Каталог электронных учебных пособий

ИСТОРИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

Айдарбаева Р.К. "Ежелгі Қазақстан"

Специальность - все

Ұсынылып отырған электрондық оқу құралы Қазақстан тарихының ежелгі кезеңін қамтиды. Оқу құралы тас және қола дәуірлері, алғашқы тайпалық одақтар мен мемлекеттер тарихына арналған лекциялар курсы, негізгі оқиғалар хронологиясы, тарихи тұлғалар, деректер мен құжаттар жинағы, сөздік, әдебиеттер тізімі сияқты бөліктерден тұрады. Студенттердің өз білімін тексеруі үшін әр бөлім бойынша пысықтау сұрақтары, тренингтер, тест тапсырмалары енгізілген.

Открыть


Айдарбаева Р.К. "XVIII-XIX ғасырдағы Қазақстан"

Специальность - все

Оқу құралында Қазақ мемлекеті тарихының аса маңызды кезеңдерінің бірі болып саналатын ХVIII-ХIХ ғасырлардағы оқиғаларға сипаттама беруге арналған. Қазіргі талаптарға сай құрастырылған оқу құралы аталған кезеңдегі Қазақстанның ішкі саяси және халықаралық жағдайы мен ұлт-азаттық қозғалыс мәселелерін қарастырған. Жаңа тарихи тұжырымдамалар негізінде Ресейдің отаршылдық саясатына, қазақ халқының саяси, әлеуметтік-экономикалық және мәдени өмірінде болған өзгерістерге баға берілген. Оқу құралының соңында берілген қосымша мәліметтер студенттің өзіндік жұмысын ұйымдастыруына көмекші құрал болады деп сенеміз.

Открыть


Айдарбаева Р.К. "XX ғасырдағы Қазақстан тарихы"

Специальность - все

Оқу құралы Ресей тарихына ала құйын болып енген ХХ ғасырдың күрделі тарихына сипаттама беруге арналған. Осы кезеңнің түбірлі құбылыстары тарихымызда дұрыс бағаланбай, бір жақты жазылып келгені белгілі. Қазіргі талаптарға сай құрастырылған оқу құралы тарихымыздың осы бір аса күрделі кезеңіне жаңаша баға беруге арналған. Ол дәрістер курсынан, семинар сабақтарына арналған әдістемелік нұсқаулардан және құжаттар, статистикалық мәліметтер мен сөздіктен құралған қосымша бөлімнен тұрады. Кредиттік оқу жүйесі бойынша білім алып жатқан студеттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыруына көмекші құрал болады деп сенеміз.

Открыть


Айдарбаева Р.К. "Қазақстан тарихы"

Специальность - все

Оқу құралы Қазақстан тарихы бойынша ежелгі дәуірден бүгінгі күнге дейінгі материалдарды қамтиды. Бұл пән жоғарғы оқу орындарында оқып-үйретудің қазіріг талаптарына сай жасалған және тарих ғылымының соңғы жетістіктері есепке алынып, қорытылған. Оқу құралының соңында берілген қосымша мәліметтер студенттің өзіндік жұмысын ұйымдастыруына көмекші құрал болады деп сенеміз.

Открыть


Айдарбаева Р.К. "Қазақстан тарихы. Кестелер, сызбалар, диаграммалар"

Специальность - все

Аталмыш оқу құралында ерте заманнан қазіргі кезеңге дейінгі Отан тарихының негізгі оқиғалары хронологиялық сабақтастық негізде кесте, сызба, диаграмма түрінде ұсынылған. Оқу құралында ұсынылып отырған кесте, сызба, диаграммалар арқылы теориялық материалдарды бекітуге, студенттердің өз бетімен жұмысын жандандыруға мүмкіндік мол. Сонымен қатар, Қазақстан тарихы оқулықтары шеңберінен тыс қосымша мәліметтердің берілуі студенттердің бұл сала бойынша білімдерін тереңдете түсетіні сөзсіз. Оқу құралы жоғарғы және арнаулы оқу орындарының студенттеріне, мектеп оқушыларына арналған.

Открыть


Айдарбаева Р.К. "Летопись независимости Республики Казахстан (1991-2011 годы)"

Специальность - все

Летопись Республики Казахстан отражает трудный и сложный путь независимости, пройденный страной за двадцать лет.

Открыть


Айдарбаева Р.К. "Тәуелсіздік жылнамасы (1991-2011 ж.ж.)"

Специальность - все

Ұсынылып отырған анықтамалыққа еліміздің тәуелсіз даму тарихының басты оқиғалары енген.

Открыть


Панковская Г.И., Фоминых В.В. "История Казахстана в датах и событиях"

Специальность - все

ЭУП соответствует программе, составленной на основании Государственного общеобязательного стандарта образования Республики Казахстан. Содержит теоретический материал по основным разделам курса истории Казахстана, изложенный в хронологической и логической последовательности.

Открыть


Панковская Г.И. "Казахстан в древности"

Специальность - все

В ЭУП освещается древнейшая и древняя история Казахстана на основе использования широкого круга источников и новейших научных исследований отечественных и зарубежных ученых. В хронологической и логической последовательности показаны общие закономерности и характерные особенности становления и развития человеческого общества на территории страны в эпоху камня, бронзы и железа. Значительная часть материалов посвящена археологическим памятникам, обнаруженным в Восточном Казахстане.

Открыть


Глушкова Л.Н. "Социология"

Специальность - все

ЭУП содержит следующие разделы: социология как наука; история становления и развития социологии; методология, методика и техника социологического исследования; общество: понятие, признаки, типология; культура как ценностно-нормативная система; личность в системе социальных связей; социальные группы, институты и организации; социальная структура и социальная стратификация; социальное действие, социальная связь, социальное взаимодействие, социальные изменения; социальное поведение и социальный контроль.

Открыть


Глушкова Л.Н. "Психология"

Специальность - все

ЭУП содержит следующие разделы: методология, методика и техника психологического исследования, психологический анализ деятельности, происхождение и развитие психики человека, общение, индивид и его потребность быть личностью, структура личности, современные теории личности, социальное развитие личности.

Открыть


Сарсембаева Г.А. "Қазақстанның мәдениеті"

Специальность - все

Берілген электронды оқулықта ерте кезеңнен бүгінге дейінгі Қазақстан мәдениетіне талдау жасалған. Электронды оқулық Қазақстан аймағы және Шығыс Өркениетіндегі, Қазақстанның ортағасырлық және қазіргі қалаларындағы, көне мәдени ескерткіштері туралы, вокальдық және инструментальдық қазақ өнері туралы мәліметтер берілген. Оқулықта Қазақстан мәдениетін дамытуға үлес қосқан ірі тұлғалар туралы мәліметтер табуға болады. Әрбір тақырып бойынша негізгі сұрақтар және әдебиеттердің, түсініктер сөздігінің тізімі бар.

Открыть


Грызунова Г.В. "Управление персоналом"

Специальность - экономические

В ЭУП раскрывается сущность управления персоналом в современной организации. Управление персоналом состоит в подборе и сохранении требуемого организации персонала, его профессиональном обучении и развитии, оценке деятельности каждого из работников с точки зрения реализации целей организации, дающей возможность скорректировать его поведение, вознаграждении персонала за его усилия. В работе с человеческими ресурсами каждая организация решает одни и те же основные задачи вне зависимости от специфики ее деятельности. При создании данного электронного учебного пособия автором была поставлена цель обобщения материала по проблематике, связанной с управлением персонала, и представление информации в доступной форме для студентов различных специальностей. При работе над пособием автор опирался на материалы научных изданий и учебников таких видных специалистов в сфере управления персоналом как Т.Ю. Базаров, А.П.Егоршин, А.Я.Кибанов, К.А.Кравченко, И.Д.Ладанов, М.И.Магура, Р.А. Фатхутдинов, С.В.Шекшня, В.И.Шкатулла и ряда других.

Открыть


Калинец Г.Н. "Конфликтология"

Специальность - экономические

ЭУП имеет прикладное значение, что способствует профессиональной социализации будущего специалиста, а также формированию личности студента, его умений находить конструктивный выход из трудных жизненных ситуаций. Данная дисциплина опирается на знания таких наук, как: философия, социология управления, психология управления. Знания курса необходимы для профессиональной деятельности специалистов по управлению персоналом и управленцев организаций в широком смысле слова, участвующих в формировании системы управления персоналом и системы управления организации в целом, работающих с кадрами в рыночных условиях. Кроме того, овладение данным курсом позволяет максимально использовать продуктивную возможность конфликта, свести к минимуму отрицательные его последствия. Полученные знания могут быть использованы при изучении специальных курсов прикладного характера: по психологии делового общения, организационного поведения, управления персоналом.

Открыть


Калинец Г.Н. "Организационное поведение"

Специальность - экономические

В ЭУП читатель найдет обзор проблем, связанных с организационным поведением, возникшим на стыке двух наук, истоки и сложившиеся теории организационного поведения, а также перспективы этого нового направления в науке об управлении. Эта дисциплина аккумулирует опыт практического менеджмента, управленческого консультирования и в научном плане основывается на концепциях и теориях не только психологии, но и социологии, теории организаций и других областей знания. К данной дисциплине относятся: явления, концепции, теории и методы, характеризующие поведение как человека и групп, так и организации в целом.

Открыть


ЯЗЫКИ

Бетимбаева И.Б., Калелова И.М., Танасевская Ю.В.,Сарсембаева А.А. "Water Supply System and Safety Engineering (Профессионально-ориентированный английский язык)"

Специальность - «Водные ресурсы и водопользование», «Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды»

ЭУП разработано на основе Типовых учебных программ по дисциплине «Профессионально-ориентированный иностранный язык», разработанных в ведущих вузах Республики Казахстан. Содержит практические задания для организации систематической как самостоятельной работы студентов, так и под руководством преподавателя с целью формирования навыков англоязычного общения в профессиональной области.

Открыть


Сарсембаева А.А., Михайлова Г.М. "English for Special Purposes (for students of mining)"

Специальность - «Геология и разведка месторождений полезных ископаемых», «Горное дело», «Обогащение полезных ископаемых», «Металлургия», «Кадастр», «Землеустройство», «Геодезия и картография»

ЭУП разработано на основе Типовых учебных программ по дисциплине «Профессионально-ориентированный иностранный язык», разработанных в ведущих вузах Республики Казахстан.

Открыть


Ерохина Л.Н. "Palette of Five Countries and Styles (страноведческий аспект)"

Специальность - 1-2 курсы неязыкового (технического) вуза

ЭУП знакомит с особенностями географии, демографии, экономики, политики, культуры и науки в Соединенных Штатах Америки, Великобритании, Канаде, Новой Зеландии и Австралии. А также с традициями, обычаями и национальными чертами жителей указанных стран, отражает главный внешний фактор, который влияет на развитие всех стран на Земном шаре - глобализацию. ЭУП основано на курсе лекций по страноведению, авторских спецкурсах, разработанных и прочитанных в КазУМО и МЯ им.Абылай хана, ПГУ им. С.Торайгырова и ВКГТУ им. Д.Серикбаева, а также научных исследованиях в высших учебных заведениях США, Казахстана и России. ЭУП предназначено для студентов, магистрантов и докторантов, а также для широкого круга лиц, интересующихся жизнью США, Великобритании, Канады, Новой Зеландии и Австралии, языком и культурой этих стран.

Открыть


Карачевцева М.В., Чжан Е.Е. "Мультимедийный комплекс "English for IT-specialists""

Специальность - неязыковые колледжи, ведущие подготовку специалистов по ИТ-специальностям

Структура комплекса представляет собой связанные логикой обучения модули, в каждом из которых определена тематика, грамматический и лексический материал для усвоения. Контроль усвоения пройденного материала предполагает выполнение контрольных заданий на аудирование и лексико-грамматический тест после каждого модуля. Планируемый результат обучения профессиональному английскому языку представлен в виде многоуровневой системы обученности по основным видам речевой деятельности: аудирование, говорение, чтение, письмо. Словарный запас профессиональной лексики составляет от 300 лексических единиц и выше в зависимости от уровня обучения.

Открыть


Горбань Е.Е. "Сборник тестовых заданий по иностранному языку"

Специальность - магистратура и докторантура за 2009 - 2012 года

ЭУП для подготовки к вступительным экзаменам в магистратуру и докторантуру включает тесты, рекомендуемые РГКП «Национальный центр тестирования» Министерства образования и науки Республики Казахстан для подготовки к вступительным экзаменам в магистратуру и докторантуру за 2009 - 2012 года.

Открыть


Муратбекова А.М., Курманбаева Ш.К. "Қазақ тілі"

Специальность - все

Электронды оқу құралы барлық мамандықтарда оқитын студенттерге арналған. Оқу құралына студент өмірінің жан-жақты қырларын қамтитын мәтіндер, оларды меңгертуге бағытталған тілдік, сөйлеу жаттығулары, тест, ойын түріндегі тапсырмалар енгізілген. Берілген мәтіндердің мазмұны студенттердің таңдаған мамандықтары, ғылыммен айналасуы, қоғамдық жұмыстарға белсене қатысуы туралы мол ақпаратты қамтиды. Мәтіндер мен оқыту, тексеру қызметтерін атқаратын қатысымдық тапсырмалар студенттердің әлеуметтік-тұрмыстық, лингвомәдени, ақпараттық құзыреттіліктерін арттыруға зор әсерін тигізеді. Сөйлесім әрекетінің барлық түрлерін қамтыған оқу құралының интерактивті мүмкіндіктері сапалы нәтижелі білімге бағытталып, оқуды ізгілендіруге, технологияландыруға қол жеткізеді.

Открыть


Букенева Ж.М. "Кәсіби қазақ тілі"

Специальность - информационные, приборостроительные, энергетические

Бүгінгі таңда жоғары оқу орындарында қазақ тілін өз деңгейінде меңгерту білім берудің басты мәселелерінің бірі болып отыр. Өйткені мемлекеттік тілдің аясын кеңейту дегенімізде басты назар оның қоғамның барлық салаларында белсенділігін арттыруға ауатыны белгілі. Бұл ретте қазақ тілінің нағыз техника тілі болып қалыптасуы болашақ мамандардың күнделікті өз кәсіби әрекеттерінде тілді еркін қолдана білулерінен байқалады. Бұл электрондық оқу құралын жазу барысында басты мақсат жоғары оқу орнының ақпараттық технология, аспаптар жасау, энергетика саласында мамандықтары бойынша оқитын студенттеріне кәсіби қазақ тілін қатысымдық ұстанымға сәйкес меңгерту болды. Электрондық оқу құралында техникалық терминдерге, оны меңгертуге арналған тапсырмалар ұсынылады. Барлық тапсырмалар жеңілден-ауырға ұстанымы бойынша жасалды. Лексикалық, грамматикалық тақырыптар жоғары оқу орындарының орыс бөлімі студенттеріне арналған қазақ тілі курсының Типтік бағдарламасына (2007 ж.) сәйкес таңдалды.

