Білім беру бағдарламасы

Толығырақ
Код – Мамандық 7M05303 - Физика
Білім беру бағдарламасының мақсаты

Қазіргі заманғы педагогика саласында жалпы мәдени және кәсіби құзыреттілікті меңгерген, жоғары ғылыми-практикалық деңгейде мәселелерді шығармашылық және кәсіби шеше алатын, орта мектептерде, гимназияларда, лицейлерде, колледждерде физика пәні мұғалімдерінің жұмыс істеуі үшін дайындалған жоғары кәсіби бәсекеге қабілетті маманды дайындау болып табылады.

Түлектің біліктілік сипаттамасы Мамандар лауазымдарының тізбесі:

Жаңа материалдарды, технологияларды, аспаптар мен құрылғыларды зерттеуді, әзірлеуді, жасауды және пайдалануды қамтитын ғылым мен техника салалары
Кәсіби қызмет объектісі:

мемлекеттік және мемлекеттік емес қаржыландыру мекемелері, мектептер, лицейлер, гимназиялар, колледждер, техникалық және кәсіптік білім беретін оқу орындары;
-ғылым ұйымдары: физика, Педагогика, Психология және оқыту әдістемесі саласындағы ғылыми, ғылыми-зерттеу орталықтары;
-басқару ұйымдары: мемлекеттік басқару органдары, білім департаменттері;
өз жұмысында физикалық зерттеу әдістерін қолданатын әртүрлі меншік нысанындағы ұйымдар
Кәсіби қызмет түрлері:

-білім беру (педагогикалық);
-оқу-тәрбие;
-оқу-технологиялық;
-әлеуметтік-педагогикалық;
-эксперименттік-зерттеу;
-ұйымдастыру-басқарушылық;
-ақпараттық-коммуникациялық.
Кәсіби қызметінің функциялары:

Физика бойынша жалпы білім берудің мемлекеттік білім беру стандартымен және таңдалған физика курсының бағдарламасымен берілген оқу мақсаттарына жету үшін оқу үдерісін ұйымдастыру. Физика сабақтарын, элективті курстарды ұйымдастыру. Дидактикалық құралдарды, оның ішінде электрондық оқу басылымдары негізінде әзірлеу.
Маманның құзыреттілік картасы
Қалыпталатын негізгі құзыреттер Оқыту нәтижелері
1. Тұтас жүйелік ғылыми дүниетаным негізінде кешенді, соның ішінде пәнаралық зерттеулерді жобалау және жүзеге асыруды білу Кәсіби қызмет саласында туындайтын моральдық-құндылықты жағдайларда тұлғалық таңдауды жүзеге асыру
2. Физика-химиялық зерттеулерге арналған қазіргі заманғы аспаптармен және жабдықтармен жұмыс істеу дағдысын меңгеру Жаңа материалдардың үлгілерін жасау және түрлендіру бойынша зертханалық эксперименттерді жоспарлау және іс жүзінде жүзеге асыру
3. Физикалық процестерді автоматтандырылған талдау үшін деректерді өңдеу әдістерін және компьютерлік модельдеу негіздерін меңгеру Сәулелендіру кезінде материалдардың құрылымы мен қасиеттерінің өзгеруіне талдау жүргізу және физикалық процестерді модельдеу үшін компьютерді пайдалану
4. Алынған нәтижелерді әдістер кешенімен талдау және сынама дайындауды дұрыс жасай білу Алынған эксперименталды нәтижелерді оптикалық, электронды микроскопия арқылы талдау.
5. Инновациялық даму бағытында білім беру үдерісінің ақпараттық, зерттеу, жобалау басқаруын меңгеру. Білім беру процесінің тиімділігі мен нәтижелілігін диагностикалау және білім беру үдерісін ұйымдастыруды жобалау
6. Зерттеу және қолданбалы мақсаттардағы энергия шығынын, зарядталған бөлшектер мен нейтрондарды бұрыштық бөлуді есептеу дағдыларын меңгеру. Қарапайым жартылай өткізгіштік құрылымдар үшін радиациялық әсерлердің сипаттамаларын есептеуді, физикалық процестерді моделдеу
7. Жаңа зерттеу әдістерін өз бетінше оқыту, кәсіби қызметтің ғылыми-педагогикалық және өндірістік бейінін өзгерту қабілеті Әртүрлі мақсаттағы материалдардың негізгі типтерін білу, Берілген пайдалану шарттары үшін материалдарды өз бетінше таңдау дағдысын меңгеру
8. Нанотехнология және наноматериалдар саласындағы терминологияны, наноматериалдарды алу және зерттеу әдістерін дамыту перспективалары туралы ақпаратты меңгеру Міндеттерге қатысты нанотехнологиялар мен наноматериалдар саласындағы зерттеулер мен әзірлемелердің перспективалық бағыттарын анықтай білу
9. Физикадағы танымдық аспектілерді: контекстуалды, жүйелілік, көпөлшемді талдау, салыстыру және түсіндіру әдістерін қолдана білу Физикалық жүйелердегі жаңа құбылыстардың мағынасын дұрыс вербализациялау, бақылауларды мазмұнды сипаттау, логикалық модельдеу, түсіндіру дағдыларын меңгеру
Модульдік оқу жоспары
Базалық пәндер Кәсіптік пәндер Қосымша оқу түрлері