Моделирование информационно-вычислительных процессов

Сипаттама: Курс қолданылатын регрессиялық талдауды және көліктік модельге, көлік желілеріне ең қысқа жол мәселесіне және ең үлкен ағындық проблемаға дейін қысқартылған тапсырмаларды қарастырады. AnyLogic, COMSOL Multiphysics жүйелерін қолданып модельдеу негіздері зерттелді. Курсты оқып-үйрену нәтижесінде студент мәселенің дұрыс тұжырымдамасын, оны шешу әдісі мен бағдарламалық қамтамасыз етуін таңдай алады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • Кәсіби есептерді шешу үшін моделдеудің заманауи аспаптық жүйелерімен есептеу эксперименттерінің нәтижелерін модельдеу және өңдеу әдістерін, құралдарын зерттеу.
Міндет
 • Ақпараттық-есептеу үрдістерін математикалық және компьютерлік моделдеудің теориялық негіздерін меңгеру.
 • Модельдердің негізгі кластарын және үлгілеу әдістерін, ақпараттық процестердің модельдерін құру принциптерін, формализация әдістерін, Алгоритмдеу және модельдерді Қазіргі компьютерлік құралдардың көмегімен жүзеге асыру дағдыларын меңгеру.
 • Имитациялық модельдеу техникасын пайдалана отырып, есептеу эксперименттерін жүргізу дағдыларын меңгеру, эксперименттерді жүргізуді жоспарлау және олардың нәтижелерін өңдеу.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Ақпараттық-есептеу процестерін математикалық және компьютерлік моделдеудің теориялық негіздерін білу жә
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Модельдердің негізгі кластарын және үлгілеу әдістерін, ақпараттық процестердің модельдерін құру принциптерін, формализация әдістерін, Алгоритмдеу және модельдерді Қазіргі компьютерлік құралдардың көмегімен жүзеге асыру дағдыларын меңгеру.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Моделдеу әдістері мен модельдердің кластарын пайдалануды таңдау туралы пікір қалыптастыру.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Ақпараттық жүйелерді басқарудағы ақпараттық-есептеу процестерін модельдеу есептерін шешу бойынша командада жұмыс істеу қабілеті.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Курста алған білімдерді заманауи компьютерлік құралдардың көмегімен қолдану дағдыларын меңгеру, сонымен қатар модельдеудің жаңа әдістеріне үйрету қабілеті.
Негізгі әдебиет
 • 1. Королькова А.В., Кулябов Д.С. Моделирование информационных процессов: учебное пособие. М. : РУДН, 2014. 192 с. : ил. 2. http://www.intuit.ru/studies/courses/4818/1066/info. - 2013. - ISBN: 978-5-9556-0146-5 3. Алексеев Е.Р., Чеснокова О.В., Рудченко Е.А. Scilab: Решение инженерных и математических задач, 2008. - http://books.altlinux.ru/altlibrary/scilab 4. Губарь Ю.В. Введение в математическое моделирование. - Интернет-университет информационных технологий — ИНТУИТ.ру. - 2007. - http://www.intuit.ru/department/calculate/intromathmodel/ 5. Советов Б. Я., Яковлев С. А. Моделирование систем. Учебник для ВУЗов. – М.:Высшая школа, 1999. – 319 с. 6. Бусленко Н.П. Моделирование сложных систем. – М.: Наука, 1978. – 399 с.
Қосымша әдебиеттер
 • 7. Питерсон Дж. Теория сетей Петри и моделирование систем. – М.: Мир, 1984. 264 с. 8. Бычков С.П., Храмов А.А. Разработка моделей в системе моделирования GPSS.Учебное пособие. – М.: МИФИ, 1997. – 32с. 9. Бенькович Е.С., Колесов Ю.Б., Сениченков Ю.Б. Практическое моделирование динамических систем – СПб.: БХВ-Петербург, 2002. – 464 с. 10. Кулябов Д.С., Королькова А.В. Архитектура и принципы построения современных сетей и систем телекоммуникаций. - М. 2008. - http://lib.rudn.ru/polnotekstovye-knigi/61-Kulyabov.pdf 11. Грекул В. Теория информационных систем. — ИНТУИТ.ру. - 2009. - http://www.intuit.ru/studies/courses/507/363/info 12. Кирсанов А. Теория информационных технологий и систем. . — ИНТУИТ.ру. - 2009. - http://www.intuit.ru/studies/courses/1158/315/info