Открыть


Абдрахманова Т.М. "Неміс тілі"

Специальность - Для изучающих немецкий язык

«Неміс тілі» электронды оқу құралы 2006 жылғы ҚР БжҒМ МЖМБС-на сәйкес техникалық жоғарғы оқу орындарында неміс тілін оқыту курсының бағдарламасын толығымен қамтиды. Әрбір дәріске байланысты жаттығулар, мәтіндер нақты және компьютерлік технологиялардың арқасында көрнекті түрде берілген. Тақырыптардың соңында тестер ұсынылған: аралық және қорытынды. Бұл студенттердің дәрістерді өз бетімен меңгеруіне септігін тигізеді. Модульдік принциптің арқасында осы құралды жоғарғы оқу орындарындағы әртүрлі мамандықтардағы студенттер қолдана алады. «Неміс тілі» электронды оқу құралы іштей және сырттай оқитын студенттерге және сонымен қатар, мемлекеттік коммиссияның тексеруіне дайындалатын студенттерге және неміс тілінен білімдерін жетілдіргісі келетін көпшілік оқырмандарға арналған.

Открыть


Сарсембаева А.А. "Lesen sie mal (страноведческий аспект)"

Специальность - 1-2 курсы неязыкового (технического) вуза

ЭУП разработано в целях развития навыков ознакомительного, просмотрового, поискового, изучающего и комбинированного видов чтения на основе личностных стратегий чтения. Содержание полностью соответствует требованиям ГОСО по дисциплине «Иностранный язык» в неязыковом вузе (ГОСО 2004) и типовой программе по иностранным языкам в неязыковом вузе (2002).

Открыть


МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА, ХИМИЯ

Тыныбекова С.Д., Хисамиев Н.Г. "Высшая математика"

Специальность - все

Материал охватывает программу курса высшей математики в техническом вузе по ГОСО МОиН РК 2004 г. В каждой теме подробно и наглядно рассмотрена методика решения задач по теме.

Открыть


Тыныбекова С.Д., Хисамиев Н.Г., Конырханова А.А "Жоғарғы математика"

Специальность - все

Электронды оқу құралы 2006 жылғы ҚР БжҒМ МЖМБС-на сәйкес техникалық жоғарғы оқу орындарында жоғарғы математиканы оқыту курсының бағдарламасын толығымен қамтиды. Әрбір лекцияда осы лекцияның тақырыбына сай есептер шығару әдістемелері нақты және компьютерлік технологиялардың арқасында көрнекті түрде қарастырылған. Бұл студенттердің лекцияны өз бетімен меңгеруіне және өз бетімен шығаратын есептер мен бақылау жұмыстарын орындауына септігін тигізеді. Модульдік принциптің арқасында осы оқу құралын жоғарғы оқу орындарындағы әртүрлі мамандықтардағы студенттер қолдана алады, сонымен қатар, стандартқа тәуелсіз экономикалық бағыттағы мамандықтар да қолдануына болады. «Жоғарғы математика» электронды оқу құралы іштей және сырттай оқитын студенттерге және сонымен қатар, мемлекеттік комиссияның тексеруіне (ПГК) дайындалатын студенттерге және математикадан білімдерін жетілдіргісі келетін көпшілік оқырмандарға арналған.

Открыть


Мутанов Г.М., Тыныбекова С.Д., Хисамиев Н.Г., Конырханова А.А. "Дифференциальные уравнения"

Специальность - технические

В ЭУП речь пойдет о некоторых важнейших вопросах курса математики в аспекте практического приложения с учетом, как истории возникновения, так и дальнейшего развития дифференциальных уравнений. Мы попытались построить учебный материал в виде проблемно-ориентированного обучения, т.е. дать ответы на возникающие вопросы в процессе изучения той или другой темы. В качестве «пробного камня» мы выбрали один раздел математики - дифференциальные уравнения, который, как известно, имеет широкие технические приложения. Эта тема занимает основное место в курсе математике по практической направленности. При решении практических задач важно уделить внимание таким этапам моделирования, как формализация и интерпретация, которые способствуют правильному пониманию связи теории и практики, пониманию их диалектического взаимопроникновения. Поэтому данный раздел математики нужно начинать с задач, приводящих к дифференциальным уравнениям, цель которых показать студентам - будущим инженерам, что дифференциальные уравнения являются одним из основных инструментов математики, познакомить их с математическим моделированием реальных процессов с помощью дифференциальных уравнений.

Открыть


Мутанов Г.М., Тыныбекова С.Д., Хисамиев Н.Г., Конырханова А.А. "Дифференциалдық теңдеулердің (мәселелі-бағытталған курсы)"

Специальность - технические

Электрондық оқу құралы математиканың тәжірибелік қосымшаларын шығу тарихы мен оның ары қарай дамуымен байланыстыра отырып қарастыру тұрғысындағы кейбір маңызды сұрақтары жөнінде жазылған. Оқулықта оқу материалын мәселелі-бағытталған оқыту түрінде құруға, яғни, оқыту кезеңі кезінде пайда болған сұрақтарға және басқа тақырыптарға жауап беруге тырыстық. «Сын тасы» ретінде математиканың бір тарауы - техникалық қолданыстары кең тараған дифференциалдық теңдеулер таңдалынды. Бұл тақырып математика курсында тәжірибелік бағыттылығымен негізгі орында. Тәжірибелік есептерді шығару кезінде үлгілеудің мынадай кезеңдеріне көңіл аудару қажет: формализациялау және интерпретация, олар теориялық және тәжірибелік байланысты дұрыс түсінуге, олардың өзара бітісіп кетуіне мүмкіндік туғызады. Сондықтан, бұл тарауды дифференциалдық теңдеулерге келтірілетін есептерден бастаған жөн. Ондағы мақсаты - студенттерге, болашақ инженерлерге дифференциалдық теңдеулер математиканың негізгі құралдарының бірі екенін көрсете отырып, шынайы үрдістерді дифференциалдық теңдеулер көмегімен математикалық үлгілеуге болатынын түсіндіру.

Открыть


Тыныбекова С.Д.; Рахметуллина Ж.Т.; Конырханова А.А. "Теория вероятностей и математическая статистика впросах и задачах"

Специальность - технические

Применение теории вероятностей для решения технических и экономических задач в современных условиях невозможно без использования математических методов получения и анализа математических моделей, изучаемых процессов и явлений, что является основой научной обработки экспериментальных данных. Обучение студентов этим методам является целью ЭУР. Раздел «Математическая статистика» содержит обширный материал с применением критериев Фишера, Стьюдента, Пирсона для статистической проверки выдвинутых гипотез, что чисто применяется при исследовании экспериментальных данных.

Открыть


Тыныбекова С.Д. "Дифференциальные и интегральные уравнения в теоретических и практических заданиях технической физики"

Специальность - "Техническая физика"

В ЭУП изложены краткие теоретические сведения по теории дифференциальных и интегральных уравнений. Рассмотрены типовые примеры и задания для выполнения индивидуальных работ по разделам «Дифференциальные уравнения и интегральные уравнения».

Открыть


Тыныбекова С.Ж., Рахметуллина Ж.Т., Қоңырханова Ә.Ә. "Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика сұрақтар мен есептерде"

Специальность - технические

Электрондық оқу құралы бакалавриаттың білім бағдарламасының мақсатына толық жауап береді және техникалық мамандықтардағы студенттерге арналып жасалынған. Ықтималдықтар теориясын техникалық және экономикалық есептерді қазіргі заман жағдайында шешу үшін тәжірибелік берілгендердің ғылыми негізін, яғни, қарастырылып отырған үдерістер мен құбылыстардың математикалық үлгілерін алу және талдаудың математикалық әдістерін пайдаланбай қолдану мүмкін емес. Студенттерді осындай әдіспен оқыту «Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика» пәнінің мақсаты болып табылады. «Математикалық статистика» бөлімі эксперименттік берілгендерді зерттеуге қолданылатын алдын-ала қойылған болжамдарды статистикалық тексеру үшін пайдаланылатын Фишер, Стьдент, Пирсон критерийлерін қолданатын ауқымды мағлұматтарды қамтиды. ЭОҚ теориялық мағлұматтардан басқа, «Сенімділік теориясында» және басқа арнайы курстарда қолданылатын қосымшаларды; жеке орындау жұмыстарын (әрбір тапсырма 31 нұсқадан тұрады); типтік нұсқаларды шешу жолдарын; өзін-өзі тексеру сұрақтарын; аралық және қорытынды тесттерді де қамтиды.

Открыть


Чи-Дун-Чи Ю.В., Дронсейка И.П. "Математический анализ"

Специальность - технические

ЭУП содержит разделы: введение в математический анализ; дифференциальное исчисление функции одной переменной; исследование функций с помощью производных; неопределенный интеграл; определенный интеграл и его приложения; функции нескольких переменных; кратные и криволинейные интегралы. Изложение теоретического материала по всем темам сопровождается рассмотрением примеров и задач. Для более глубокого изучения материала можно использовать учебные пособия, приведенные в списке литературы.

Открыть


Чи-Дун-Чи Ю.В., Дронсейка И.П. "Дифференциальные уравнения и ряды"

Специальность - технические

ЭУП содержит следующие разделы: дифференциальные уравнения, числовые и функциональные ряды; ряды Фурье. Изложение теоретического материала по всем темам сопровождается рассмотрением примеров и задач. Для более глубокого изучения материала можно использовать учебные пособия, приведенные в списке литературы.

Открыть


Бейсебай П.Б. "Комплекс айнымалы функциялар теориясы және операциялық есептеулер"

Специальность - технические

Электрондық оқу құралы математиканың арнаулы тарауларының бағдарламасы негізінде қазақ тілінде жазылған. Аталған жұмыста берілген теориялық мағлұматтар, әрбір мысалдардың толық сарапталған шешімдері студенттердің «Комплекс айнымалы функцияларының теориясы», «Операциялық есептеулер» тараулары бойынша білім сапасын, өз бетімен жұмыс істеу қабілеттілігін арттыруға арналған.

Открыть


Жаксылыкова А.А., Паюк В.А. "Механика"

Специальность - технические

ЭУП представляет собой первую часть курса общей физики, содержит систематическое изложение основ кинематики материальной точки и твердого тела, классической динамики материальной точки и твердого тела, элементов специальной теории относительности, механики жидкостей и газов.

Открыть


Жаксылыкова А.А., Паюк В.А. "Молекулярная физика"

Специальность - технические

ЭУП представляет собой вторую часть курса общей физики, содержит систематическое изложение основ молекулярной физики, термодинамики, физики реальных газов и явлений переноса.

Открыть


Жаксылыкова А.А. "Физика I (для практических занятий)"

Специальность - технические

ЭУП содержит основные законы и формулы по разделам: кинематика, динамика материальной точки и твёрдого тела, основы специальной теории относительности, элементы механики жидкостей и газов, молекулярная физика и термодинамика, реальные газы, электростатика и постоянный ток, магнетизм. Рассмотрены примеры решения типовых задач. Приведены в тестовой форме вопросы и задачи по физике. Пособие может оказаться полезным при подготовке к ПГК. В ЭУП приведены справочные таблицы.

Открыть


Жаксылыкова А.А. "Физика II (для практических занятий)"

Специальность - технические

ЭУП содержит основные законы и формулы по разделам: колебания и волны, элементы геометрической оптики и фотометрии, волновая и квантовая оптика, основы квантовой физики, атомной механики и физики ядра. Рассмотрены примеры решения типовых задач. Приведены в тестовой форме вопросы и задачи по физике. Пособие может оказаться полезным при подготовке к ПГК. В ЭУП приведены справочные таблицы.

Открыть


Уазырханова Г.К.,Жаксылыкова А.А. "Физика I (практикалық сабақтарына арналған)"

Специальность - технические

Оқу құралы жыл сайын оқытылып жүрген базалық Физика I курсының барлық тараулары бойынша негізгі заңдар мен формулаларды құрайды. Типтік есептерді шығару үлгісі қарастырылған. Физика I курсы бойынша келтірілген тестік түрдегі есептер мен сұрақтар, олармен жұмыс істеу кезінде студенттерге теориялық материалды терең меңгеруге, физика I курсы бойынша жалпы типтік есептерді шешу дағдысын қалыптастыруға және материал бағдарламасын меңгеру дәрежесін өз бетімен бағалай білуге көмектеседі. Бұл оқу құралын Мемлекеттік аралық бақылауға дайындық кезінде де пайдалануға болады. Оқу құралының соңында қосымша анықтама кестелері келтірілген . Тапсырмалар оқу жоспарына сәйкес базалық физика курсын төрт-алты кредит көлемінде оқитын, техникалық мамандықтар бойынша білім алатын студенттерге арналған 1.09. 2006 жылы енгізілген оқу стандартттарына сәйкес құрастырылған.

Открыть


Уазырханова Г.К.,Жаксылыкова А.А. "Физика II (практикалық сабақтарына арналған)"

Специальность - технические

Оқу құралы жыл сайын оқытылып жүрген базалық Физика II курсының барлық тараулары бойынша негізгі заңдар мен формулаларды құрайды. Типтік есептерді шығару үлгісі қарастырылған. Физика II курсы бойынша келтірілген тестік түрдегі есептер мен сұрақтар, олармен жұмыс істеу кезінде студенттерге теориялық материалды терең меңгеруге, Физика II курсы бойынша жалпы типтік есептерді шешу дағдысын қалыптастыруға және материал бағдарламасын меңгеру дәрежесін өз бетімен бағалай білуге көмектеседі. Бұл оқу құралын Мемлекеттік аралық бақылауға дайындық кезінде де пайдалануға болады. Оқу құралының соңында қосымша анықтама кестелері келтірілген. Тапсырмалар оқу жоспарына сәйкес базалық физика курсын төрт-алты кредит көлемінде оқитын, техникалық мамандықтар бойынша білім алатын студенттерге арналған 1.09. 2006 жылы енгізілген оқу стандартттарына сәйкес құрастырылған.

