалау әдістемесінде білімді жетілдіру. Мониторингтің алдыңғы қатарлы ғылыми әдістері саласындағы білімді жетілдіру және оларды проблемаларды жедел шешу үшін қажетті деңгейде пайдалану.
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • Мониторинг және оның элементтері туралы түсінік
 • Глобальды экологиялық мониторинг
 • Мемлекеттік мониторинг
 • Оқшауланған мониторинг
 • Ластану көзінің мониторингі (нүктелік мониторинг)
 • Өндірістік экологиялық мониторинг
 • Фондық экологиялық мониторинг
 • Аэрокосмостық мониторинг
 • Қоршаған табиғи ортаның антропогендік өзгерісінің мониторингі
 • Атмосфералық ауа мониторингі
 • Табиғи сулар мониторингі
 • Топырақ күйінің мониторингі
 • Мониторингтің мемлекеттік емес түрлері
Зертханалық сабақтардың тақырыптары
 • Қарастырылмаған
Негізгі әдебиет
 • 1. Голицин А.Н. Промышленная экология и мониторинг окружающей среды – М.: ИРПО, 2007. 2. Каракеян В.И. Мониторинг загрязнения окружающей среды. Учебник, Юрайт, 2016 - 397 с. 3. Горшков М.В. Экологический мониторинг. Учеб. пособие / М.В. Горшков. - Владивосток: Изд-во ТГЭУ, 2010. - 313 с. 4. Тихонова И.О., Кручинина Н.Е., Десятков А.В. Экологический мониторинг водных объектов. – М.: Инфра-М, 2012. – 152 с. 5. Тихонова И.О., Тарасов В.В., Кручинина Н.Е., Экологический мониторинг атмосферы. – М.: Инфра-М, 2012. – 136 с.
Қосымша әдебиеттер
 • 6. Экологический кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года № 212 7. ГОСТы 17... Охрана природы.