Білім беру бағдарламасы

Код – Мамандық 6B07306 - Кадастр
Білім беру бағдарламасының мақсаты

Қазақстан Республикасының жер қорын тиімді пайдалану мақсатында кадастр, жерге орналастыру, геодезия, картография, ақпараттық және ГИС-технологиялар, экономика және менеджмент саласындағы білімді табысты үйлестіре отырып, кәсіби жағдайларда функционалдық сауаттылық пен бәсекеге қабілеттілік таныта алатын маманның кәсіби қалыптасуы мен зияткерлік дамуы үшін қолайлы білім беру ортасын құру.

Түлектің біліктілік сипаттамасы Мамандар лауазымдарының тізбесі:

- жердің геодезиялық және топографиялық түсірілімдері;
- ГАЖ және сандық технологияларды пайдалана отырып фотограмметриялық жұмыстар және жерді картографиялау;
- мемлекеттік жер кадастрын және МЖК ААЖ жүргізу;
- жерді пайдалану мен қорғауға мониторинг, мемлекеттік бақылау жүргізу;
- жер-бағалау жұмыстарын жүргізу.
Кәсіби қызмет объектісі:

- барлық санаттағы жер ресурстары, меншік және пайдалану түрлері;
- нысаналы пайдалану және меншік нысандары бойынша бөлінуіне қарамастан, қалалар, кенттер және ауылдық елді мекендер шекарасындағы объектілер мен жылжымайтын мүлік түрлері.
Кәсіби қызмет түрлері:

Кәсіби қызметінің функциялары:

Маманның құзыреттілік картасы
Қалыпталатын негізгі құзыреттер Оқыту нәтижелері
1. Тұтас жүйелік ғылыми дүниетаным негізінде түрлі жағдайларды бағалау қабілеті Философиялық және тарихи мазмұндағы ақпаратты қабылдау және талдау дағдысын, дискуссияны және полемиканы жүргізу тәсілдерін меңгеру
Әлеуметтік маңызы бар мәселелер бойынша өз пікірін дәлелдей білу
2. Заманауи коммуникациялық құралдар мен технологияларды пайдалана отырып, мәдени-тілдік қарым-қатынасты жүзеге асыру қабілеті Кәсіби қызметті тиімді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін коммуникативтік қабілеттерге ие болу
АКТ көмегімен ақпаратты іздеу және өңдеуді жүзеге асыру
3. Әлеуметтік ортада тұлғаны қалыптастыру және анықтау және салауатты өмір салтын қалыптастыру қабілеті Экономикалық-құқықтық ортада біртұтас тұлғаны қалыптастыруға және индивидтің жауапкершілігін арттыруға ықпал ететін білімді көрсету
Тұлғаның, қоғам мен мемлекеттің тиімді жұмыс істеуін сақтау, дамыту және тиімді жұмыс істеуі мақсатында әлеуметтік жүйелердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету әдістерін қолдану
4. Жобалау-өндірістік қызметінде топографиялық карталармен, геодезиялық және басқа да далалық жабдықпен жұмыс істеу қабілеті; спутниктік позициялау жүйелерінің көмегімен кеңістіктік деректерді жинауды жүзеге асыру Геодезиялық түсіру және жерді картографиялау өндірісінің білімі мен дағдысына ие болу, геодезиялық және фотограмметриялық аспаптармен және жабдықтармен, компьютерлік технологиялармен, геодезиялық, жерге орналастыру және кадастрлық жұмыстарды орындау әдістерімен жұмыс істей білу
Владеть навыками работы с геодезическими и фотограмметрическими приборами, оборудованием и инструментами, специализированным программным обеспечением.
5. Способность осуществлять научные исследования и инженерные изыскания, необходимые в профессиональной деятельности и при изучении природных ресурсов Обладать знаниями по геологическому строению Земли, метеорологии, климатологии и гидрологии, основам кадастра при выполнении землеустроительных и кадастровых работ
Уметь выполнять математическую и статистическую обработку данных, оценку точности результатов геодезических измерений
6. про проектирование Знать геологическое строение Земли и процессы почвообразования, методики оценки земельных и других природных ресурсов, принципы прогнозирования, рационального использования и охраны земельных ресурсов при ведении земельного и градостроительного кадастров.
Применять различные методики при разработке проектных, предпроектных и прогнозных материалов по использованию и охране земельных ресурсов.
7. Способность разрабатывать стратегию управления земельными ресурсами с применением автоматизированных информационных систем для принятия правильных решений при ведении землеустроительных и кадастровых работ Уметь применять современные ГИС технологии при ведении землеустройства и кадастра
нен
8. Способность решать профессиональные проблемы в области ведения земельного кадастра, управления земельными ресурсами, мониторинга и охраны земель Анализировать информацию, высказывать обоснованные суждения и делать обоснованные выводы о способах производства кадастровых работ.
аргг
9. гнг7ш погнг