Открыть


Усманова М.Б. "Жалпы химия"

Специальность - технические

Бұл электронды оқу әдістемесі он үш тараудан тұратын барлық химия салаларының теориялық негізі болып табылады. Оқулық мынандай бөлімдерді қамтиды: химияның негізгі түсініктері мен заңдары, бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластары, атом құрылысы, химиялық байланыс, химиялық үрдістер, олардың жүру заңдылықтары, ерітінділер теориялары, тотығу-тотықсыздану үрдістері, элементтер химиясына, органикалық қосылыстар химиясына қысқаша шолу, байланыстырушы материалдар және экологиялық мәселелер. Электронды оқу құралында теориялық материалдардан өзге әр тарау соңынан типтік есептер шығару әдістемесі, оқулық соңында студенттер білімдерін тексеру үшін бақылау тестік сұрақтары келтірілген. Құрал химия пәнін оқитын барлық мамандықтарға арнап жазылған.

Открыть


Усманова М.Б., Тастанбекова А. "Химия (электронды оқу-әдістемелік құрал)"

Специальность - технические

Электронды оқу-әдістемелік құралда студенттердің оқу үрдісінің маңызды бөлімі-өздік жұмыстарын ұйымдастыру үшін әр тақырып бойынша қысқаша теориялық материал, зертханалық жұмыс, тестік есептер мен сұрақтар және емтиханға дайындық тестері келтірілген.Қарастырылып отырған оқу-әдістемелік құрал тек қана техникалық университет студенттеріне ғана емес, арнаулы орта білім беретін оқу орындарының және жоғары сынып оқушылары, оқытушыларының да пайдасына жарайды.

Открыть


Жаглов В.С., Шерегеда З.В. "Физическая и коллоидная химия"

Специальность - "Металлургия"

ЭУП составлен на основе учебной программы курса «Физическая и коллоидная химия». Он охватывает разделы: химическая термодинамика, термодинамическая теория растворов, химическая кинетика, поверхностные явления, теория электролитов, коллоидная химия.

Открыть


ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА

Белоцерковская Л.С. "Теоретическая механика (курс мультимедийных лекций)"

Специальность - строительные

Курс представляет собой руководство по изучению теоретической механики, содержит 13 тем. В каждой теме сначала коротко излагается теория, потом приводится пример решения задачи по рассматриваемой теме. Материал излагается в виде диалога преподавателя со студентом.

Открыть


Белоцерковская Л.С. "Теоретическая механика"

Специальность - строительные

ЭУП содержит компактно расположенные сведения из курса «Теоретическая механика», условия задач по вариантам для СРС и примеры их решения. В приложениях необходимые данные по высшей математике, нужные для понимания курса теоретической механики.

Открыть


Томилин А.К. "Теоретическая механика: статика, кинематика, динамика (курс мультимедийных лекций)"

Специальность - технические

Курс состоит из трех разделов: «Статика» (7 лекций), «Кинематика» (8 лекций) и «Динамика» (6 лекций). Лекции удобно использовать при самостоятельной работе с изучаемым материалом. У студента имеется возможность осваивать материал в удобном для него темпе, останавливая запись на нужном месте или возвращаясь назад.

Открыть


ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА И НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ

Мошнинова Г.Н. "Курс видеозанятий по начертательной геометрии"

Специальность - технические

Курс видеозанятий соответствует программе, составленной на основании Государственного общеобязательного стандарта образования Республики Казахстан. Состоит из 7 видеозанятий, содержит теоретический материал, в котором разобраны конкретные примеры, предложены вопросы для самопроверки, тренинг и тест для самоконтроля, индивидуальные варианты задач для решения графических работ.

Открыть


Мошнинова Г.Н. "Инженерная графика"

Специальность - технические

ЭУП соответствует программе, составленной на основании ГОСО Республики Казахстан. Содержит теоретический материал, в котором разобраны конкретные примеры, анимационные ролики, практикум, предложены вопросы для самопроверки, тестовые карты для самоконтроля.

Открыть


Мошнинова Г.Н. "Начертательная геометрия (курс лекций)"

Специальность - технические

ЭУП соответствует программе, согласно Государственному стандарту высшего образования. Содержит теоретический материал, разобраны конкретные примеры, предложены вопросы для самопроверки, тестовые карты для самоконтроля.

Открыть


Мошнинова Г.Н. "Компьютерная графика (лабораторный практикум по AutoCAD)"

Специальность - технические

ЭУП соответствует программе, составленной на основании Государственного общеобязательного стандарта образования Республики Казахстан. Является лабораторным практикумом по дисциплине «Компьютерная графика» (графическая программа AutoCAD). Содержит лабораторные работы, в которых разобраны конкретные примеры построения чертежей с использованием графической программы AutoCAD.

Открыть


Мошнинова Г.Н. "Инженерная и компьютерная графика"

Специальность - технические

ЭУП соответствует программе, составленной на основании Государственного общеобязательного стандарта образования Республики Казахстан. Содержит теоретический материал, в котором разобраны конкретные примеры, предложен тренинг для самоконтроля.

Открыть


Мошнинова Г.Н. "Рабочая тетрадь"

Специальность - технические

ЭУП соответствует программам, составленным на основании Государственного общеобязательного стандарта образования Республики Казахстан. Содержит задачи для практического решения, теоретический материал, в котором разобраны конкретные примеры, предложен тренинг, тесты, вопросы для самоконтроля.

Открыть


Мошнинова Г.Н. "Основы работы с графическим редактором AutoCAD"

Специальность - технические

ЭУП предназначено для выполнения лабораторных работ по компьютерной графике (AutoCAD), и помогает студентам освоить технологии разработки графических конструкторских документов, реализованной в среде универсальной графической системы AutoCAD.

Открыть


Мошнинова Г.Н., Мелкозерова Л.Я. "Пересечение многогранников и поверхностей вращения с плоскостью. Развертки"

Специальность - технические

ЭУП соответствует программе, составленной на основании Государственного общеобязательного стандарта образования Республики Казахстан. Содержит теоретический материал, в котором разобраны конкретные примеры, предложены вопросы для самопроверки, тестовые карты для самоконтроля, варианты условий задач для решения.

Открыть


Мошнинова Г.Н., Мелкозерова Л.Я. "Способы преобразования проекционного чертежа"

Специальность - технические

ЭУП соответствует программе, составленной на основании Государственного общеобязательного стандарта образования Республики Казахстан. Содержит теоретический материал, в котором разобраны конкретные примеры, предложены вопросы, тренинг, тест для самопроверки, задачи для решения на практическом занятии на данную тему.

Открыть


Мошнинова Г.Н., Мелкозерова Л.Я. "Поверхности"

Специальность - технические

ЭУП соответствует программе, составленной на основании ГОСО Республики Казахстан. Содержит теоретический материал, в котором разобраны конкретные примеры, анимационные ролики, предложены вопросы для самопроверки, тренинг для самоконтроля, индивидуальные варианты условий задач для решения графической работы на данную тему.

Открыть


Мошнинова Г.Н., Есполова З.А. "Инженерлік графика"

Специальность - технические

«Инженерлік графика» электронды оқу құралы барлық мамандықта күндізгі жөне сырттай оқитын студенттерге арналған. Оқу құралы төрт бөлімнен, кестелерде көркемделген тапсырмалар және негізгі түсініктер келтірілген қосымшалардан тұрады. Әр тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нұсқаулар мен үлгілер келтірілген. Әр тақырып соңында өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар, бақылау тестері келтірілген.

Открыть


Цымбал Н.Т., Каменских Л.В. "Правила построения строительных чертежей"

Специальность - строительные

В ЭУП излагаются основы выполнения строительных чертежей - планов, разрезов, фасадов, узлов строительных конструкций и конструктивных элементов зданий. Описаны процессы формирования графической и текстовой документации для строительства на базе графической программы AutoCAD. Широкий охват материала, доступность и систематичность изложения, наличие множества поясняющих рисунков и примеров позволяет использовать ЭУП в учебном процессе для разработки строительной документации, в курсовом и дипломном проектировании.

Открыть


Толубаева К.К. "Сызба геометрия"

Специальность - технические

Электронды оқу құралы "Сызба геометрия" Қазақстан Республикасының стандарттарына сєйкес Мемлекеттік жалпыға білім беру бағдарламасының негізінде жасалған. Ќұрамында теориялық материалдар, анимациялық күріністер, тесттік тапсырмалар, эпюрлар берілген. Электронды оқу құралы барлық техникалық мамандықтар бойынша дайындалатын студенттерге арналған.

Открыть


Толубаева К.К., Козлова Л.И. "Түрлер, тіліктер, қималар"

Специальность - технические

Электронды оқу құралы «Түрлер, тіліктер, қималар» Қазақстан Республикасыныңстандарттарына сәйкес Мемлекеттік жалпыға білім беру бағдарламасының негізінде жасалған. Құрамында теориялық материалдар, орындауға арналған тапсырмалар, тестік бақылау үлгілері берілген. Электронды оқу құралы барлық техникалық мамандықтар бойынша дайындалатын студенттерге арналған.

Открыть


Толубаева К.К., Козлова Л.И. "Инженерлік графика"

Специальность - строительные

Электронды оқу құралы «Инженерлік графика» Қазақстан Республикасының стандарттарына сәйкес Мемлекеттік жалпыға білім беру бағдарламасының негізінде жасалған. Құрамында теориялық материалдар, орындауға арналған тапсырмалар, тестік бақылау үлгілері берілген. Электронды оқу құралы барлық техникалық мамандықтар бойынша дайындалатын студенттерге арналған.

Открыть


Мелкозерова Л.Я. "Прямая, взаимное положение прямых. Плоскость"

Специальность - технические

ЭУП предназначено для выполнения графической работы по дисциплине "Начертательная геометрия и инженерная графика" и соответствует программе, составленной на основании Государственного общеобязательного стандарта образования Республики Казахстан. Содержит теоретический материал, в котором разобраны конкретные примеры, предложены вопросы для самопроверки, тестовые карты для самоконтроля, варианты условий задач для решения.

Открыть


Мелкозерова Л.Я., Мошнинова Г.Н. "Инженерная графика"

Специальность - ФИТЭ

ЭУП соответствуют программе, составленной согласно Государственному стандарту высшего образования. Содержит теоретические положения, задачи и задания для аудиторного и домашнего выполнения, а также тесты самоконтроля по рассматриваемым темам.

Открыть


Каменских Л.В. "Инженерная графика I"

Специальность - строительные

ЭУП соответствует государственному образовательному стандарту дисциплины "Инженерная графика" для студентов строительных специальностей дневной и заочной форм обучения. ЭУП включает в себя теоретические основы инженерной графики, тесты, контрольные вопросы и список литературы. Изложение теоретических основ курса традиционно сопровождается рисунками. Большинство рисунков, иллюстрирующих понятия и методы решения задач, представлены и в наглядном изображении, и на эпюре (плоском чертеже). Вопросы для самоподготовки позволяют фиксировать результаты формирования знаний теории и способов графической деятельности студентов.

Открыть


Каменских Л.В. "Инженерная графика II (Компьютерная графика)"

Специальность - технические

В ЭУП излагаются основы для выполнения двухмерных чертежей на базе графической программы AutoCAD - наиболее мощной и популярной из мировых систем автоматизированного проектирования. Систематичность изложения материала, сопровождающегося рисунками и примерами, позволяет использовать ЭУП в учебном процессе, как для студентов дневного обучения, так и дистанционного. Материал разбит на темы, в конце каждой темы содержатся контрольные вопросы и тесты для самопроверки. Кроме того, имеется глоссарий специализированных терминов и список литературы.

Открыть


Каменских Л.В., Есполова З.А. "Құрылыс сызбалары"

Специальность - строительные

«Құрылыс сызбалары негіздері» электронды оқу құралы Қазақстан Республикасының стандарттарына сәйкес Мемлекттік жалпыға білім беру бағдарламасы негізінде жасалған. Оқу құралында теориялық материалдар, орындауға арналған тапсырмалар, тест-тренингтер берілген.

Открыть


Самборская Г.П. "Занимательное черчение"

Специальность - учащиеся 10-11 классов средних школ, посещающие инженерные классы технического направления

ЭУП содержит краткое изложение теоретического материала в занимательной форме и занимательные задачи. Рассматриваются вопросы инженерной графики, а также даны общие принципы конструирования технических изделий. Содержит контрольные вопросы, тренинги, промежуточные и итоговый тесты, глоссарий.

Открыть


Богатырев М.Ф. "Техническое черчение"

Специальность - технические

ЭУП соответствует программе, составленной на основании Государственного общеобязательного стандарта образования Республики Казахстан. Содержит теоретический материал, в котором разобраны конкретные примеры, предложены тесты промежуточного контроля.

Открыть


Богатырев М.Ф. "Основы начертательной геометрии"

Специальность - технические

ЭУП соответствуют программе, составленной на основании требований государственного общеобязательного стандарта образования Республики Казахстан. Рассмотрены основные положения начертательной геометрии: свойства прямоугольного проецирования, изображение геометрических фигур на комплексном чертеже, положение точек, линий, плоскостей и поверхностей относительно плоскостей проекций и взаимное положение в пространстве. Содержит необходимый теоретический материал, примеры выполнения практических технических задач, тесты и задачи для самопроверки знаний и задания для самостоятельного выполнения контрольных работ.

Открыть


Богатырев М.Ф. "Начертательная геометрия (курс мультимедийных лекций)"

Специальность - технические

Курс мультимедийных лекций соответствует программе, составленной на основании требований государственного общеобязательного стандарта образования РК. В курсе рассмотрены основные положения начертательной геометрии. К каждой лекции предлагается тест для самоконтроля.

Открыть


Богатырев М.Ф. "Черчение (курс мультимедийных лекций)"

Специальность - технические

Курс мультимедийных лекций соответствует программе, составленной на основании требований государственного общеобязательного стандарта образования РК. В курсе рассмотрены основные положения черчения. Предложен итоговый тест для самоконтроля.

Открыть


Есполова З.А., Каменских Л.В. "Инженерлік графика II (компьютерлiк графика AutoCAD негізінде)"

Специальность - "Құрылыс", "Су ресурстары және суды қолдану"

Дәрістер конспектісі он бөлімнен тұрады. Дәрістер конспектісінде екіөлшемді сызбада жасалатын графиктік объектілер жайлы жалпы мәліметтер келтірілген, оларды редакциялау командалары қарастырылған. Сонымен қатар, мәтіндік және өлшемдік стильдердің қолданылуы, пайдаланушының жаңа стильдер жасау жолдары да қамтылған. Құрылыс сызбаларын көркемдеуде қолданылатын объектілерге айрықша көңіл бөлінген. Әр тақырып соңында өзін-өзі бақылау тестері келтірілген, сонымен қатар компьютерлік терминдер глоссарийі және командалар тізімі келтірілген.

