Моделирование геологических процессов

Сипаттама: Жаңа геологиялық, формациялық және құрылымдық құрылымдарды ескере отырып көлемді үлгілеу принциптері; көлемді үлгілеу әдістерімен ресурстарды бағалау тәсілдері; күрделі геологиялық жүйелерді (құрылымдық - металлогениялық, құрылымдық-кенді полифакторлық, геологиялық-генетикалық) зерттеуге арналған модельдердің негізгі типтері қарастырылады. Жүйелік тәсіл жүйелік модельдеуді қолдану үшін үлкен мүмкіндіктер ашады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Курстың мақсаты - руда процестерін моделдеу туралы білімнің теориялық негіздерін жасау. Докторанттарға заманауи геологиялық ғылымдардың теориялық аспектілерімен таныстыру, болжамды объектілердің жалпыланған модельдерін жасау, олардың сапасын арттыру мақсатында барлық кезеңдерде кен орындарын барлау және бағалау.
Міндет
  • Пәннің негізгі теориялық және практикалық міндеттері геологиялық модельдеудің ең маңызды заманауи бағыттары туралы теориялық білімді алу, құрылыстың негізгі ерекшеліктері мен классификацияны, іздеу және геологиялық-генетикалық үлгілерді практикалық қолдануды қамтиды.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Болжау-барлау кешендеріндегі руда үлгілері моделдерінің рөлі мен орны, геологиялық барлаудағы модельдеу ролі
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Модельдеудің негізгі әдістемелік негіздерін, руда нысандарының әртүрлі түрлерін, кенді қалыптастыру механизмдерін қолданыңыз.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Ірі нысандардың суреттерін жалпылау, олардың ұқсастықтары мен ерекшеліктерін сипаттау.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Кендерді өңдеу процессорының модельдеуінің табиғаты мен маңыздылығын түсіну.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Депозиттердің классификациясы, іздестіру және генетикалық үлгілерін құру және практикалық қолдану дағдыларын игеру
Негізгі әдебиет
  • 1. Атлас моделей месторождений полезных ископаемых Казахстана (на русском и английском языках). Алматы, 2004 - 140 с. 2 Бекжанов Г.Р., Бугаец А.Н., Лось В.Л. Геологические модели при прогнозировании ресурсов полезных ископаемых. М.: Недра, 1987. - 140 с. 3 Большой Алтай (геология и металлогения). Кн. 2. Металлогения / Щерба Г.Н., Беспаев Х.А., Дьячков Б.А. и др. Алматы, 2000. - 400 с. 4 Геонауки в Казахстане: (доклады казахстанских геологов). Алматы: Казахстанское геологическое общество "КазГЕО", 2004. -378 с. 5 Голованов И.М., Николаева Е.И., Кажихин М.А. Комплексная прогнозно-поисковая модель медно-порфировой формации. Ташкент, 1988. - 202 с. 6 Дьячков Б.А. Промышленные типы месторождений полезных ископаемых. Учебно-методическое пособие./ ВКГТУ - Усть-Каменогорск, 2001. - 124 с. 7 Золоторудное месторождение Мурунтау. Ташкент, 1998. - 540 с. 8 Константинов М.М., Аристов В.В., Вакин М.Е. и др. Условия формирования и основы прогноза крупных золоторудных месторождений. М., ЦНИГРИ, 1998.- 155 с. 9 Медно-порфировые месторождения. Серия: Модели месторождений благородных и цветных металлов / Кривцов А.И., Звездов B.C. и др. М.: ЦНИГРИ, 2001.-232 с.