Білім беру бағдарламасы

Толығырақ
Код – Мамандық 7M07310 - Водоснабжение и канализация
Білім беру бағдарламасының мақсаты

Еңбек нарығының сұраныстарын қанағаттандыру үшін сумен қамту және канализация саласында жоғары білікті мамандар даярлау. Бітірушіге таңдалған қызмет саласында табысты жұмыс істеуге және еңбек нарығында тұрақты болуға мүмкіндік беретін құзыреттерді қалыптастыру.

Түлектің біліктілік сипаттамасы Мамандар лауазымдарының тізбесі:

- ғылыми-педагогикалық сала;
- ғылыми-зерттеу саласы;
- сумен қамту және лас су бұру жүйесі мен құрылыстарын жобалау, салу, пайдалану;
- сумен жабдықтау және канализация жүйелерін және объектілерін бақылау, бағалау және қайта құру;
- сумен жабдықтау және канализация объектілерінің санитарлық қорғау аймақтарын жобалау;
- кәсіпорындардың экологиялық қызмет бағалау.

Кәсіби қызмет объектісі:

-білім беру ұйымдары;
-ғылыми-зерттеу ұйымдары;
- тұрғын үй-коммуналдық шаруашылыққа қызмет көрсететін ұйымдар;
- өнеркәсіптік кәсіпорындарда сумен жабдықтау және лас су бұру цехтері мен бөлімдері;
- сумен жабдықтау және су бұру объектілерінде (тораптар, сорғы станциялары, су жинау қондырғылары, ағын суларды тазарту қондырғылары);
- гидротехникалық құрылыстар;
- жобалау ұйымдары.

- жобалау ұйымдары;

Кәсіби қызмет түрлері:

-оқу-педогогикалық жұмысы;
-эксперименттік-зерттеу
- жобалау-конструкторлық;
- өндірістік-технологиялық және өндірістік-басқарушылық;
- монтаждық-реттеу және сервистік-пайдалану.


Кәсіби қызметінің функциялары:

- сумен жабдықтау және лас суды бұру жүйелерін жобалау бойынша ақпарат пен бастапқы деректерді жинау және жүйелеу;
- әмбебап және мамандандырылған бағдарламалық және есептік жүйелерді және автоматтандырылған жобалау жүйелерін қолдана отырып, сумен жабдықтау және лас сулар желілерін таратуға арналған жобалау негіздемесі;
-әмбебап және мамандандырылған бағдарламалық және компьютерлік жобалау жүйелерін пайдаланатын табиғи және сарқынды суларды тазарту қондырғыларын жобалаудың негіздемесі;
- көрсетілген әдістерге сәйкес эксперименттер жүргізуге қатысу, жүргізілген зерттеулердің сипаттамаларын жасау және нәтижелерді жүйелендіру;
- сумен жабдықтау және су бұру құрылыстарын инженерлік жүйелер мен жабдықтарды монтаждау, іске қосу, сынақтан өткізу және іске қосу, профилактикалық тексерулер мен жөндеу жұмыстарын ұйымдастыру;
- берілген әдістемелер бойынша эксперименттер жүргізуге қатысу, жүргізілген зерттеулердің сипаттамасын жасау және нәтижелерді жүйелеу.
Маманның құзыреттілік картасы
Қалыпталатын негізгі құзыреттер Оқыту нәтижелері
1. Ғылыми-әдістемелік бірегейлікті дүниетанымдық бағыттылықпен біріктіретін ғылымның негізгі проблемаларына, оның функциялары мен даму заңдарына бағдарлану қабілеті Философия саласындағы негізгі мәселелерді анықтау және ғылым әдіснамасының рөлін сипаттау
2. Кәсіби қарым-қатынас құралы ретінде шет тілдерін еркін пайдалану қабілеті Шет тілін С1-С2 халықаралық стандарттар деңгейінде және ғылыми стильдің грамматикалық сипаттамаларында меңгеру; халықаралық ортада жұмыс істеуге қабілетті болу
3. Педагогикалық қызметке қатысу қабілеті Оқу процесін ұйымдастыруға қойылатын психологиялық-педагогикалық талаптарды ескере отырып, Педагогикалық қызметті жүзеге асыру
4. Ғылыми-зерттеу қызметіне қатысу қабілеті Кәсіби қызмет шеңберінде зерттеу жұмыстарын жүзеге асыру
Ғылыми ақпаратты алу, өңдеу және сақтау әдістерін қоса алғанда, қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды меңгеру
Зияткерлік меншікті қорғау және рәсімдеу ережелерін білу
Зерттеудің қажетті әдістерін таңдай білу, бар әдістерді түрлендіру және нақты зерттеудің міндеттеріне сүйене отырып жаңа әдістерді әзірлеу.
5. Жобалау-технологиялық қызметке қатысуға мүмкіндік Білім алушы қазіргі заманғы құрылыс конструкциялары мен инженерлік жүйелерді, бағдарламалық-есептеу кешендерін және автоматтандырылған жобалау жүйелерін пайдалана отырып ғимараттар мен құрылыстарды жобалау қабілетіне ие болуы керек
Құрылыс өндірісіндегі қазіргі заманғы технологияларды, ғимараттар мен құрылыстардың құрылыс процестері технологиясындағы жаңа әдістер мен тәсілдерді білу.
6. Сумен жабдықтау және суду бұру жобалау, салу, пайдалану және реконструкциялауға қатысу мүмкіндігі. Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін қайта құрудың негізгі бағыттарын, әдістерін және әдістерін білу.
Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін пайдаланудың негізгі ережелерін білу.
7. Табиғи, ағынды сулар мен шөгінділерді тазарту нәтижесінде алынған технологиялық сұлбаны және тазарту әдістерін таңдау мүмкіндігі. Табиғи ағынды суларды және шөгінділерді өңдеудің технологиялық схемаларын және әдістерін білу.
8. Су ресурстарын қорғауда нормативтік базаны қолдану және су объектілеріне зиянды әсер етуді сандық бағалауды жүргізу мүмкіндігі. Судың ластануынан болған шығындарды есептеу әдісін және су объектілерінің ластануына төлемдерді анықтауды үйреніңіз.
Су объектісіне ластаушы заттардың шығарындыларын реттеудің негізгі принциптері мен әдістерін білу.
Модульдік оқу жоспары
Базалық пәндер Кәсіптік пәндер Қосымша оқу түрлері