Открыть


Есполова З.А., Мошнинова Г.Н., Курманова Д.Т. "Жұмыс дәптері"

Специальность - технические

«Инженерлік және компьютерлік графика» пәні бойынша электрондық оқу құралы Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жалпыға бірдей білім беру стандарты негізінде жасалған. Нақты мысалдар қарастырылған теориялық материалдар мен өзін өзі бақылауға арналған тренинг ұсынылған. Электрондық оқу құралы күндізгі және сырттай оқитын барлық мамандық студенттеріне арналған.

Открыть


Кубентаева Г.К., Мошнинова Г.Н., Тастанбекова С.Б. "Сызба геометрия және инженерлік графика"

Специальность - технические

Ұсынылып отырған: «Сызба геометрия және инженерлік графика» электронды оқу құралы жоғары оқу орындары үшін Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі бекіткен бағдарламаны толық қамтиды. Онда аксонометриялық проекцияларды алудың теориялық негіздері, аксонометрияның кейбір қасиеттері қарастырылған; нүктелердің, түзулердің және жазықтықтардың эпюрлерін салу, позициялық және метрлік есептер туралы жазылған; эпюрді түрлендіру әдістері көрсетілген.

Открыть


Кубентаева Г.К., Яковлев А.Н. "Машиностроительное черчение"

Специальность - механические

B ЭУП рассмотрены принципы построения комплексного чертежа, выполнение разрезов, сечений, выполнение их изображений; разъемные и неразъемные соединения; чертежи сборочных единиц. Содержит теоретический и справочный материал, достаточный для выполнения практических графических работ, а также вопросы для самопроверки, тесты и задания для самостоятельного выполнения чертежей предусмотренных учебной программой.

Открыть


Кубентаева Г.К. "Сызба геометрия және компьютерлік графика"

Специальность - технические

Ұсынылып отырған «Сызба геометрия және компьютерлік графика» оқулығы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министірлігінің білім беру стандарттарына сәйкес «Сызба геометрия және инженерлік графика» пәнің терең меңгеруге арналған. Курсты меңгерудің нәтижесінде студент кеңістік элементтерін жазықтыққа кескіндеу тәсілдерін, сызбаны орындау мен рәсімдеудің негізгі ережелері мен заңдылықтарын оқып-біледі, сонымен қатар, бұйым сызбасын оқуды және орындауды үйренеді. Курсты тиісті деңгейде меңгерген студент пән материалын білумен қатар ұқыптылыққа, зеректікке, инженерлік тұрғыдан ойлауға және басқа қасиеттерге ие болады.

Открыть


Кубентаева Г.К. "Машина жасау сызуы"

Специальность - технические

Ұсынылып отырған «Машина жасау сызуы» оқулығы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министірлігінің білім беру стандарттарына сәйкес «Сызба геометрия және инженерлік графика» пәнің терең меңгеруге арналған.Курсты меңгерудің нәтижесінде студент кеңістік элементтерін жазықтыққа кескіндеу тәсілдерін, сызбаны орындау мен рәсімдеудің негізгі ережелері мен заңдылықтарын оқып-біледі, сонымен қатар, бұйым сызбасын оқуды және орындауды үйренеді. Курсты тиісті деңгейде меңгерген студент пән материалын білумен қатар ұқыптылыққа, зеректікке, инженерлік тұрғыдан ойлауға және басқа қасиеттерге ие болады.

Открыть


Кубентаева Г.К. "Сызу және сызба геометрия"

Специальность - технические

Ұсынылып отырған «Сызу және сызба геометрия» электронды оқу құралы Қазақстан Республикасының білім және ғылым министірлігінің білім беру стандартына сәйкес және «Сызу және сызба геометрия» пәнің толық меңгеруге арналған. Электронды оқу құралында нүктелердің, түзулердің және жазықтықтардын эпюрлерін салу ережелері көрсетілген; позициялық және метрлік есептер туралы жазылған, сонымен қатар, сызбаны орындау мен рәсімдеудің негізгі ережелері мен заңдылықтары, бұйым сызбасын оқу және орындалуының ережелері берілген. Электронды оқу құралды студенттер өз бетімен оқуына бейімделген. Әрбір жұманың соңында өзін-өзі сынауына арналған сұрақтар және оқылған материалдарды бекіту үшін тестер берілген.

Открыть


Курманова Д.Т., Есполова З.А. "Машиналық графика(I бөлім)"

Специальность - "Машинажасау", "Көлік, көліктік техника"

Оқу құралы жеті бөлімнен тұрады. Оқу құралында екіөлшемді сызбада жасалатын графиктік объектілер жайлы жалпы мәліметтер келтірілген, оларды редакциялау командалары қарастырылған, жұмыстарды орындау бойынша жаттығулар келтірілген. Сонымен қатар, мәтіндік және өлшемдік стильдердің қолданылуы, пайдаланушының жаңа стильдер жасау жолдары да қамтылған. Машинажасау сызбаларын көркемдеуде қолданылатын объектілерге айрықша көңіл бөлінген. Әр тақырып соңында өзін-өзі бақылау тестері келтірілген, бақылау сұрақтары, сонымен қатар компьютерлік терминдер глоссарийі және командалар тізімі келтірілген.

Открыть


Курманова Д.Т., Есполова З.А. Уазырханова Ж.К. "Машинақұрылыс сызу"

Специальность - технические

Машинақұрылыс сызуындағы заттарды кескіндеуге керекті жобалаушылық құжаттардың бірыңғай жүйесінің стандарттарында келтірілген қосымша мәліметтер ықшамдаулар мен шарттылықтарды құрайды. Машинақұрылыс сызбаларында кескіндеу жазықтықтарының координаталық осьтері, проекциялық байланыс сызықтары көрсетілмейді. Бөлшектердің машинақұрылыс сызбалары кескінге үлкен көрнекілік беру және оны орындауға кететін уақытты үнемдеу үшін көрінбейтін қарам (контур) сызықтарының аз санымен, ықшамдаулармен орындалады. Машинақұрылыс сызбаларында бұйым дайындау, бақылау, жинау және құрастыру үшін керекті негізгі кескіндерден басқа да қажетті барлық мәліметтер беріледі (мысалы, өлшемдері, материалдың маркасы, техникалық талаптар, беттердің сапасы және т.б.). Жаңа техниканың дамуы инженерлік-техникалық еңбектің қарқынына, жобалаушылық құжаттардың сапасын арттыруға, сондай-ақ құрылымдық-жобалау жұмыстарын автоматтандыруға, қазіргі замандағы есептеуіш машиналарды дамытуға байланысты бейнелегіш құрылғыларды кеңінен пайдалануды талап етеді. Сызбаларды және басқа құрылымдық құжаттарды орындаған кезде тиісті стандарттардың талабын мүлтіксіз орындау қажет.

Открыть


Курманова Д.Т., Кубентаева Г.К. "Инженерлік графика 2"

Специальность - технические

Бұл оқулықта құрылыс нысандарының көрнекі кескіндерін сызықтық перспективада салу теориялық негіздері және сызу жолдары қазақ тілінде алғашқы рет жазылған. Қазақ Республикасының мемлекеттік жалпыға білім беру стандартына сай дайындалған. Оқулық сәулет мамандығында оқитын студенттерге және оқытушыларға арналған.

Открыть


ИНФОРМАТИКА И ПРИБОРОСТРОЕНИЕ

Умарова Т.А. "Электропривод"

Специальность - электроэнергетические

В ЭУП изложены основные положения теории электропривода, рассмотрены механика электропривода, электромеханические свойства электроприводов постоянного и переменного тока, способы регулирования координат, установившиеся режимы и переходные процессы, методы расчета мощности, выбор электродвигателей, энергетические показатели.

Открыть


Умарова Т.А. "Стандартизация, сертификация и технические измерения"

Специальность - технические

В ЭУП изложены основные сведения о стандартизации, сертификации и метрологии, области их применения.

Открыть


Еруланова А.Е. "Автоматты басқару теориясы"

Специальность - "Аспап жасау"

Оқу әдістемелік құралда қысқаша теориялық мағлұматтар, есептердің шешу мысалдары мен өздік жұмысқа есептер келтірілген.

Открыть


Еруланова А.Е. "Теория автоматического управления» (для выполнения лабораторных работ)"

Специальность - "Приборостроение"

ЭУП содержат 5 лабораторных работ которые включают в себя цель работы, варианты задания, необходимый теоретический материал и рекомендации по выполнению лабораторной работы, контрольные вопросы, тесты, а также необходимую справочную литературу.

Открыть


Еруланова А.Е. "Автоматты басқару теориясы (зертханалық жұмыстарды орындауға)"

Специальность - "Приборостроение"

ЭУП содержат 5 лабораторных работ которые включают в себя цель работы, варианты задания, необходимый теоретический материал и рекомендации по выполнению лабораторной работы, контрольные вопросы, тесты, а также необходимую справочную литературу.

Открыть


Асет А. "Аналоговые электронные устройства"

Специальность - "Приборостроение"

В ЭУП изложены основные понятия в области теории электрических цепей и полупроводниковых приборов, приведены расчетные соотношения, позволяющие проектировать АЭУ. Изучив это ЭУП, студенты овладеют навыками анализа работы каскада с помощью вольтамперных характеристик его элементов, ознакомятся с функциями цифровых устройств, инверторов, аналоговых цифровых преобразователей.

Открыть


Асет А. "Цифровая техника и микроконтроллеры управления"

Специальность - "Приборостроение"

В ЭУП изложены основные понятия в области теории электрических цепей и полупроводниковых приборов, приведены расчетные соотношения, позволяющие проектировать ЦТиМУ. Изучив это ЭУП, студенты овладеют навыками создания аналоговых устройств и их применения при разработке аналоговых трактов различных радиоэлектронных средств.

Открыть


Асет А. "Интегральная и микропроцессорная схемотехника"

Специальность - "Электроэнергетика"

В ЭУП приведены основные понятия в области теории электрических цепей и полупроводниковых приборов, характеристики ЛЭ, типовых комбинационных устройств. Изучив это ЭУП, студенты овладеют навыками составления логических функций и логических элементов, программирования логических матриц.

Открыть


Асет А. "Аналогты электрондық құрылғылар"

Специальность - "Приборостроение"

Электронды оқу құралы студентке аналогты электронды құрылғыларды функциялау негізінде және аналогты электронды құрылғыларды жобалауға көмектесетін есептік қатынасты түсіну үшін қажет. Мұндай құрылғылар электронды құрал негізінде орындалған аналогты электронды сигналдарды күшейтіп, өңдеуге арналған. Осы электронды оқу құралын меңгере отырып, Сіз мынадай дағдыларға ие боласыз: Вольтамперлік сипаттаманың көмегімен каскад жұмысын оның элементтерін талдау, Сандық құрылғылар қызметі, Аналогты Сандық құрылғыларда қолданылатын инвенторлар. Осы электронды оқу құралын толық меңгергеннен кейін Сіз қажетті математикалық дағдыларды, электрлік тізбек және жартылай сымды құралдар теориялары саласындағы негізгі түсініктері бар белгілерді жетік білетін боласыз.

Открыть


Асет А. "Санды құрылғыларды автоматтандыру"

Специальность - "Электроэнергетика"

Электронды оқу құралы студентке автоматиканың санды құрылғыларыy теориясы негізіне және санды құрылғыларды жобалауға көмектесетін есептік қатынасты түсіну үшін қажет. Аталмыш «Автоматиканың санды құрылғылары» оқу құралын оқып меңгеру сізге логикалық қызмет пен логикалық элементтерді, ЛЭ сипаттамасын, типтік аралас құрылғыларды құруға, логикалық матрицаларды бағдарламалауға септігін тигізеді. Сондай-ақ бұл оқу құралы сандық есептік құрылғыларға ие, барлық логикалық операцияларды орындайтын элементтерден тұрады. Осы электронды оқу құралын толық меңгергеннен кейін Сіз қажетті математикалық дағдыларды, электрлік тізбек және жартылай сымды құралдар теориялары саласындағы негізгі түсініктері бар белгілерді жетік білетін боласыз.

Открыть


СТРОИТЕЛЬСТВО

Хайруллина А.А. "Строительные материалы"

Специальность - архитектурно-строительные

В ЭУП изложены основы архитектурного материаловедения. Приведены классификация и сведения о наиболее распространенных материалах и изделиях. Значительное внимание уделено вопросам изучения физико-механических свойств и методам их определения. Даны рекомендации по эффективному применению строительных материалов и изделий.

Открыть


Хайруллина А.А., Юсупов А.Н. "Курс виртуальных лабораторных работ по дисциплине «Строительные материалы»"

Специальность - архитектурно-строительные

Курс состоит из шести лабораторных работ: «Определение основных свойств строительных материалов», «Испытание песка для тяжелого бетона», «Испытание щебня из гравия для тяжелого бетона», «Испытание керамического кирпича», «Испытание гипсовых вяжущих», «Испытание портландцемента». Каждая лабораторная работа включает методические указания по выполнению заданий (текстовое и звуковое разъяснение), виртуальный эксперимент, рабочий журнал, контрольные вопросы.

Открыть


Козлов М.В. "Основы градостроительства"

Специальность - архитектурно-строительные

В ЭУП изложены основы градостроительства, общие сведения о типах и классификация объектов градостроительного проектирования. Приведены краткие сведения о планировке и застройке населенных мест, организации транспортной инфраструктуры. Рассмотрены функционально-планировочные и композиционные аспекты формирования жилой застройки, системы общественных центров.

Открыть


Тогузова М.М. "Землеустроительное проектирование"

Специальность - "Землеустройство", "Кадастр"

В ЭУП изложены основные понятия, назначение, принципы и содержание землеустроительного проектирования, рассмотрены особенности проектов внутрихозяйственного и межхозяйственного землеустройства. При изучении данного курса студент сможет приобрести теоретические знания, которые помогут ему при решении правовых и технико-экономических вопросов при проектировании объектов и организации сельскохозяйственной территории.

