Білім беру бағдарламасы

Толығырақ
Код – Мамандық 7M07501 - Стандартизация и сертификация (по отраслям)
Білім беру бағдарламасының мақсаты

Инновациялық ойлауға ие, озық технологияларды меңгерген, әлемдік бизнес жағдайына ықпалдасуға және ұлттық және өңірлік нарықтың әлеуметтік маңызды міндеттерін шешуге қабілетті стандарттау және сертификаттау саласында магистрлерді даярлау

Түлектің біліктілік сипаттамасы Мамандар лауазымдарының тізбесі:

Стандарттау, сертификаттау, өнім сапасын бақылау, нормативтік және техникалық құжаттаманы әзірлеу және өзектендіру, нормативтік құжаттар талаптарының сақталуын мемлекеттік бақылау, сынақ зертханаларын аккредиттеу
Кәсіби қызмет объектісі:

- мемлекеттік басқару органдары;

- ЖОО және ғылыми-зерттеу ұйымдары;

- өнімге (қызметтерге), процестерге (жұмыстарға), кәсіпорындар мен сынақ зертханаларының (орталықтарының) жабдықтарына, өлшеу әдістері мен құралдарына, сынақтар мен бақылауға, нормативтік құжаттарға, стандарттау, сертификаттау және сапа менеджменті жүйелеріне, ғылыми, өндірістік, әлеуметтік және экологиялық қызметті метрологиялық қамтамасыз етуге тікелей қатысы бар мемлекеттік және мемлекеттік емес меншік нысанындағы ұйымдар.
Кәсіби қызмет түрлері:

ғылыми-зерттеу, педагогикалық, жобалау-технологиялық, ұйымдастыру-басқару
Кәсіби қызметінің функциялары:

- Ғылыми зерттеулер мен техникалық әзірлемелерді жүргізудің жоспарларын, бағдарламалары мен әдістемесін әзірлеу, эксперименттер жүргізуді ұйымдастыру және олардың нәтижелерін талдау; ғылыми-техникалық есептер, Жарияланымдар дайындау; зияткерлік меншік объектілерін тіркеу және қорғау.

- Орта кәсіптік және жоғары оқу орындарында педагогикалық қызметті жүзеге асыру; оқу-әдістемелік әзірлемелерді әзірлеу және енгізу; білім алушылар арасындағы тәрбие жұмысы.


- Регламенттердің, әдістемелік және нормативтік құжаттардың, техникалық құжаттардың жобаларын әзірлеу.

- Сапа менеджменті жүйесін әзірлеу және енгізу, өндіріс жағдайын талдау және одан әрі сертификаттау мақсатында өнім, қызмет, сапа менеджменті жүйесі сапасының тұрақтылығын бағалау.
- Ұжымның жұмысын ұйымдастыру, орындаушылық шешімдерді қабылдау, жұмыстарды орындау тәртібін анықтау; шығарылатын өнімді жетілдіру және стандарттарды әзірлеу бойынша жұмыстарды ұйымдастыру және; халықаралық стандарттар негізінде сапаны басқару жүйесінің қазіргі заманғы нұсқаларын нақты жағдайларға бейімдеу; сараптамалық және консультативтік қызмет.
Маманның құзыреттілік картасы
Қалыпталатын негізгі құзыреттер Оқыту нәтижелері
1. Ғылыми-әдістемелік бірегейлікті дүниетанымдық бағыттылықпен біріктіретін ғылымның негізгі проблемаларына, оның функциялары мен даму заңдарына бағдарлану қабілеті Философия саласындағы негізгі мәселелерді анықтау және ғылым әдіснамасының рөлін сипаттау
2. Кәсіби қарым-қатынас құралы ретінде шет тілдерін еркін пайдалану қабілеті Шет тілін С1-С2 халықаралық стандарттар деңгейінде және ғылыми стильдің грамматикалық сипаттамаларында меңгеру; халықаралық ортада жұмыс істеуге қабілетті болу
3. Педагогикалық қызметке қатысу қабілеті Оқу процесін ұйымдастыруға қойылатын психологиялық-педагогикалық талаптарды ескере отырып, Педагогикалық қызметті жүзеге асыру
4. Ғылыми-зерттеу қызметіне қатысу қабілеті Кәсіби қызмет шеңберінде зерттеу жұмыстарын жүзеге асыру
Кәсіби қызметте қолданбалы есептерді шешу үшін математикалық және компьютерлік модельдеу әдістерін қолдану
5. Жобалау-технологиялық қызметке қатысу қабілеті Менеджмент жүйесін әзірлеу, оларды одан әрі енгізу және жетілдіру
Зерттеудің (сынақтың) қажетті әдістерін таңдау және пайдалану, бар әдістерді түрлендіру және жаңа әдістерді әзірлеу
Өнімнің, процестің, қызметтің өмірлік циклінің барлық кезеңдері үшін нормативтік базаны әзірлеу
Стандарттау және сертификаттау саласындағы халықаралық ынтымақтастықтың бағыттары мен негізгі принциптерін талдау; стандарттау және сертификаттау жөніндегі жұмыстардың халықаралық, өңірлік, шетелдік практикасын талдау
6. Ұйымдастыру-басқару қызметіне қатысу қабілеті Сапа және қауіпсіздік талаптарын, орындау мерзімдерін ескере отырып, өнімді (қызметті) құру, процестерді (жұмыстарды) орындау кезінде оңтайлы шешімдерді іздестіруді жүзеге асырады
Модульдік оқу жоспары
Базалық пәндер Кәсіптік пәндер Қосымша оқу түрлері