Білім беру бағдарламасы

Толығырақ
Код – Мамандық 7M07308 - Точное земледелие
Білім беру бағдарламасының мақсаты

Егіншілік жүйесінің тиімділігін арттыру үшін жерсеріктік геодезия, қашықтықтан зондтау, картография, геоақпараттық жүйелер саласында жаңа жетістіктерді енгізуге бағытталған әзірлемелер мен зерттеулерді табысты жүргізуге қабілетті, кәсіби жағдайда функционалдық сауаттылықты және бәсекеге қабілеттілікті көрсете алатын маманның кәсіби қалыптасуы мен зияткерлік дамуы үшін қолайлы білім беру ортасын құру.

Түлектің біліктілік сипаттамасы Мамандар лауазымдарының тізбесі:

- Қазақстан Республикасының жер ресурстарын ұтымды пайдалану және қорғау жөніндегі жер қатынастары;
- жер пайдалану аумағын ұйымдастыру;
- ауыл шаруашылық жер пайдалануды болжау, жоспарлау және жобалау;
- жерді ұтымды пайдалану және қорғау.
Кәсіби қызмет объектісі:

- Қазақстан Республикасының барлық санаттағы жер ресурстары, жер пайдалану мен жер пайдаланудың барлық түрлері, олардың санаттар, нысаналы пайдалану және меншік нысандары бойынша бөлінуіне қарамастан;
- әкімшілік құрылымдар аумағы;
- ауыл шаруашылығы кәсіпорындары мен ұйымдарының жер учаскелері мен жер пайдалану.
Кәсіби қызмет түрлері:

- өндірістік-технологиялық;
- эксперименттік-зерттеу;
- білім беру (педагогикалық, оқу-тәрбие);
- өндірістік-басқарушылық;
- ұйымдастыру-технологиялық;
- ғылыми-зерттеу;
- жобалау.
Кәсіби қызметінің функциялары:

- геодезиялық, топографиялық түсірілімдерді ұйымдастыру және жүргізу, - жоспарлы-картографиялық материалды түзету, жерді есепке алу, жер учаскелерін бөлу, жерді пайдалану мен қорғауға мемлекеттік бақылау жүргізу, жер мониторингін жүзеге асыру,
- жер баланстарын, жер-кадастрлық құжаттар мен карталарды, мелиорация және жерді жақсарту жобаларын жасау,
- геодезиялық, жерге орналастыру, аэрофотототүсіру жұмыстарын, жерді пайдалану мен қорғауға мемлекеттік бақылауды, мониторингтік, топырақтық, іздестіру және зерттеу жұмыстарын жүргізуді басқару және ұйымдастыру,
- агро бизнес жоспарларды құру,
- АӨК-дегі технологиялық процестерді ұйымдастыру және басқару,
- дәлме-дәл ауыл шаруашылығы жүйесінде басқару үшін деректер базасын жүргізу.
Маманның құзыреттілік картасы
Қалыпталатын негізгі құзыреттер Оқыту нәтижелері
1. Ақпараттық технологиялардың көмегімен өз бетінше сатып алу және практикалық қызметте жаңа білімдер мен біліктерді, соның ішінде қызмет саласымен тікелей байланысты емес жаңа білім салаларында пайдалану қабілеті. Өркениеттің даму кезеңдерін, ғылым мен техниканың арақатынасын және олармен байланысты қазіргі заманғы әлеуметтік және этикалық мәселелерді, ғылыми ұтымдылық пен оның дамуының диалектикасы (тарихизм) құндылықтарын түсіндіру үшін ғылым әдіснамасын қолдану
Жеке және команда мүшесі ретінде тиімді жұмыс істеу, орындаушылардың жекелеген топтарына басшылық ету дағдыларын көрсетіп, жеке жауапкершілікті көрсете білу
2. Кәсіби саладағы және әлеуметтік-жеке саладағы практикалық қызмет пен зерттеулердің тәжірибесін талдау, сын тұрғысынан бағалау және интеграциялау және іскерлік қарым-қатынас құралы ретінде шет тілдерін еркін қолдану қабілеті. Кәсіби саладағы және әлеуметтік-тұлғалық саладағы практикалық қызмет пен зерттеулердің тәжірибесін талдау, сын тұрғысынан бағалау және интеграциялау
Іскерлік қарым-қатынас құралы ретінде шет тілдерін еркін пайдалану
3. Жер ресурстарын тиімді басқару саласында шешімдер қабылдаудың базалық дағдыларын қолдануға және қолдануға дайындық. Технологиялар мен бағдарламалық құралдарды дамытудағы жаңа жетістіктер негізінде ауыл шаруашылығы, агрономия, егіншілік саласындағы теориялық және эксперименттік зерттеулердің әдіснамасын құру
Қашықтықтан зондтау деректерін, топырақтың метеодеректі, агрохимиялық көрсеткіштерін талдау негізінде ауыл шаруашылығы өндірісіне арналған тақырыптық карталарды жасай білу.
4. Ғарыштық түсірілім материалдары бойынша табиғи ресурстардың мониторингін жүзеге асыруға дайындық Нақты егін шаруашылығында позициялау әдістері мен жүйелерін пайдалану
БПЛА мәліметтері, ғарыштық суреттер бойынша ауыл шаруашылығындағы процестердің мониторингін жүзеге асыру.
5. Топырақты агрохимиялық бағалау, мелиоративтік іс-шаралар, ауыл шаруашылығы дақылдарының өнімділігі, егіншілікте өтетін модельдер мен процестердегі байланыстарды математикалық түсіндіру бойынша жұмыстарды жүргізу кезіндегі процестер мен құбылыстарды моделдеу қабілеті. Ауыл шаруашылығы дақылдарының шығымдылығын кешенді бағалау және болжау негізінде тыңайтқыштарды саралап енгізу және егістіктерді суару жүйесін тиімді қолдана білу.
Топырақты агрохимиялық бағалау бойынша жұмыстарды жүргізу кезіндегі процестер мен құбылыстардың моделі.
6. Дәл егіншілікте позициялаудың әдістері мен жүйелерін қолдануға дайындық Ауыл шаруашылығындағы инновациялық технологияларды меңгеру: БПЛА, радионавигациялық жабдықтар, арнайы бағдарламаларды пайдалана отырып топырақ сынамаларын алу және талдау үшін автоматтандырылған жабдықтар және т. б.
Ауыл шаруашылығы өндірісін инвестициялау және дамыту бойынша шешімдер қабылдай білу.
Модульдік оқу жоспары
Базалық пәндер Кәсіптік пәндер Қосымша оқу түрлері