Открыть


Шестакова Е.Б., Азаматкызы С.А. "Строительные машины и оборудование"

Специальность - строительные

В ЭУП рассмотрены разновидности и общие характеристики строительных машин и оборудования.

Открыть


Калигожина Ж.К. "Геодезия"

Специальность - "Жерге орналастыру", "Кадастр", "Геодезия және картография"

«Геодезия» пәнінен электронды оқу құралы 2006 жылғы 3.08.373-2006 ҚР БжҒМ МЖМБС-на, 3.08.337-2006 ҚР БжҒМ МЖМБС-на, 3.08.369-2006 ҚР БжҒМ МЖМБС-на сәйкес техникалық жоғарғы оқу орындарында геодезияны оқыту курсының бағдарламасын толығымен қамтиды. Әрбір дәрістерде тақырыбына сай тест сұрақтары және оны шешудің жолдары, есептемелі-графикалық жұмыстарды орындау, сонымен қатар сырттай бөлімде оқитын студенттерге арналған әдістемелік нұсқаулар берілген. Бұл студенттердің дәрістерді өз бетімен меңгеруіне және өз бетімен есептемелі-графикалық жұмыстарын орындауына септігін тигізеді.

Открыть


Хапин А.В., Махиев Б.Е., Самборская Г.П. "Древесиноведение"

Специальность - лесотехнические

В ЭУП приведены сведения о частях растущего дерева и его строении, изложены основные химические, физические и механические свойства древесины, ее пороки и характеристика основных коммерческих древесных пород. В его состав входят девять разделов: «Строение дерева», «Строение древесины и коры», «Химические свойства древесины и коры», «Физические свойства древесины и коры», «Свойства древесины, проявляющиеся при воздействии излучений», «Механические свойства древесины», «Изменчивость и взаимосвязи свойств древесины», «Пороки дерева», «Стойкость древесины», «Список литературы».

Открыть


Самборская Г.П. "Конструирование изделий из древесины"

Специальность - строительные

В ЭУП рассмотрены основные особенности строительных конструкций выполненных из железобетона, камня, металла, дерева и пластмасс при различных видах напряженного состояния, а также область применения, физико-механические свойства и работа данных материалов.

Открыть


Самборская Г.П. "Строительные конструкции I"

Специальность - строительные

В ЭУП рассмотрены основные особенности строительных конструкций выполненных из железобетона, камня, металла, дерева и пластмасс при различных видах напряженного состояния, а также область применения, физико-механические свойства и работа данных материалов.

Открыть


Речицкая О.С., Клименко Е.А. "Комплексная механизация, автоматизация, механовооруженность строительства"

Специальность - механические, строительные

В ЭУП изложены общие свойства механизмов и машин, общие методы их проектирования, пригодные для различных областей техники.

Открыть


Речицкая О.С. "Машины для земляных работ"

Специальность - механические, строительные

В ЭУП изложены конструкция, основы тягового и прочностного расчетов, а так же определение производительности и мощности приводов машин, для подготовительных работ, землеройно-транспортных машин, экскавационных машин, машин для уплотнения грунтов, машин для разработки мерзлых грунтов, машин для бурения, машин для гидромеханизации земляных работ и машин и оборудования для свайных работ. Рассмотрены конструкции рабочих органов МЗР и приведена классификация грунтов по прочностным характеристикам. При изучении конструкций МЗР рассматриваются вопросы использования различных систем управления, трансмиссии и силовых установок (двигателей). Отражены особенности конструктивных решений и расчетов для земляных и подготовительных работ, в том числе и гидромеханизированной разработки грунтов.

Открыть


АВТОМОБИЛИ

Чечеткина А.А. "Электронный лабораторный практикум «Автомобильные эксплуатационные материалы»"

Специальность - технические

Электронный лабораторный практикум «Автомобильные эксплуатационные материалы» предполагает изучение: закономерностей изменения физико-химических свойств автоэксплуатационных материалов и технических жидкостей в процессе эксплуатации; оптимальных требований к качеству топлив, масел, смазок и специальных жидкостей; унификацию ассортимента топливо-смазочных материалов и рекомендации по взаимозаменяемости различных марок и сортов; лабораторных, стендовых и дорожных методов оценки эксплуатационных свойств и контроля качества топлив, масел, смазок и технических жидкостей. Электронный лабораторный практикум состоит из пяти лабораторных работ, которые в свою очередь содержат по 5-6 виртуальных экспериментов, подробное описание стандартизованных методик, краткий теоретический материал и тестовые задания для самоконтроля знаний студентов.

Открыть


Чечеткина А.А., Мырзабекова Д.М. "Электрондық зертханалық практикум «Автомобильге арналған пайдалану материалдары»"

Специальность - технические

«Автомобильге арналған пайдалану материалдары» электронды зертханалық практикумы автопайдалану материалдары мен техникалық сұйықтардың пайдалану кезіндегі физикалық-химиялық қасиеттерінің өзгеру заңдылықтарын; отындардың, майлардың, жағар майлардың және арнайы сұйықтардың сапаларына қойылатын тиімді талаптарды; отын-майлау материалдарының ассортиментін біріздендіруді және әртүрлі маркалар мен сұрыптардың өзара алмаса алулары бойынша ұсыныстарды; отындардың, майлардың, жағар майлардың және техникалық сұйықтардың пайдалану қасиеттерін бағалаудың зертханалық, стендтік және жолдық әдістерін және сапаларын бақылауды үйретеді. Электронды зертханалық практикумы бес зертханалық жұмыстан тұрады, олардың өзі 5-6 виртуалды тәжірибелерден, стандартталған әдістемелердің сипаттамасынан, қысқаша теориялық материалдан, студенттердің өздері білімдерін бақылауға арналған тест сұрақтарынан тұрады. Электронды зертханалық практикум техникалық мамандықтардың студенттеріне арналған және «Автомобильде пайдаланатын материалдар» пәні бойынша оқу-әдістемелік құралына міндетті қосымша болып табылады. Қашықтықтан, сырттай оқу түрлері бойынша оқитын студенттерге өз бетімен оқу үшін тапсырма ретінде қолданылады. Сонымен қатар, күндізгі оқу түрінің студенттеріне зертханалық жұмыстарды орындамас бұрын дайындалу үшін ұсынылады.

Открыть


Макенов А.А., Давыдов А.А. "Эсплуатационные свойства автомобиля"

Специальность - "Транспорт, транспортная техника и технологии"

В ЭУП рассмотрены основные эксплуатационные свойства автомобиля (силы, действующие на автомо-биль при движении; тягово-скоростные свойства; тормозная динамичность; устойчивость; управляе-мость; плавность хода; проходимость и др.), критерии, оценочные показатели, нормы и методы их определения, связь показателей с конструктивными и эксплуатационными факторами, требования к автотранспортным средствам.

Открыть


Макенов А.А. "Инженерные расчеты параметоров светофорного регулирования"

Специальность - "Организация дорожного движения"

В ЭУП рассмотрены основы светофорного регулирования на объектах улично-дорожной сети. Основное внимание уделено инженерным расчетам в случае жесткого программного управления на изолированном перекрестке, пешеходном переходе и магистральной улице. Изложены вопросы автоматизированного проектирования светофорного регулирования. Приведена методика эксперименталь-ных исследований характеристик дорожного движения.

Открыть


Макенов А.А., Мусин Ж.М. "Автомобильдер: Негізгі түсініктер және терминдер (қысқаша орысша - қазақша сөздік)"

Специальность - "Көлік, көлік техникасы және технологиясы", "Технологиялық машиндер және құрал - саймандар"

Оқу құралында көлікте, көлік техникасында және технологиясында, технологиялық машиналарда және құрал - саймандарда көп қолданылатын терминдердің сөздігі және кейбір сөздерге түсініктеме берілді. Бұл сөздік Қазақстандағы автокөлік терминдеріне түсінік берілгендерінің алғашқылары. Сөздікте мыңға жақын сөздер келтірілген.

Открыть


Недобитков А.И. "Исследование обстоятельств дорожно-транспортных происшествий (МУ к практическим работам)"

Специальность - "Организация дорожного движения", "Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта"

ЭУП содержит практические работы по курсу "Экспертиза дорожно-транспортных происшествий". ЭУП, кроме теоретического материала, содержит примеры решения задач и варианты заданий, видеоролики.

Открыть


Недобитков А.И. "Экспертное исследование технического состояния транспортных средств"

Специальность - "Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта"

В ЭУП достаточно подробно описаны методики экспресс-диагностирования современных транспортных средств на месте происшествия, в том числе оборудованных такими системами как «ABS», «TRS», а также разъяснение целей и задач технико-диагностической экспертизы. Дается анализ экспертной диагностики технического состояния транспортного средства, и приводятся ее главные отличия от технической диагностики. Приведены многочисленные примеры из экспертной практики.

Открыть


Тастанбеков Т.Х., Зайцев В.И., Клименко Е.А. "Технологическое проектирование эксплуатационного предприятия"

Специальность - "Подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины и оборудование", "Автомобили и автомобильное хозяйство"

В ЭУП рассматриваются вопросы организации технического обслуживания и ремонта машин. Уделено внимание основам проектирования и типам эксплуатационных предприятий. Подробно рассмотрен технологический расчет комплексного эксплуатационного предприятия на основе новых нормативов. Изложены вопросы планировки предприятий.

Открыть


МАШИНОСТРОЕНИЕ

Marek J. Bergander, Sarken D. Kapayeva "Development of heat driven refrigeration cycle"

Специальность - машиностроительные

Открыть


Комбаев Қ.Қ. "Метрология, стандарттау және сертификаттау"

Специальность - техникалық

Оқу құралында «Метрология, стандарттау және сертификаттау» пәні бойынша, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік стандарттау және сертификаттау жүйелерімен, ұлттық, өңірлік және халықаралық деңгейлерде стандарттау және сертификаттау жөніндегі нормативтік құжаттарымен таныстырады. Оқу құралында стандарттаудың, метрологияның және сертификаттаудың осы заманғы жағдайы, мәселелері және жетілдіру бағыттары қарастырылады.

Открыть


Бурковский А.К., Елемес Д.Е., Речицкая О.С. "Теория машин и механизмов"

Специальность - механические

В ЭУП изложены общие свойства механизмов и машин, общие методы их проектирования, пригодные для различных областей техники. Сведения, содержащиеся в ЭУП, важны не только для конструкторов, но и для эксплуатационников, так как грамотная эксплуатация возможна только при четком понимании принципов работы и основных свойств машин.

Открыть


Дудкин М.В. "Нормирование точности и расчет размерных цепей"

Специальность - машиностроительные

В ЭУП даны материалы, исходные данные и приложения для выполнения курсовой работы по курсам «Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения» и «Метрология, стандартизация и управление качеством». Cостоит из 4-х разделов и примера расчета курсовой работы на ЭВМ, 6-и приложений, в которых даны задания, методика и теоретическое обоснование выполнения курсовой работы с представлением всей справочной информации, рекомендаций и ГОСТов.

Открыть


МЕТАЛЛУРГИЯ

Сырнев Б.В. "Технология бериллия, тантала и ниобия"

Специальность - металлургические

В ЭУП представлена информация об основах промышленного производства редких металлов: бериллия, тантала и ниобия. Даны историческая справка об открытии указанных металлов, описание промышленнозначимых минералов, структура областей применения металлов: атомная техника, приборостроение, производство специальных сплавов и др. Рассмотрены технологические процессы гидрометаллургического передела: фторидный и сульфатный процессы - для бериллия и разложение щелочами и плавиковой кислотой - для тантала и ниобия. Изложены основные технологии пирометаллургического передела, включающие металлотермические процессы восстановления (магнием, натрием), рафинировочные процессы: вакуумная плавка, дистилляция, электрорафинирование, электронно-лучевой переплав. Особое внимание уделено переделу порошковой металлургии: получение порошков различными методами (механическое измельчение, диспергирование расплава и др). Разобраны основы перспективных методов формования порошков: вакуумное, изостатическое, горячая штамповка. Показана взаимосвязь химического состава, структуры и физико-механических свойств материалов.

Открыть


Сырнев Б.В. "Современные проблемы производства бериллия"

Специальность - металлургические

ЭУП разработано на основе научно-исследовательских работ, проведенных сотрудниками кафедры «Химия, металлургия и обогащение» по статистическому мониторингу различных переделов бериллиевого производства: металлургия, порошковая металлургия, металлообработка, а также методов аттестации продукции. Представлена методология статистического управления качеством применительно к металлургическим переделам производства бериллия. Приведены конкретные результаты статистической обработки показателей производственных процессов с использованием методов контрольных карт, индексов воспроизводимости, диаграмм Парето, Тогути и др. На конкретных примерах анализа результатов статистических исследований реальных производственных процессов показана методика разработки рекомендаций по улучшению качества металлургической продукции. В приложении предлагается разработанная оригинальная программа по автоматизированной обработке результатов статистического контроля потенциала технологического процесса с проверкой исходных данных, расчетов индексов воспроизводимости и построением контрольных карт.

Открыть


Сырнев Б.В. "Физическое металловедение"

Специальность - металлургические

В ЭУП изложены основы физических представлений о формировании микро-, суб-, наноструктуры спеченных гранульных материалов. Представлены материалы о дефектах кристаллической решетки и их роль в формировании структуры спеченных материалов. Рассмотрены особенности затвердевания гранул в процессах диспергирования расплавов и условия формирования дендритной, ячеистой и аморфизированной структуры. Представлены основы теории о механизмах и методах упрочнения спеченных материалов. Теоретические основы проиллюстрированы результатами инновационных разработок спеченных реакторных материалов.

Открыть


Сырнев Б.В. "Физика и технология спекания"

Специальность - металлургические

В ЭУП изложены основы физических представлений о движущих силах, механизмах и кинетике процессов спекания. Дана характеристика механизмов массопереноса при спекании однородных порошковых материалов. Рассмотрены особенности механизмов массопереноса при спекании разнородных материалов, как растворимых, так и нерастворимых друг в друге. Представлена классификация методов активации спекания, в том числе - роль жидкой фазы, образующейся при нагревании по различным механизмам. Показано влияние газовой атмосферы при спекании и схемы типового оборудования и оптимальные режимы спекания. Изложена методика диффузионных расчетов, которая может быть использована для разработки технологического регламента диффузионной сварки разнородных материалов.

