Гидрогеология и инженерная геология

Сипаттама: Пән тау-кен жыныстарының сулы-физикалық және механикалық қасиеттері, жер асты суларының химиялық құрамын қалыптастыру шарттары, табиғи жағдайларда, сондай-ақ ұңғымадан суды сору кезінде жер асты суларының қозғалысын анықтайтын есептеу негіздері туралы мәліметтерден тұрады. Пайдалы қазбалар кен орындарын барлау және пайдалану кезінде тау-кен жыныстарын гидрогеологиялық және инженерлік-геологиялық бағалау негіздері берілген.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
 • Гидрогеология және инженерлік геология бойынша білімнің теориялық негіздерін қалау. Студенттерді қазіргі инженерлік геологияның теориялық аспектілерімен, пайдалы қазбалар кен орындарын пайдаланудың инженерлік-геологиялық және гидрогеологиялық ерекшеліктерін анықтау мәселелерімен және оларды игеру перспективаларымен таныстыру.
Міндет
 • Студенттердің аса маңызды қолданбалы геологиялық ғылымдар туралы теориялық білім алуы: инженерлік геология және гидрогеология - литосфераның жоғарғы бөлігі туралы білімнің кең саласы ретінде. Тау жыныстарының физикалық-механикалық және сулы-физикалық қасиеттерін тау массивтеріндегі олардың жағдайын бағалау негізі ретінде зерттеу. Пайдалы қазбалар кен орындарын барлаудың әртүрлі сатыларында инженерлік-геологиялық зерттеулерді және тау-кен кәсіпорындарын жобалауды зерттеу. Жер үсті және жер асты тау-кен қазбаларындағы супритоктармен күрестің қарапайым әдістеріне студенттерді үйрету үшін жер асты суларының пайда болуын, орналасу және қалыптасу жағдайларын, қозғалыс заңдарын зерттеу. Жер асты суларымен және қолайсыз инженерлік-геологиялық құбылыстармен белсенді күресу әдістерімен танысу.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Білуі тиіс: Гидрогеология және инженерлік геологияның терминологиялық және ұғымдық ғылыми тілінің негіздерін; нормативтік құжаттармен бекітілген жер асты сулары мен топырақтарды жіктеудің базалық жіктелуі мен тәсілдерін; гидрогеологиялық және инженерлік-геологиялық жағдайларды картографиялық бейнелеудің негізгі тәсілдерін; гидрогеологиялық есептердің типтік әдістерін және табиғи жағдайда және инженерлік құрылыстар негізінде тау жыныстарының кернеулі жағдайын есептеуді. Түсіну: негізгі гидрогеологиялық және инженерлік-геологиялық процестер мен құбылыстар, іргелі заңдар, оларды сипаттайтын
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Білім, атап айтқанда, сумен жабдықтау, мелиорация, гидротехникалық құрылыстың экологиялық салдарларын (су қоймаларын және т.б.), жер асты ауыз су, техникалық, минералдық, өнеркәсіптік және термалды су кен орындарын пайдалану, сондай-ақ қатты пайдалы қазбалар кенорындарында (шахталар, карьерлер) су ағындарын болжау мәселелерін шешу үшін пайдаланылады.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Гидрогеологиялық және инженерлік-геологиялық карталарды кәсіби сауатты талдау, тиісті заңдылықтарды негіздеу, берілген нысаналы мақсаттарды жобалау міндеттерін карта бойынша қалыптастыру; жер асты сулары мен топырақты жіктеудің қандай да бір тәсілдерін пайдалану.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • ғылыми-зерттеу ұжымының құрамында ғылыми зерттеулер тақырыбы бойынша ғылыми және өндірістік есептерді, рефераттарды, библиографияларды құрастыруға, Жарияланымдар дайындауға қатысу қабілетін қалыптастыру
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Алынған дағдылар гидрогеологиялық зерттеулер жүргізу мен гидрогеологиялық түсірілімдерді, жерасты суларына іздеу-барлау жұмыстарын, жер асты сулары мен қауіпті геологиялық процестердің мониторингін жүргізудің қазіргі әдістерін жетілдіруге және жаңа әдістерін енгізуге мүмкіндік береді.
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • Гидрогеология негіздері. Ғылым пәні мен міндеттері
 • Жердің су ресурстары және табиғаттағы су айналымы.
 • Тау жыныстарындағы су, тау жыныстарының су қасиеттері
 • Жер асты суларын қалыптастыру және типтері
 • Жер асты суларының физикалық қасиеттері, химиялық құрамы және сапасы
 • Жер асты сулары қозғалысының негізгі заңдары
 • Гидрогеологиялық зерттеу әдістері
 • Пайдалы қазбалар кен орындарын құрғату
 • Инженерлік геология негіздері. Инженерлік геология пәні мен міндеттері
 • Тау-кен жыныстарының инженерлік-геологиялық сыныптамасы
 • Тау жыныстарының физикалық-механикалық қасиеттері
 • Инженерлік-геологиялық процестер мен құбылыстар
 • Инженерлік-геологиялық зерттеулер
 • Салынып жатқан және пайдаланылатын тау-кен техникалық құрылыстар ауданындағы геологиялық және инженерлік-геологиялық процестердің сипаттамасы
 • Тау-кен кәсіпорындарындағы инженерлік-геологиялық зерттеулер және литомониторинг
Негізгі әдебиет
 • Гальперин А.М. , Зайцев В.С. Гидрогеология и инженерная геология.-М.: Недра, 2009.-383с.
 • Скабалланович И.А., Седенко М.В. Гидрогеология, инженерная геология и осушение месторождений. М.: Недра, 2003. 194с.
 • Денисов Н.Я. Инженерная геология и гидрогеология.- М.: Госстройиздат, 2007.
Қосымша әдебиеттер
 • Мамина С.Е. и др. Руководство к практическим занятиям по инженерной геологии.- М.: Недра, 2015. 125 с.
 • Сергеев Е.М. Инженерная геология. М.: Недра, 2008.
 • Справочник гидрогеолога под. ред. Альтовского М.Е.. М.:Недра,2010. 616с.