Основы схемотехники

Сипаттама: Аппараттық іске асыру мақсатында базистік цифрлық тораптарды логикалық жобалау алгоритмі ұғымдарын қалыптастыру. Цифрлық құрылғылардың тораптары мен кіші жүйелерін құру негізін құрайтын негізгі комбинациялық және тізбекті схемалардың схемалық және функционалдық сипаттамаларын зерттеу. Цифрлық құрылғылардың типтік тораптарының құрылымы мен жұмыс принциптерімен танысу.

Кредиттер саны: 4

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Сұлбатехника саласындағы білімнің қажетті жиынын хабарлау; логикалық жобалаудың негізгі аспектілері туралы түсінік қалыптастыру және базистік және типтік цифрлық тораптардың, схемалар мен құрылғылардың функционалдық қасиеттері бойынша қажетті білім беру.
Міндет
  • Сандық техника элементтерін кейіннен аппараттық іске асыру үшін физикалық процестерді логикалық модельдеу тәсілдерін меңгеру, сондай-ақ негізгі функционалдық тораптар мен құраушы компоненттердің негізгі сипаттамаларын меңгеру.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Білу: - Сандық техника құралдарының бірқатар базистік элементтері мен компоненттерінің жобалануы және жұмыс істеуі негізделетін физикалық принциптерін; - физикалық процестерді және басқа да қолданбалы есептерді логикалық жобалау алгоритмін; - схемотехниканың элементтік базасы туралы жалпы мәліметтер, логикалық элементтердің негізгі базистерінің номенклатурасы, сандық кіші жүйелер мен жүйелердің функционалдық тораптарын.
  • Түсіну: - Сандық техника жүйесінің құрамдауыштарын құрудың негізгі принциптері, құрамы және қызмет етуін; - компьютерлік техниканы қолдану саласын жетілдіру, жобалау және кеңейту үрдістерін.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • - сандық жүйелер немесе сандық техника жүйелері құрамындағы сандық элементтердің немесе тораптардың орны мен рөліне баға бере білу; - сандық құрылғылардың құрылымдық шешімдерінің ерекшеліктерін талдау қабілетін меңгеру; - сандық жүйелердің жұмыс істеуінің өндірістік және өндірістік емес шығындарын бағалау дағдысының болуы.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Инновациялық менеджмент және стратегиялық жоспарлау саласында пікір қалыптастыру.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • - сандық техника құралдарына техникалық қызмет көрсету тобында жұмыс істей білу; - жұмыс орны бойынша кәсіби дағдыларға оқыту процесін ұйымдастыруда коммуникациялық қабілеттілікті дамыту.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • - дербес пайдалану жүйелерінің жұмыс қабілеттілігіне талдау жүргізу және сыни бағалауды тұжырымдау; - компьютерлер мен жүйелердің негізгі тораптары мен құрылымдық компоненттерінің функционалдық және техникалық сипаттамаларын түсіндіру; - цифрлық жүйелерді практикалық қолдану мәселелері бойынша ақпараттық материалдардың мазмұнына талдау жүргізу.
Негізгі әдебиет
  • Основная литература 1 Новиков Ю.В. Введение в цифровую схемотехнику. – М.: Национальный Открытый Университет ИНТУИТ, 2016. 2 Мышляева И.М. Цифровая схемотехника: Учебник. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 400 с. 3 Немцов М.В., Немцова М.Л. Электротехника и электроника. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. 4 Медведев Б.Л., Пирогов Л.Г. Практическое пособие по цифровой схемотехнике. – Издательство Мир, 2012.