Открыть


Сырнев Б.В. "Химия и технология ядерного топлива"

Специальность - металлургические

В ЭУП изложены основы различных методов получения топливных таблеток из диоксида урана. Кратко изложены классификация урансодержащих минералов и характеристика основных методов добычи рудных материалов, их обогащения. Дано описание свойств урана и его основных соединений. Представлены описание и анализ различных технологических схем получения диоксида урана ядерного качества. Подробно изложена используемая в Казахстане гидролизно-экстракционная схема производства. Показана роль технологического регламента производства на качество порошков и полученных из них изделий. Дано представление об условиях эксплуатации ядерного топлива, причинах деградации топлива в процессе эксплуатации и основах материаловедения реакторных материалов, позволяющие ориентироваться технологу при усовершенствовании технологии с целью повышения качества топлива.

Открыть


Туленденова Н.К. "Материалтану"

Специальность - технические

«Материалтану» пәнінен электронды оқу құралы 2006 жылы бекітілген техникалық жоғарғы оқу орындарында білім беру мемлекеттік стандарттарына сәйкес техникалық және техникалық емес мамандықтарды дайындау бағдарламаларын толығымен қамтиды. Оқу құралында қара және түсті металл негізді қорытпалардың құрылысы, құрылымы, қасиеттері туралы негізгі мәліметтер, қасиеттерін сынау, өзгерту әдістері, оларды қолдану салалары металл емес материалдары қарастырылған.

Открыть


Комков Н.М., Луганов В.А. "Теоретические основы гидрометаллургических процессов"

Специальность - металлургические,химико-технологические, экологические

В ЭУП изложены основы широко используемых, в производстве цветных и редких металлов, гидрометаллургических процессов. Приведены термодинамические закономерности процессов простого растворения; обменного выщелачивания и осаждения гидрооксидов, карбонатов, сульфидов и других соединений; окислительного выщелачивания; цементационных процессов. Рассмотрены вопросы кинетики и механизма гидрометаллургических процессов, методы активации.

Открыть


Умарова Т.А. "Обогащение полезных ископаемых"

Специальность - технические

В ЭУП изложены сведения о полезных ископаемых, технологических свойствах минералов и минерального сырья. Рассмотрены различные метода обогащения.

Открыть


Умарова Т.А., Хан О.А. "Коррозия и защита металлов"

Специальность - металлургические

 В ЭУП содержатся общие сведения о коррозии, различных видах коррозии, методах защиты.

Открыть


Жаглов В.С., Шерегеда З.В. "Электрохимия"

Специальность - металлургические

ЭУП включает в себя следующие основные разделы: термодинамика электродных процессов, электро-химическая кинетика, теоретические основы получения меди, никеля, цинка, алюминия и магния.

Открыть


Жаглов В.С., Шерегеда З.В. "Технология производства черных, цветных металлов и сплавов II"

Специальность - металлургические

В ЭУП рассмотрены наиболее распространённые в промышленной практике процессы производства тяжёлых цветных металлов (медь, никель, свинец, цинк), лёгких цветных металлов (алюминий, магний, титан) и редких тугоплавких цветных металлов (тантал, ниобий, вольфрам, молибден, цирконий). Каждому из металлов отведён отдельный раздел. Достаточно подробно изложены методы подготовки руд и концентратов к металлургической переработке, теория и технология получения цветных металлов, а также устройство и принцип работы основного металлургического оборудования. Значительное внимание уделено внедрению в промышленное производство автогенных методов плавки, современных гидрометаллургических процессов, комплексности использования перерабатываемого сырья, повышению эффективности металлургического производства, осуществлению мероприятий, направленных на улучшение экологической обстановки на предприятиях цветной металлургии.

Открыть


Жаглов В.С., Шерегеда З.В. "Металлургия меди, никеля и кобальта"

Специальность - металлургические

ЭУП включает в себя разделы по получению меди, никеля и кобальта из медных, медно-никелевых и кобальтовых руд и промпродуктов. В разделах достаточно подробно изложена технология и описано оборудование для получения меди, никеля и кобальта.

Открыть


Жаглов В.С., Шерегеда З.В. "Металлургия свинца, цинка и кадмия"

Специальность - металлургические

В ЭУП приведены сведения о свойствах цинка, свинца, кадмия и их соединениях, источниках сырья для их производства и области применения. Описаны промышленные технологические схемы переработки цинк-, свинец- и кадмий содержащего сырья. Рассмотрены теоретические основы и практика технологических процессов, используемых при промышленном производстве свинца, цинка и кадмия.

Открыть


ГЕОЛОГИЯ И ГОРНОЕ ДЕЛО

Черненко З.И. "Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых"

Специальность - Геология и разведка месторождений полезных ископаемых

Задачник для лабораторных занятий по курсу «Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых» является методическим пособием при выполнении лабораторных занятий по изучаемой дисциплине.

Открыть


Черненко З.И. "Рудничная геология"

Специальность - Геология и разведка месторождений полезных ископаемых

Задачник для лабораторных занятий по курсу «Рудничная геология» является методическим пособием при выполнении лабораторных занятий по изучаемой дисциплине.

Открыть


Черненко З.И. "Кристаллография и минералогия"

Специальность - геологические

Электронное учебное пособие для выполнения лабораторных работ по курсу «Кристаллография и минералогия» составлено с учетом новых типовых программ для студентов геологических и металлургических специальностей. В методических указаниях приведены задания на лабораторные работы. Каждая из лабораторных работ изложена в виде развернутых инструктивных указаний, с описанием минералов по классам, их особых свойств, происхождения и практического значения.

Открыть


Черненко З.И. "Минералогия с основами кристаллографии"

Специальность - геологические

В ЭУП изложены основы учения о кристаллографических особенностях минералов, описаны их диагностические признаки. Приведено систематическое описание главнейших минералов, имеющих значение в качестве полезных ископаемых или являющихся породообразующими. Рассмотрены главнейшие типы минеральных месторождений. Для каждого из описанных минералов приведены особенности состава, структура, форма выделения, физические свойства. Условия образования и изменения, с систематическим описанием распространенных и важных в промышленном отношении. Рассматриваются вопросы генезиса и парагенезиса минералов. По каждому классу дана краткая характеристика рудных и нерудных минералов характерных для месторождений Восточного Казахстана.

Открыть


Мизерная М.А., Кузьмина О.Н. "Общая геология"

Специальность - геологические, строительные, горные, металлургические

В ЭУП рассмотрены внутреннее строение Земли, геологическая деятельность основных факторов внешней и внутренней динамики, формы залегания горных пород, тектонические движения, типы структур тектоно- и литосферы, минералы и горные породы, изложены основы стратиграфии. Кроме того, приведены сведения о геологической деятельности человека и изложены проблемы техногенного воздействия на окружающую среду в Казахстане.

Открыть


Мизерная М.А., Кузьмина О.Н. "Палеонтология"

Специальность - геологические

В ЭУП изложены основные сведения о животном и растительном мире прошлых эпох, методах использования палеонтологического метода для решения различных геологических задач стратиграфии, поисков и разведки месторождений полезных ископаемых.

Открыть


Кумыкова Т.М. "Горные машины и оборудование"

Специальность - горный профиль

В ЭУП рассмотрены конструкции и принцип действия горных машин, получивших широкое распространение на шахтах и рудниках при разработке полезных ископаемых. Представлены бурильные машины, рабочий инструмент бурильных машин, самоходное оборудование, применяемое на рудниках, горные проходческие и очистные комбайны. Принцип действия машин иллюстрирован в видео исполнении.

Открыть


Шапошник Ю.Н. "Современные проблемы в горном деле"

Специальность - горный профиль

ЭУП содержит следующие разделы: основные направления совершенствования горных работ на подземных рудниках АО «Казцинк»; совершенство-вание буровзрывных работ на подземных рудниках; совершенствование процесса погрузки и доставки горной массы; совершенствование закладочных работ; совершенствование технологии выемки запасов руд на контакте с закладочным массивом.

Открыть


Шапошник Ю.Н. "Проектирование горных производств"

Специальность - горный профиль

ЭУП содержит следующие разделы: общие понятия; состав проекта; выбор площадки для строительства, земельный и горный отводы; строительство горного предприятия; годовая производительность рудника; основные положения инвестиционного проектирования; перспективы ППС ВКГТУ им.Д.Серикбаева по проектированию горнодобывающих предприятий Восточного Казахстана.

Открыть


Шапошник Ю.Н. "Технология добычи руды на подземных рудниках Восточного Казахстана"

Специальность - горный профиль

В ЭУП дано описание систем разработки для отработки Малеевского месторождения, технологии отработки камеры №16 Родниковой рудной зоны Малеевского месторождения, возможных систем разработки для выемки запасов руд Малеевского месторождения, систем разработки, применяемых для выемки запасов руд Риддер-Сокольного месторождения, технологии отработки камеры №8, 12 блока 21 Быструшинской залежи, систем разработки для отработки Артемьевского месторождения, систем разработки, применяемых для выемки запасов руд Орловского месторождения. Рассмотрены вопросы технологии погрузки и доставки руды самоходным оборудованием, дано описание самоходных буровых установок, самоходного оборудования для крепления горных выработок, заряжания шпуров и скважин.Проведено ознакомление с закладочным хозяйством Артемьевского рудника корпорации «Казахмыс», Орловского рудника корпорации «Казахмыс», Малеевского рудника АО «Казцинк». Также рассмотрены вопросы охраны труда и техники безопасности при технологических процессах добычи руды.

Открыть


Шапошник Ю.Н. "Разрушение горных пород взрывом"

Специальность - горный профиль

ЭУП содержит следующие разделы: основы теории взрыва; взрывчатые вещества и их свойства; оценка эффективности и методы испытания ВВ; средства и способы инициирования зарядов ВВ; действия взрыва в массиве горных пород; регулирование степени дробления пород; взрывные работы при проведении горных выработок; расчет параметров и паспорта БВР; организация ведения взрывных работ; невзрывные методы разрушения горных пород.

Открыть


Шапошник Ю.Н. "Основы горного дела"

Специальность - горный профиль

ЭУП содержит следующие разделы: горно-геологические сведения о месторождениях полезных ископаемых, строительство горного предприятия, в том числе Малеевского рудника, вскрытие и подготовка шахтного поля, в том числе Малеевского месторождения, системы разработки, проведение и крепление выработок, ведение очистных работ, буровзрывные работы, закладочные работы, подземный транспорт, выдача руды на поверхность и доставка ее на обогатительную фабрику, шахтный водоотлив, водоснабжение, воздухоснабжение и электроснабжение, проветривание подземных горных работ, автоматизация подземных горных работ, организация горного предприятия, система управления производством, основные технико-экономические показатели Малеевского рудника, охрана труда и техника безопасности, охрана окружающей среды, система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда ОНSAS 18000.001.

Открыть


Шапошник Ю.Н. "Оператор самоходной погрузочно-доставочной машины"

Специальность - горный профиль

В ЭУП рассматриваются вопросы назначения, устройства, управления и организации ремонта самоходных погрузочно-доставочных машин на подземных рудниках горнодобывающих компаний. Изложены основные правила эксплуатации самоходных машин в шахтных условиях.

Открыть


Шапошник Ю.Н. "Оператор самоходных буровых установок"

Специальность - горный профиль

В электронном учебном пособии «Оператор самоходной буровой установки» рассматриваются вопросы назначения, устройства, управления и организации ремонта самоходных буровых установок на подземных рудниках горнодобывающих компаний. Приведен список основных неисправностей самоходного бурового оборудования. Изложены основные правила эксплуатации самоходных буровых установок в шахтных условиях.

Открыть


Шапошник Ю.Н., Шапошник C.Н., Крупник Л.А. "Промышленная безопасность на опасных производственных объектах"

Специальность - горный профиль

Закон Республики Казахстан от 3 апреля 2002 года №314-II О промышленной безопасности на опасных производственных объектах (с изменениями и дополнениями по состоянию на 10.07.2012 г.)

Открыть


Шапошник Ю.Н., Шапошник C.Н., Крупник Л.А. "Промышленная безопасность на опасных производственных объектах"

Специальность - горный профиль

Трудовой кодекс Республики Казахстан (с изменениями и дополнениями по состоянию на 17.02.2012 г.)

Открыть


Шапошник Ю.Н., Шапошник C.Н., Крупник Л.А. Технический регламент "Требования к безопасности процессов разработки рудных, нерудных и россыпных месторождений подземным способом"

Специальность - горный профиль

Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 декабря 2009 года № 2207

Открыть


Шапошник Ю.Н., Шапошник C.Н., Крупник Л.А. "Общие требования промышленной безопасности. Часть 1"

Специальность - горный профиль

Утверждены приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстанот 29 декабря 2008 года № 219

Открыть


АГРОИНЖЕНЕРИЯ

Лебединский В.И. "Основы животноводства"

Специальность - "Агроинженерия"

В ЭУП даётся краткий курс основных наук, непосредственно касающихся животноводства, а именно анатомии с/х животных, их разведения, зоогигиены и др.

Открыть


Лебединский В.И. "Основы агрономии"

Специальность - "Агроинженерия"

В ЭУП даётся краткий курс всей агрономической науки, приведены основы геологии и минералогии; образование, состав и свойства почвы, ее обработка; условия жизни и уход за с/х растениями; сорные растения и борьба с ними. Приводятся сведения о семенах с/х культур, удобрениях, системах земледелия.

Открыть


Лебединский В.И. "Механизация процессов консервирования и приготовления кормов"

Специальность - "Агроинженерия"

В ЭУП рассмотрены технологии консервирования и приготовления кормов; представлены технологические расчёты оборудования; классификация, устройство, рабочий процесс и регулировки машин для приготовления и обработки кормов.

Открыть


БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Даумова Г.К. "Еңбекті қорғау"

Специальность - все

Оқу құралы пәнді игеруге бағытталған теориялық материалдардан тұрады. Тарауларда еңбекті қорғаудың құқықтық және ұйымдастырушылық негіздері, еңбекті қорғауды басқару жүйесі, өндірістік жарақаттану, жұмыс орнындағы микроклиматтық жағдайлар, өндірістік жарықтандыру, өндірістік шу мен діріл, электр қауіпсіздігі және өрт қауіпсіздігі қарастырылған. Студенттердің өздігінен дайындалуына арналған тапсырмалар мен тест сұрақтары келтірілген.

Открыть


Егорина А.В. "Экология"

Специальность - все

ЭУП соответствует государственному стандарту. Рассмотрены основные положения и законы биологической и социальной экологии. Показана история становления экологии, действие экологических факторов, их влияние на компоненты биогеоценозов, взаимосвязи между организмами и меняющейся средой обитания.

