Білім беру бағдарламасы

Код – Мамандық 7M07108 - Мехатронные биотехнические системы
Білім беру бағдарламасының мақсаты

Түлектің біліктілік сипаттамасы Мамандар лауазымдарының тізбесі:

Кәсіби қызмет объектісі:

Кәсіби қызмет түрлері:

Кәсіби қызметінің функциялары:

Базалық пәндер Кәсіптік пәндер Қосымша оқу түрлері