Структурная геология и геокартирование

Сипаттама: Курстың көлемінде геологиялық карталарда қабаттық шөгінді қалыңдықтардың (көлденең, көлбеу және қатпарлы жатуымен), магмалық және метаморфиялық түзілімдердің бейнелеу тәсілдері туралы мәліметтер бар. Қатпарлы облыстардың және платформалардың құрылымдық элементтері қаралды .

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • Студент: 1) геологиялық картадағы әр түрлі тау жыныстардың шартты белгілері білу керек (шөгінді, магмалық және метаморфтық); 2) геологиялық қиманы және стратиграфиялық бағананы құрастыру білу керек; 3) геологиялық картада тау жыныстардың құрылымдық элементтерің белгілеуді білу керек; 4)геологиялық карталарда керек құрылымдық элементтерін айыру білу керек.
Міндет
 • Құрылымдық геология, оның ішінде, элементерлы геологиялық құрылымдарды құрастыру туралы ұғым алу. Және де геологиялық картамен жұмыс істеу білу.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Студент келесіні білу керек – қаттардың стратиграфиялық бөлінуі негізгі мәліметтерді, қабаттардың тік және еңкейлі жатысы туралы ұғымдарды, қатпарлар мен бұзылыстар туралы. Геологиялық карталады оқу білу, қабаттардың жатыс элементтерің анықтай білу.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Геологиялық гидрогеохимиялық және геохимиялық краталармен қималарды құру білу және түсіру нәтижелерін интерпритациялау.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Жер бетінің небір учаскесінің әр түрлі түзілімдерді құрылымдық талдау өз бетімен талдау жасау білу.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Геологиялық құрылымдарды зерттеуде негізгі әдістерді қолдана білу және тапсырыстарды шешу үшін ғылыми мәліметтерді қолдана білу.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Бар болған және жаңа технологияларды (мамандырылған компьютерленген бағдарламаларды) еңгізу білу.
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • ..
 • Геологическая картография (геологическая карта, условные обозначения, стратиграфическая колонка, геологические разрезы, виды геологических карт)
 • Строение слоистых толщ.
 • Складчатые нарушения
 • Структурные карты
 • Магматические и метаморфические породы на геологической карте
 • Трещины и кливаж в горных породах
 • Структурные элементы складчатых областей и платформ
 • Цели и задачи геологического картирования. Стадии геологоразведочных работ
 • Типы геологических карт и их содержание. Виды геологических карт. Условные знаки, стратиграфическая колонка и геологические разрезы
 • Организация геолого-съемочных работ. Основные методы геологического картирования. Типы районов геологической съемки. Виды геологического картирования. Этапы геолого-съемочных работ.
 • Проектирование и подготовительные работы. Составление проекта, основные геологические задачи и методы их решения. Изучение фондовых и литературных материалов, предварительное дешифрирование аэрофотоснимков
 • Полевые работы. Основные методы геологического картирования. Методика проведения геологических маршрутов и разрезов, горно-буровых работ. Понятие о кандиционности геологических карт
 • Камеральные работы Цели и задачи камерального периода. Текст геологического отчета и основные главы. Картографический материал отчета.
 • Новая технология геолого-съемочных работ на современном уровне. Составление геологических карт нового поколения.
Негізгі әдебиет
 • 1. Михайлов А. Е. Структурная геология и геологическое картирование. 4-е изд., Недра, 2005 2. Павлинов В. Н. Структурная геология и геологическое картирование с основами геотектоники. Ч. 1. М., Недра, 2000 3.Тихомиров В. Г. Структурная геология вулканических массивов. Изд-во МГУ, 2005 4. Типовые условные обозначения для карт разного геологического содержания. Геологическая карта. Л., изд. ВСЕГЕИ, 2006 5. Атлас учебных геологических карт / Под ред. Ю. А. Зайцева, В. В. Козлова, М. М. Москвина. 3-е изд., ВСЕГЕИ, 2007 6. Павлинов В. Н. Структурная геология и геологическое картирование с основами геотектоники. Ч. 1. М., Недра, 2000 7. Типовые условные обозначения для карт разного геологического содержания. Геологическая карта. Л., изд. ВСЕГЕИ, 2006 8.Методическое руководство по геологической съемке масштаба 1: 50 000. Изд. 2-е. Т.1,2 Л.: Недра, 1978.