Открыть


Сергиенко Л.С. "Охрана труда"

Специальность - "Геология и разведка месторождений полезных ископаемых"

ЭУП содержит необходимый теоретический материал для изучения дисциплины «Охрана труда» по 21 теме в том числе: Концепция государственного управления охраной труда. Правовые и организационные вопросы охраны труда. Основные направления государственной политики в области безопасности и охраны труда. Основы законодательства об охране труда. Законодательные вопросы безопасности жизнедеятельности и охраны труда, основополагающие и нормативно-технические акты по охране труда. Контроль, за соблюдением трудового законодательства Республики Казахстан. Внутренний контроль по безопасности и охране труда. Общественный контроль за соблюдением трудового законодательства Республики Казахстан. Гарантии прав работников в области безопасности и охраны труда. Права и обязанности работников и работодателя в области безопасности и охраны труда. Организация безопасности и охраны труда. Управление безопасностью труда на предприятии. Расследование и учет несчастных случаев, иных повреждений здоровья работников, связанных с трудовой деятельностью. Служба охраны труда на предприятии. Основные понятия гигиены, физиологии и психологии труда. Анализ условий труда. Топографо-геодезические работы. Камерные работы. Геолого-разведочные работы. Гидрометрические и гидрогеологические работы. Буровые работы. Бурение скважин. Пожарная безопасность. Травмы и их классификация. Профессиональные заболевания и их классификация.

Открыть


Соколов В.М. "Техника и технология защиты атмосферы"

Специальность - "Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды"

В ЭУП описываются два метода защиты атмосферного воздуха: консервативный - контроля и быстрого реагирования и техники и технлогии очистки газопылевых выбросов. Приводится описание аппаратов пылегазоочистных систем, основанных на использовании методов абсорбции, адсорбции, термического и термокаталитического окисления и гравитационного, центробежного, инерционного, электростатического эффектов.

Открыть


Запасный В.В. "Очистка технологических и вентиляционных газов при различных технологических процессах"

Специальность - "Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна", "Инженерная защита окружающей среды"

В ЭУП рассмотрены свойства газов и дисперсных систем, различные методы очистки газов, организация контроля за выбросами газов на предприятии, оценка экономической эффективности работы пылегазоочистных установок.

Открыть


Кочевой Н.А. "Охрана труда"

Специальность - "Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды"

ЭУП разработано в соответствии с типовой учебной программой, образование высшее профессиональное, бакалавриат. В нём рассмотрены вопросы трудового законодательства в Республике Казахстан, организации работы по охране труда. Освещены основные понятия, причины производственного травматизма и профессиональных заболеваний, методы расследования случаев травматизма. Изложены основы гигиены труда, производственной санитарии на предприятиях. Большое внимание уделено вопросам освещения и вентиляции. Рекомендованы меры защиты от воздействия шума, от поражения электрическим током и от пожаров, которые необходимо учитывать на предприятиях.

Открыть


Кочевой Н.А. "Основы безопасности жизнедеятельности"

Специальность - все

ЭУП рассмотрены основные теоретические сведения, необходимые для: создания безопасных и безвредных условий жизнедеятельности; проектирования новой техники и технологических процессов в соответствии с современными требованиями по безопасности их эксплуатации с учётом устойчивости функционирования объектов хозяйствования и технических систем; прогнозирования и принятия грамотных решений в условиях чрезвычайных ситуаций по защите населения и производственного персонала объектов хозяйствования от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а также в ходе ликвидации этих последствий.

Открыть


Кочевой Н.А. "Охрана труда и техника безопасности на предприятиях"

Специальность - "Техническая физика"

ЭУП разработано в соответствии с типовой учебной программой. В нём рассмотрены вопросы трудового законодательства в Республике Казахстан, организации работы по охране труда. Освещены основные понятия, причины производственного травматизма и профессиональных заболеваний, методы расследования случаев травматизма. Изложены основы гигиены труда, производственной санитарии на предприятиях тепло-, электро-, и атомной энергетики. Большое внимание уделено вопросам освещения и вентиляции. Рекомендованы меры защиты от воздействия шума, от поражения электрическим током и от пожаров, которые необходимо учитывать при эксплуатации энергетических установок.

Открыть


Кочевой Н.А. "Охрана труда в вычислительных центрах"

Специальность - информационные

В ЭУП рассмотрены основные вопросы трудового законодательства Республики Казахстан; определены основные принципы и методы защиты работающих от травматизма и профессиональных заболеваний, а так же рассмотрены методы анализа производственного травматизма и профессиональных заболеваний; уделено внимание вопросам гигиены, психологии и физиологии труда; рассмотрены меры защиты от шума в вычислительных центрах, а так же меры от поражения человека электрическим током; предложены мероприятия о защите вычислительных центров от разрядов статического электричества и их молниезащита; рассмотрены способы и методы защиты вычислительных центров от пожаров, а так же рекомендованы системы пожарной сигнализации и автоматического тушения пожаров.

Открыть


Кочевой Н.А. "Охрана труда в приборостроении"

Специальность - "Приборостроение"

В ЭУП рассмотрены основные вопросы трудового законодательства Республики Казахстан; определены основные принципы и методы защиты работающих от травматизма и профессиональных заболеваний, а так же рассмотрены методы анализа производственного травматизма и профессиональных заболеваний; уделено внимание вопросам гигиены, психологии и физиологии труда; рассмотрены меры защиты от шума на предприятиях приборостроения, а так же меры от поражения человека электрическим током; рассмотрены способы и методы защиты предприятий приборостроения от пожаров, а так же рекомендованы системы пожарной сигнализации и автоматического тушения пожаров.

Открыть


Кочевой Н.А. "Охрана труда в машиностроении"

Специальность - "Машиностроение"

ЭУП разработано в соответствии с типовой учебной программой, образование высшее профессиональное, бакалавриат. В нём рассмотрены вопросы трудового законодательства в Республике Казахстан, организации работы по охране труда. Освещены основные понятия, причины производственного травматизма и профессиональных заболеваний, методы расследования случаев травматизма. Изложены основы гигиены труда, производственной санитарии на предприятиях машиностроения. Большое внимание уделено вопросам освещения и вентиляции. Рекомендованы меры защиты от воздействия шума, от поражения электрическим током и от пожаров, которые необходимо учитывать на предприятиях машиностроения.

Открыть


Кочевой Н.А. "Охрана труда на предприятиях автомобильного транспорта"

Специальность - "Транспорт и логистика"

ЭУП разработано в соответствии с типовой учебной программой, образование высшее профессиональное, бакалавриат. В нём рассмотрены вопросы трудового законодательства в Республике Казахстан, организации работы по охране труда. Освещены основные понятия, причины производственного травматизма и профессиональных заболеваний, методы расследования случаев травматизма. Изложены основы гигиены труда, производственной санитарии на предприятиях автомобильного транспорта. Большое внимание уделено вопросам освещения и вентиляции. Рекомендованы меры защиты от воздействия шума, от поражения электрическим током и от пожаров, которые необходимо учитывать на предприятиях автомобильного транспорта.

Открыть


Кочевой Н.А. "Охрана труда в электроэнергетике"

Специальность - "Экономика", преподаватели экономических вузов, руководители и специалисты предприятий и организаций

ЭУП дает читателю представление об общих подходах и методах исследования экономических процессов. В ЭУП учтены требования государственного общеобязательного стандарта образования по специальности 5В050600 - «Экономика». ЭУП позволит студентам сформировать базовый уровень экономической грамотности, составить целостное представление о сути экономических явлений. Отличительной особенностью ЭУП является его практическая направленность. Авторы включили в ЭУП практические задачи и тесты, связанные с решением хозяйственных проблем в реальном секторе экономики. Это значительно упрощает и организует самостоятельную работу студентов.

Открыть


ЭКОНОМИКА

Кабдулшарипова А.М., Денисова О.К., Рахимбердинова М.У. "Экономическая теория"

Специальность - "Экономика", преподаватели экономических вузов, руководители и специалисты предприятий и организаций

ЭУП дает читателю представление об общих подходах и методах исследования экономических процессов. В ЭУП учтены требования государственного общеобязательного стандарта образования по специальности 5В050600 - «Экономика». ЭУП позволит студентам сформировать базовый уровень экономической грамотности, составить целостное представление о сути экономических явлений. Отличительной особенностью ЭУП является его практическая направленность. Авторы включили в ЭУП практические задачи и тесты, связанные с решением хозяйственных проблем в реальном секторе экономики. Это значительно упрощает и организует самостоятельную работу студентов.

Открыть


Varavin Ye.V., Kozlova M.V., Rakhmetkaliyeva M.T., Betimbayeva I.B. "Investment designing"

Специальность - economic specialties

The textbook covers the main issues of the elective course "Investment designing": the substance and classification of investments, state investment policy and development institutions, sources of investments financing and their price, investment design and writing a project's business plan, criteria and methods for evaluating the effectiveness of investment projects.

Открыть


Варавин Е.В., Козлова М.В., Мадиярова Э.С. "Финансирование и кредитование инвестиций"

Специальность - финансово-экономические

В ЭУП рассмотрены основные вопросы элективного курса «Финансирование и кредитование инвестиций»: сущность и классификация инвестиций, государственная инвестиционная политика и институты развития, источники финансирования инвестиций и их цена, инвестиционное проектирование и составление бизнес-плана проекта, критерии и методы оценки эффективности инвестиционных проектов, учет риска и неопределенности, а также оценка и доходность финансовых инвестиций.

Открыть


Конурбаева Ж.Т., Гранецкий В.Н., Закимова А.М., Рахимбердинова М.У. "Маркетинг"

Специальность - экономические

В ЭУП представлены лекционные материалы по каждой теме; вопросы и тесты для самоконтроля; вопросы семинарских занятий; вопросы для обсуждения и задания; тематика рефератов и докладов; глоссарий и список рекомендуемой литературы для более детального изучения курса «Маркетинг».

Открыть


Мадиярова Э.С. "Қаржылық менеджмент"

Специальность - экономические

«Қаржылық менеджмент» электронды оқу құралында қаржылық менеджменттің негіздері: принциптері, мәні және функциялары, негізгі бағыттары, ақпараттық базасы қарастырылады, сондай-ақ тәуекелдерді басқару және инвестицияларды бағалау сұрақтары да қамтылған. Кәспорынның ресурстарының, соның ішінде тартылған ресурстардың құрылу көздеріне сипаттама беріледі және кәсіпорынды қаржылық қамтамасыз ету әдістері тиянақты түрде оқытылады. Оқу құралындағы сұрақтардың біршама бөлігі қаржылық жоспарлау, болжау және кәсіпорынның инвестициялық саясатын қалыптастыру мәселелеріне арналған. Курстың арнайы бөлігі қаржылық менеджменттің халықаралық аспектілеріне, сондай-ақ ұлтаралық корпорациялардағы қаржылық менеджмент, халықаралық қаржыландырудың түрлері мен әдістеріне арналған.

Открыть


Слонец И., Гранецкий В.Н., Жакенова Г.И., Конурбаева Ж.Т. "Управление проектом"

Специальность - "Менеджмент", "Маркетинг"

В ЭУП рассмотрены теоретические основы дисциплины «Таможенное делопроизводство и таможенная статистика», содержатся материалы, необходимые для выполнения практических работ по курсу, выполнение которых будет способствовать закреплению теоретического материала путем решения тестовых заданий и ответов на контрольные вопросы по каждой изученной теме.

Открыть


Денисова О.К. "Таможенное делопроизводство и таможенная статистика"

Специальность - "Таможенное дело"

В ЭУП рассмотрены теоретические основы дисциплины «Таможенное делопроизводство и таможенная статистика», содержатся материалы, необходимые для выполнения практических работ по курсу, выполнение которых будет способствовать закреплению теоретического материала путем решения тестовых заданий и ответов на контрольные вопросы по каждой изученной теме.

Открыть


Жұманазар С.А., Линок Н.Н., Джуманазарова Ж.С., Джуманазаров М.С. "История экономических учений"

Специальность - экономические

ЭУП содержит полный курс дисциплины «История экономических учений», изложенный в соответствии с Государственным образовательным стандартом. Целью является освоение студентами исторического наследия и идейного богатства ученых различных эпох в области экономической мысли. Изучение концепций и теорий отдельных школ и направлений, существовавших в прошлом и существующих в настоящем в экономической науке, позволяет закрепить и углубить знания, полученные в курсе экономической теории.

Открыть


Жакенова Г.И, Гранецкий В.Н. "Маркетинг"

Специальность - "Менеджмент", "Маркетинг", "Экономика", "Финансы", "Учет и аудит"

В ЭУП представлены лекционные материалы по каждой теме; вопросы и тесты для самоконтроля; вопросы семинарских занятий; вопросы для обсуждения и задания; тематика рефератов и докладов; глоссарий и список рекомендуемой литературы для изучения курса «Маркетинг».

Открыть


Удовицкая Е.Ю. "Экономика производственной сферы"

Специальность - "Экономика"

ЭУП предусматривает ознакомление с теоретическим материалом студентов согласно учебного плана. Используя ЭУП при подготовке к сдаче экзамена, студенты могут в короткие сроки систематизировать и конкретизировать знания, приобретенные в процессе изучения дисциплины «Экономика производственной сферы», сосредоточить приобретенные знания на основных понятиях, их признаках и особенностях.

Открыть


Удовицкая Е.Ю. "Экономика в производстве строительных материалов"

Специальность - "Производство строительных материалов, изделий и конструкций"

ЭУП предусматривает ознакомление с теоретическим материалом студентов согласно учебного плана. Используя ЭУП при подготовке к сдаче экзамена, студенты могут в короткие сроки систематизировать и конкретизировать знания, приобретенные в процессе изучения дисциплины «Экономика в производстве строительных материалов», сосредоточить приобретенные знания на основных понятиях, их признаках и особенностях.

Открыть


Макаренко Н.А. "Экономическая теория"

Специальность - экономические

ЭУП разработано на основе современной учебно-методической и научно-исследовательской литературы. В нём раскрываются важнейшие проблемы рыночной экономики и хозяйственно-экономических реформ. Лекционный материал включает основные темы нормативного курса по макро- и микроэкономике, отвечает требованиям государственного образовательного стандарта.

