Білім беру бағдарламасы

Толығырақ
Код – Мамандық 7M07111 - Механика и металлообработка
Білім беру бағдарламасының мақсаты

Қазіргі заманғы машина жасау индустриясындағы озық технологияларды меңгерген, әлемдік машина жасау бизнесі жағдайына ықпалдасуға және ұлттық және өңірлік машина жасау, технологиялық машиналар мен жабдықтарды жасау және пайдалану технологиялары бойынша білімді нарығының әлеуметтік маңызды міндеттерін шешуге қабілетті, инновациялық ойлауға ие машина жасау саласындағы магистрлерді даярлаудың кәсіби қалыптасуы мен зияткерлік дамуы үшін білім беру ортасын қалыптастыру.

Түлектің біліктілік сипаттамасы Мамандар лауазымдарының тізбесі:

Технологиялық машиналар мен жабдықтар өндірісі (салалар бойынша);
Технологиялық машиналар мен жабдықтарға техникалық қызмет көрсету және жөндеу (салалар бойынша);
Машина жасау, тау-кен, металлургия, құрылыс және басқа салалар үшін мамандар даярлау (салалар бойынша);
Машина жасаудағы технологиялық бақылау және метрологиялық қамтамасыз ету;
Сынақ жабдықтары мен материалдары.
Кәсіби қызмет объектісі:

Технологические машины и оборудование на всех стадиях жизненного цикла. Органы управления, предприятия, организации государственной и негосударственной формы собственности, включая индустрию, транспорт и связь, сельское и коммунальное хозяйства, военно-промышленный комплекс, сферы производства и потребления.
Кәсіби қызмет түрлері:

- өндірістік-технологиялық;
- ұйымдастырушылық-басқарушылық қызмет;
- ғылыми-зерттеу және педагогикалық,
- жобалау-технологиялық;
- жобалау-конструкторлық;
- эксперименттік-зерттеу;
- сервистік-пайдалану;
- инновациялық және т. б.
Кәсіби қызметінің функциялары:

