Поиски и разведка МПИ

Сипаттама: Дәріс курсы оқытылатын пән бойынша екі бөлімнен тұрады. "Пайдалы қазбалар кен орындарын іздеу" бірінші бөлімі - барлау жұмыстарын қоюға лайықты пайдалы қазбалар кен орындарын болжау, анықтау және алдын ала бағалау процесі. "Пайдалы қазбалар кен орындарын барлау және геологиялық-экономикалық бағалау" екінші бөлімі оны зерттеу кешенін білдіреді.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • «Пайдалы қазбалар кенорындарын іздеу және барлау» пәні 5В070600 «Геология және пайдалы қазбалар кенорындарын барлау» мамандығы студенттерінің қорытынды пәні болып келеді және де бір неше геологиялық және инженерлік-техникалық пәндерден кейін өтеді.
Міндет
  • Курстың маңызы студенттерді пайдалы қазбалар кенорындарын іздеу және барлау, болжау негізгі әдістерін, геология барлау процесстерінің әр түрлі кезеңдерінде оларды қолдана білу оқыту. Осы пәнде оқып шыққан соң, студен кенорындарды барлау кезінде геологиялық, геофизикалық кешендеу негізгі ғылыми әдістермен қолдана алады.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Осы пәнді оқыған кездегі алынған білімдер келесіде пайдалу керек: негізгі геологиялық белгілерді алдын-ала болжау, өз бетімен жоба құру және де геология-іздеу және барлау жұмыстарын ұздік өткізу, болашақ аймақтар мен құрылымдарды кешенді зерттеу, геологиялық, шлихты, геохимиялық және болжау-металлогениялық карталарды құрастыру.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Пәннің білімдері келесіні меңгеруге көмектеседі: пайдалы қазбалар кенорындарында геология барлау жұмыстарын өткізу, геологиялық құжаттарды жинау, қазіргі замаңғы техникалық құралдармен қолдана отырып пайдалы қазбаларды контурлау, пайдалы қазбаларды сынамалау және корларды есептеу.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Курстың маңызы студенттерді пайдалы қазбалар кенорындарын іздеу және барлау, болжау негізгі әдістерін, геология барлау процесстерінің әр түрлі кезеңдерінде оларды қолдана білу оқыту. Осы пәнде оқып шыққан соң, студен кенорындарды барлау кезінде геологиялық, геофизикалық кешендеу негізгі ғылыми әдістермен қолдана алады.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Әр түрлі іздеу және барлау жұмыстарын өткізу білу, қазіргі геология барлау құралдарын қолдана білу, әр түрлі геологиялық карталарды оқу білу. Геологиялық денелер мен пайдалы қазбалардың қасиеттер мен құрамын талдау білу, геологиялық алаңдық есептеу құжаттамасын жүргізу білу.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Курстың маңызы студенттерді пайдалы қазбалар кенорындарын іздеу және барлау, болжау негізгі әдістерін, геология барлау процесстерінің әр түрлі кезеңдерінде оларды қолдана білу оқыту. Осы пәнде оқып шыққан соң, студен кенорындарды барлау кезінде геологиялық, геофизикалық кешендеу негізгі ғылыми әдістермен қолдана алады.
Негізгі әдебиет
  • 1. Электронное учебное издание УМКД по дисциплине «Рудничная геология» (программа для ЭВМ, задачник по лабораторным работам. (ИС 010003). Авторское свидетельство о государственной регистрации прав на объект авторского права. № 2300 от 10 октября 2017г. 2. Электронное учебное издание УМКД по дисциплине «Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых» (программа для ЭВМ, задачник по лабораторным работам. ИС 009029). Авторское свидетельство о государственной регистрации прав на объект авторского права. 3. Черненко З.И. Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых. Учебное пособие для студентов и магистрантов геологических специальностей // ВКГТУ. - Усть-Каменогорск, 2012. – 190с. 4. MICROMINЕ Pty Ltd, ТОО «Горно-геологический дизайн». 5. Mining of Mineral Deposits : учебник / Genadiy Pivnyak [et al.]. - Лондон : CRC Press, 2013. - 372 p. Геннадий Пивняк [и др.]. - London : CRC пресс.