Открыть


Жуманазар С.А., Линок Н.Н., Джуманазарова Ж.С., Джуманазаров М.С. "Экономическая теория"

Специальность - экономические

ЭУП «Экономическая теория» подготовлено в соответствии с новой программой дисциплины экономического цикла и государственным стандартом, определяющим объем знаний в области экономических дисциплин, необходимых для студентов, обучающихся в вузах по экономическим специальностям. Содержит разделы, освещающие общие проблемы экономической теории, основы микро- и макроэкономики, проблемы международных и экономических связей, экономического роста и особенности перехода экономики Казахстана к рыночным отношениям.

Открыть


Саурова А.М., Сулейменова Т.А. "Смета ici"

Специальность - экономические

Электрондық оқулықта халық шаруашылығы экономикасындағы күрделі құрылыстың ролі, құрылыстағы баға белгілеу ерекшеліктері, сметалық құжаттамалардың құрамы мен құрылымы қарастырылған. Оқшаулап шектелген сметаның, объектілік сметаның және құрылыс құнының сметалық есебінің мазмұны мен әзірлеу әдістемелеріне үлкен назар аударылған. Сметалық істе бағдарламалық өнімдерді қолдану қарастырылған. Құрылыс және экономикалық мамандықтардың студенттері мен магистранттарына және кәсіпорын мамандарына арналған.

Открыть


Колос Е.А. "Инновационный менджмент"

Специальность - экономические

Целью дисциплины «Инновационный менеджмент» является обучение методам и технологиям управления организацией для обеспечения ее развития и усиления конкурентных позиций на рынке путем создания, освоения и коммерциализации новшеств в различных отраслях экономики. ЭУП предназначено для подготовки специалистов высшей квалификации в области принятия широкого спектра решений по организации разработки и внедрения нововведений на всех стадиях жизненного цикла инновации: от научных исследований до маркетинговой поддержки и сопровождения.

Открыть


Колос Е.А. "Антикризисный менеджмент"

Специальность - "Менеджмент", "Маркетинг"

В ЭУП предпринята попытка рассмотреть антикризисное управление во всем комплексе его проблем, связанных с государством, экономикой, производством, организацией, человеком. При этом принимаются во внимание не только возможные масштабы кризиса, но и его различные формы, содержание, причины и последствия. Электронное учебное пособие подготовлено с учетом современных принципов технологии образования.

Открыть


Тюлежанова А.С. "Менеджмент"

Специальность - для магистрантов

В ЭУП рассмотрены такие сложные категории и функции управления организацией, как принятие управленческих решений. Достаточно детально и глубоко освещены вопросы методологического обеспечения менеджмента: подходы к управлению, методы и инструменты управления процессами в организации; внутренняя и внешняя среда организации. Предложена информация по проблемам управления конфликтами в организации, правил поведения в конфликтах и путей их преодоления, а также вопросов группового взаимодействия. Много внимания уделено эффективному управлению людьми и, как следствие, проблеме эффективности управления организацией в целом.

Открыть


Тюлежанова А.С. "Менеджмент"

Специальность - все

ЭУП включает в себя наиболее важные проблемы современной науки менеджмента. В ЭУП рассматриваются вопросы теории и практики развития менеджмента, элементы организации и процесса управления, связующие процессы, функции управления, групповая динамика и руководство, обеспечение эффективности деятельности организаций. Дается система научных знаний, которая составляет теоретическую основу управления, обеспечивает практику менеджмента научными рекомендациями. Содержатся основные научно-теоретические положения по данной дисциплине.

Открыть


Тюлежанова А.С. "Теория и практика менеджмента"

Специальность - экономические

В ЭУП дается представление об основах теории управления, менеджменте как виде деятельности, его этапах и функциях; основных закономерностях управления различными социально-экономическими системами, выявленными в процессе развития менеджмента; методологии менеджмента; управлении человеком и группой, методах преодоления конфликтов; моделировании ситуаций и принятии решений; организационных отношениях в системе менеджмента; формах и видах организаций; методах мотивации трудовой деятельности; принципах лидерства и источниках власти лидера; тенденциях и факторах развития эффективного менеджмента.

Открыть


Краузе В.Э., Левченко Г.И. "Международная экономика"

Специальность - "Экономика"

ЭУП содержит в себе все необходимые учебно-методические материалы необходимые студентам - экономистам, обучающимся по программе бакалавриата, соответствующей ГОСО РК и предназначено для успешной подготовки к сдаче итогового экзамена по дисциплине «Международная экономика».

Открыть


Кабдулшарипова А.М. "Статистика и СНС"

Специальность - "Учет и аудит"

В ЭУП рассматриваются вопросы организации сбора, обработки, анализа информации в условиях рыночной экономики. Излагается методология расчета относительных и средних показателей. Представлены статистические методы изучения взаимосвязей, анализ рядов распределения и рядов динамики, выборочный и индексный методы анализа.

Открыть


Малышев Н.П., Сырымбек М. "Инвестициялық жобалау және жобалық талдау"

Специальность - экономические

«Инвестициялық жобалау және жобалық талдау» электронды оқу құралында инвестициялық жобаларды жасауға, талдауға және бағалауға байланысты үрдістердің болашақты, әлемдік тәжірибеге негізделген түсініктері көрсетілген. Кәсіпорындардың, фирмалардың инвестициялық қызметінің теориялық негіздері, инвестициялық жобалардың бағалық көрсеткіштері - дисконттау және балама инвестициялау критерилері келтірілген. Инвестициялық жобаларды талдаудың және бағалаудың, сонымен қатар қаржылық инвестициялау құралдарының әдістемелік негізі ұсынылды. Қаржылық сарапшы-талдаушысы үшін тұзақтар түрі қарастырылды және нақты мысалдары ашып жазылды. Жобаға экономикалық бағалау жасаушы сарапшы үшін әрбір қорытындылар мен ескертулер өте маңызды болып келеді. Бұл оқу құралы инвестициялық жобалау проблемаларына ден қойған және инвестициялық қызмет тиімділігі қызықтыратын, өз бизнесіне инвестиция алғысы келетін, оны нақты іске салу мақсатындағы студенттерге, магистранттарға, аспиранттарға және жоғары оқу орнындағы оқытушыларға, шағын, орта және ірі бизнес жетекшілеріне арналған.

Открыть


Жуманазар С.А., Джуманазарова Ж.С. "Микроэкономика"

Специальность - экономические

Бұл электрондық оқулықта микроэкономика пәнің ресурстардың шектеулігі жағдайында ұтымды шешім қабылдау туралы ғылым ретінде қарап, нарықтық қатынастар жағдайында үй шаруашылықтары мен фирмалардың іс-әрекеттерін қарым-қатынастарын түсінуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар мүнда семинар сабақтарының жоспарлары, әдістемелік кенестер, рефераттар тақырыбы, студенттердің білім деңгейін тексеруге арналған тест сұрақтары мен қолданылатын әдебиеттер тізімі көрсетілген.

Открыть


Жуманазар С.А., Джуманазарова Ж.С. "Мaкроэкономика"

Специальность - экономические

Бұл электрондық оқулықта макроэкономика пәнің бір тұтас жүйе ретінде қарастыра отырып, өндіріс көлемін және оның өсуін, Ұлттық есеп жүйесі, жиынтық сұраныс пен жиынтық ұсыным, инфляция мен жұмыссыздық деңгейін, валюталардың айырбас бағамдары мен төлем балансының жағдайын, халықаралық қатынастар мәселелері қаралған. Сонымен қатар бұл оқулықта семинар сабақтарының жоспарлары, әдістемелік кенестер, рефераттар тақырыбы, студенттердің білім деңгейін тексеруге арналған тест сұрақтары мен қолданылатын әдебиеттер тізімі көрсетілген.

Открыть


Захаров В.Б. "Организация бизнеса"

Специальность - экономические

ЭУП по существу является азбукой предпринимательства для будущих бизнесменов. Материал изложен простым, доступным языком и дает основные экономические понятия, термины, обычаи делового оборота.

Открыть


Китаева Н.И. "Квалиметрия в оценке"

Специальность - "Оценка"

В ЭУП приведены основы, принципы и концепции квалиметрии в приобретающем все большее значение таком виде деятельности, как оценка собственности. ЭУП посвящено использованию квалиметрии в оценке стоимости различных объектов оценки и предназначено для студентов, обучающихся по специальности «Оценка». Однако, изложенные в нем сведения о квалиметрии могут быть полезным справочным пособием не только для оценщиков. Они предназначаются и для еще более многочисленной группы лиц, на постоянной основе оценкой собственности не занимающихся, но профессиональные интересы которых, в той или иной степени требуют от них понимания сущности учета при оценке качественных характеристик собственности (аудиторы, бухгалтеры, менеджеры по экономике предприятий и др.). Кроме того, сведения о квалиметрии могут быть небезынтересны всем тем экономистам, чья деятельность связана с теорией и практикой получения и использования информации о стоимости различных видов собственности.

Открыть


Кабдулшарипова А.М. "Экономическая теория"

Специальность - экономические

В ЭУП рассматриваются закономерности и факторы экономического развития. Дана общая характеристика рыночного хозяйства, сущность и механизм его функционирования. Изложены экономические положения и проблемы индивидуального и общественного производства и воспроизводства. Представлен системный подход в изучении национальной экономики, а также методы государственного регулирования экономики.

Открыть


Саурова А.М. "Сметное дело"

Специальность - экономические

В ЭУП рассмотрены роль капитального строительства в экономике народного хозяйства, особенности ценообразования в строительстве, состав и структура сметной документации. Большое внимание уделено изучению содержания и методики разработки локальной сметы, обьектной сметы и сметного расчета стоимости строительства. Рассмотрены применение программных комплексов в сметном деле.

Открыть


Саурова А.М. "Цены и ценообразование"

Специальность - экономические

ЭУП рассмотрены роль и виды цен, структура цены, подробно излагаются теоретические основы ценообразования и особенности ценообразования в некоторых отраслях народного хозяйства.

Открыть


Баталов Ю.В., Пестунова Г.Б., Денисова О.К. "Управление экономикой Казахстана"

Специальность - экономические

ЭУП подготовлено на основе республиканских концепций и программ по проблемам управления, формирования и развития рыночных отношений на базе Законов, Указов и Постановлений Президента, Парламента и Правительства Республики Казахстан. Наряду с изучением теоретико-методологических основ управления экономикой Казахстана внимание акцентируется на практических аспектах управления, к которым относятся управление региональной экономикой, инвестиционными процессами, развитием малого бизнеса с учетом зарубежного опыта. ЭУП формирует у обучающихся комплекс знаний, умений, навыков и компетенций по основам теории, методам и практики управления экономикой Казахстана и помогает использовать их в реальной жизни, общества, государства.

Открыть


Кабдулшарипова А.М., Захарова Т.Д. "Статистика"

Специальность - экономические

В ЭУП рассматриваются вопросы организации сбора, обработки, анализа информации в условиях рыночной экономики. Излагается методология расчета относительных и средних показателей. Представлены статистические методы изучения взаимосвязей, анализ рядов распределения и рядов динамики, выборочный и индексный методы анализа.

Открыть


Кабдулшарипова А.М. "Основы экономической теории"

Специальность - неэкономические

В ЭУП рассмотрены предмет и метод экономической науки, общественное производство, основные типы экономических систем, рынок и механизм функционирования рыночной системы, отношения собственности. Даны основы теории поведения потребителей, индивидуальное производство, доходы и издержки фирмы, макроэкономическое равновесие и макро-экономическая нестабильность, государственное регулирование.

Открыть


Широких Л.А. "Управленческий учет"

Специальность - экономические

В ЭУП отражены отличительные особенности управленческого учета, его функции и задачи, особенности учёта производственных затрат-материалов, трудозатрат, накладных расходов. Кроме того, рассмотрены способы расчета себестоимости продукции для принятия решений и для бухгалтерского учёта, способы расчета себестоимости продукции в разных отраслях. Отдельные параграфы рассматривают задачи и способы принятия управленческих решений, в том числе инвестиционных.

Открыть


Широких Л.А. "Экономический анализ деятельности предприятий"

Специальность - экономические

В ЭУП отражены цели и задачи экономического анализа. Рассмотрены приёмы и методы экономического анализа для детерминированных и стохастических зависимостей, методика и особенности анализа ресурсов, объёмов производства, себестоимости и финансовых показателей. Отдельное место занимает маржинальный анализ и инвестиционный анализ.

Открыть


Левченко Г.А. "Управление портфелем ценых бумаг"

Специальность - экономические

ЭУП рассматривает все аспекты функционирования рынка ценных бумаг. Даны основные понятия и определения, охарактеризованы финансовые инструменты, описана профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг. Раскрыты особенности стратегий эмитентов и инвесторов. Дается представление об инвестиционном портфеле ценных бумаг, принципах его составления и управления, рассматривается место и роль фондовой биржи в мировой и национальной экономических системах.

Открыть


Жуманазар С.А. "Экономикалық теория"

Специальность - экономические

Қазақстанның нарыққа өту кезеңі жоғарғы оқу орны студенттерінің сапалы және жүйелі білім алуларына талап қояды. Осы тұрғыдан студенттердің экономикалық теория пәнін оқып білуі, олардың экономикамен байланысты басқа пәндерді жете түсінуіне, экономикалық ойлау жүйесін нығайтып, тиімді жұмыс істеуіне көп пайдасын тигізері сөзсіз. Ұсынылып отырған осы электрондық оқу құралы өз кезегінде жоғарғы оқу орны студенттеріне экономикалық теория пәнін оқып үйренуде көмекші құрал болып табылады.

Открыть


Малышев Н.П. "Инвестиционное проектирование и анализ проектов"

Специальность - экономические

ЭУП представлено перспективное, основанное на мировом опыте, понимание процессов, связанных с инициализацией, разработкой, анализом и оценкой инвестиционных проектов. Приводятся теоретические основы инвестиционной деятельности предприятий и фирм, показатели ценности инвестиционных проектов - дисконтирование и критерии альтернативного инвестирования, методические основы анализа и оценки инвестиционных проектов и финансовых инструментов инвестирования. Даются подробные рекомендации использования инновационных, информационных, компьютерных технологий в системе оценки инвестиционных проектов.

Открыть


ФИЗВОСПИТАНИЕ И СПОРТ

Байдельдинова Л.М. "Физическое воспитание студентов с ослабленным здоровьем"

Специальность - все (для студентов с ослабленным здоровьем)

В ЭУП изложены основные задачи физической культуры при различных заболеваниях. Предложены комплексы упражнений, методика занятий физическими упражнениями, показания и противопоказания к средствам физической культуры для студентов, отнесенных по состоянию здоровья к специальному медицинскому отделению.

Открыть