Өндірістік-технологиялық қызмет: машиналар, жетектер, жүйелер өндірісін технологиялық дайындаудың автоматтандырылған жүйелерін пайдалана отырып, технологиялық процестерді, машиналарды, жетектерді, жүйелерді жобалау; жұмыс материалдарын, өндіру нормаларын, отын мен электр энергиясын жұмсауға арналған технологиялық нормативтерді әзірлеу, сондай-ақ жабдықтар мен технологиялық жабдықтарды таңдау; техникалық тапсырмаларды әзірлеу; бұйымдар мен процестердің технологиялылығын қамтамасыз ету; технологиялық процестердің экономикалық тиімділігін бағалау; ақау себептерін зерттеу және талдау; технологиялық процестерді; халықаралық стандарттарды ескере отырып, өнім сапасының берілген деңгейін қамтамасыз ету;
- ұйымдастыру-басқару қызметі: орындаушылар ұжымының жұмысын ұйымдастыру, орындаушылық шешімдерді қабылдау; оңтайлы шешімдерді іздеу; өндірістік жарақаттанудың, кәсіби аурулардың алдын алу, Экологиялық бұзушылықтардың алдын алу; өнертабыстар мен өнеркәсіптік үлгілерге өтінімдер дайындау; зияткерлік қызмет объектілерінің құнын бағалау; стандарттар мен сертификаттардың жобаларын әзірлеу; инновациялық қызмет саласында біліктілікті арттыру мен тренингті ұйымдастыру; стандарттар жобаларына, рационализаторлық ұсыныстар мен өнертабыстарға пікір мен қорытындылар дайындау; маркетинг жүргізу және перспективалы және бәсекеге қабілетті бұйымдарды шығару мен іске асырудың бизнес-жоспарларын дайындау; өндірілетін өнімнің өмірлік циклінің барлық кезеңдерінде Кәсіпорынды жоспарлау мен басқарудың бірыңғай ақпараттық кеңістігін қолдау;
- ғылыми-зерттеу және педагогикалық қызмет: кәсіби қызмет саласындағы объектілерде теориялық және қолданбалы сипаттағы ғылыми-зерттеу жұмыстарын қою, жоспарлау және жүргізу; кәсіби қызмет саласындағы объектілерде физикалық процестердің модельдерін әзірлеу; эксперименттік зерттеулердің жаңа әдістерін әзірлеу; зерттеу нәтижелерін талдау және оларды қорыту; орындалған зерттеулер мен әзірлемелердің нәтижелері бойынша ғылыми-техникалық есептерді, шолулар мен жарияланымдарды дайындау; зияткерлік меншік объектілерін тіркеу және қорғау; ғылыми-зерттеу қызметінің нәтижелерін басқару және зияткерлік меншік объектілеріне құқықтарды коммерцияландыру; кәсіби қызметте заманауи психологиялық-педагогикалық теориялар мен әдістерді қолдану;
- жобалау-конструкторлық қызмет: перспективалы конструкцияларды әзірлеу; жобалық шешімдерді оңтайландыру; есептеудің қолданбалы бағдарламаларын құру; жобалау-конструкторлық және технологиялық әзірлемелерге сараптама жүргізу; патенттік зерттеулер жүргізу; Күрделі бұйымдардың эскиздік, техникалық және жұмыс жобаларын әзірлеу; техникалық есептерді, техникалық-экономикалық және функционалдық-құндық талдау жүргізу; әдістемелік және нормативтік құжаттарды, техникалық құжаттаманы әзірлеу; инновациялық әлеуеттер мен жобалардың тәуекелдерін бағалау;
- эксперименталды-зерттеу: машина жасау өндірісінде өтетін процестерді зерттеу үшін қазіргі заманғы эксперименталды әдістерді қолдану; қазіргі машина жасау технологиясындағы жаңа бағыттарды зерттеу; машина жасау саласында өңдеу түрлерін зерттеу; машина жасау саласындағы автоматтандыру объектілерін зерттеу; шығарылатын бұйымдардың сапасын қамтамасыз ету және еңбек өнімділігін арттыру әдістерін ғылыми негіздеу.
Маманның құзыреттілік картасы
Қалыпталатын негізгі құзыреттер Оқыту нәтижелері
1. Ғылыми-әдістемелік бірегейлікті дүниетанымдық бағыттылықпен біріктіретін ғылымның негізгі проблемаларына, оның функциялары мен даму заңдарына бағдарлану қабілеті. Ғылыми таным әдістерін, ғылымның философиялық мәселелерінің әдістемесін, ақпараттық технологияларды меңгеру, кәсіби қызметтің сапасын бағалау.
2. Педагогикалық және инженерлік қызметте сапаға жету үшін ұжымды басқару құралы ретінде кәсіби қарым-қатынас құралы, педагогикалық шеберлік ретінде шет тілдерін еркін пайдалану қабілеті. Ғылыми-техникалық ақпаратты іздеу үшін қажетті деңгейде шет тілін, жоғары мектепті кәсіби оқытуды білу.
3. Инженерлік міндеттерді практикада шешу қабілеті, машиналар, жетектер, жүйелер өндірісін технологиялық дайындаудың автоматтандырылған жүйелерін пайдалана отырып, жаңа технологиялық процестерді, машиналарды, жетектерді, жүйелерді әзірлеуді жүзеге асыру. Металл өңдеудің ғылымды қажетсінетін технологиялық процестерінің, жабдықтардың және өндірісті басқарудың инженерлік міндеттерін шешу дағдысын меңгеру.
Машина механизмдерін, жабдықты, металл өңдеуге арналған құрал-саймандарды, қолданыстағы жүктемелерді, машина жасау бұйымдарының тозуға төзімділігін арттыру әдістерін есептеу.
4. Ғылыми таным әдіснамасының соңғы жетістіктерін терең енгізе отырып, ғылыми-зерттеу қызметін жүзеге асыру, қазіргі заманғы технологияларды тарта отырып, ақпараттық-аналитикалық және эксперименттік-зерттеу жұмыстарын жүргізе отырып, процестер мен құбылыстарды зерделеудің қазіргі тұжырымдамаларын, теориялары мен тәсілдерін сыни талдау. Әртүрлі табиғаттағы процестердің әсер етуі кезінде технологиялық машиналардың мінез-құлқының механика және есептеу математикасы әдістерін меңгеру.
Заманауи технологиялармен және механикалық жабдықтармен жабдықталған дамыған машина жасау өндірісін құруда инновациялық шешімдерді қолдану.
5. Гипотезаларды эмпирикалық тексеру және ғылыми зерттеудің басқа да нәтижелерін зерттеу қабілеті. Жаңа технологияларды жасау үшін зерттеулер жүргізуде әртүрлі білім беру құралдарына ие болу.
6. Экспериментті жоспарлау, қою және экспериментті зерттеулер ақпаратын өңдеу қабілеті. Өндірістік жүйелерді табысты жобалау, басқару және бақылау үшін инженерлік үдерістердің үлгілерін алу әдістерін меңгеру.
7. Өндірістің тиімді және қауіпсіз жұмысы үшін техникалық құралдарды таңдау қабілеті. Аз қалдықты, энергия үнемдейтін және экологиялық таза машинажасау, өңдеу және жинақтау технологияларын әзірлеу үшін заманауи ғылыми зерттеу әдістерін меңгеру. Машина жасауда шикізат, энергетикалық, еңбек, отын ресурстарын, технологиялық жабдықтарды тиімді пайдалану тәсілдерін қолдану.
Кәсіпорын жұмысының тиімділігін арттыру үшін технология мен механикалық жабдықтарды таңдай білу, технологиялық машиналардың мәселелерін шешу.
Модульдік оқу жоспары
Базалық пәндер Кәсіптік пәндер Қосымша оқу түрлері