Геология МПИ

Сипаттама: Курс көлемінің негізгі бөлігі пайдалы қазбалар шоғырлануының геологиялық және физикалық-химиялық жағдайына, болашақта тәжірибелік қызмет барысында кен орындарының генетикалық типтерін анықтау бойынша білім алу үшін, олар барлау деректерін және басқа да қолда бар ақпаратты талдау негізінде кен нысандарын қалыптастыру механизмі мен реттілігін қайта құру үшін арналған.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
 • Студенттердің қазіргі заманның талаптарына сай туралы геодинамикалық және физика-химиялық кенорындардың жаралу жағдайлар мен жер қыртысында пайдалы қазбалардың орналасу заңдылықтардың негізгі факторлар туралы білімді меңгеру пәннің негізгі мақсаты болып табылады. Кенорындардың жаралу жағдайлар мен негізгі генетикалық типтері, олардың құрылысының ерекшеліктері, кендердің минералдық және химиялық құрамы туралы білім алу пән негізгі мақсаты болып табылады.
Міндет
 • Кенорындарының генетикалық типтерді анықтау бойынша студенттерді тиісті біліммен қамтамасыз ету пәннің негізгі міндеті болып табылады және оны одан әрі практикалық қызметте олар барлау деректердің және басқа да қолда бар ақпараттың талдау негізінде кенді объектердің қалыптасу механизм мен жүйелігін қайта құрастыра алу үшін
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Білуге тиіс: пайдалы қазба кенорындардың геологиялық және физика-химиялық жаралу жағдайларын; жер қыртыстың құрылымдарымен және геологиялық формацияларымен байланысты пайдалы қазбалардың жалпы орналасу заңдылықтарын; түрлі пайдалы қазба кендердің минералогиялық және химиялық құрамынының ерекшеліктерін; кенді кенорындардың ең маңызды өнеркәсіптік типтерін, оларды іздеудің геологиялық және өзге де алғышарттарды. Түсіну: Қазақстанның және шет елдердің минералдық-шикізат ресурстарын анықтайтын кенорындардың негізгі генетикалық типтердің жаралу жағдайлар мен орналасу заңдылықтарды
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Кенжаралу саласындағы алынған білімді өзінің кәсіби қызметінде пайдалану қажет; әр түрлі құрылымдық-геологиялық және ландшафтық жағдайларда түрлі генетикалық типтегі пайдалы қазба кенорындарын зерттеу, болжау және іздестірумен байанысты дағдылану
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Құрамы, құрылысы, кен денелерінің жатыс жағдайлары туралы деректер геологиялық материалдардың жиынтығы бойынша кен орындарының генезисін талдау; нақты зерттелген пайдалы қазба кенорындардың кенжаралу процестердің генетикалық жүйесінде орның анықтау; фрагментарлық деректер бойынша кенорындардың болжамды жаралу туралы қорытынды беру (геологиялық құрылысының схемалары, кен мен сыйыстырушы тау жыныстардың жеке үлгілері және т. б.); пайдалы қазба кенорындардың геологиялық-генетикалық және геологиялық-өнеркәсіптік сипаттамасын жасау
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Ғылыми-зерттеу ұжымының құрамында ғылыми және өндірістік есептерді жасауда, рефераттарды, ғылыми зерттеулер тақырыбы бойынша библиографияны, жарияланымдарды дайындауда қарастырылатын қабілет
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Кенжаралу саласындағы алынған білімді өзінің кәсіби қызметінде дұрыс пайдалану; әр түрлі құрылымдық-геологиялық және ландшафтық жағдайларда түрлі генетикалық типтегі пайдалы қазба кенорындарын зерттеу, болжау және іздестірумен байанысты тәжірибелік дағдыларға үйрену; өз бетінше геологиялық ақпаратты жинау, ғылыми-зерттеу қызметте далалық және геологиялық зертханалық, геохимиялық пен экологиялық-геологиялық зерттеулердің дағдыларын пайдалану; алынған дағдылар кенорындардың генетикалық типтерің анықтайды және оны одан әрі практикалық қызметте барлау деректердің және басқа да қолда бар ақпараттың талдау негізінде кенді объектердің қалыптасу механизм мен жүйелігін қайта құрастыра алады
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • Кіріспе. Пән, әдістер және негізгі даму кезеңдері
 • Жалпы сұрақтар. Пайдалы қазбалардың кенорындары туралы мәліметтер
 • Кенорындарының генетикалық жіктелуі
 • Магмалық кенорындар
 • Карбонатиттік кенорындар
 • Пегматиттік кенорындар
 • Альбититтік-грейзендік кенорындар
 • Скарндық кенорындар
 • Гидротермалық кенорындар
 • Вулканогендік-шөгінді кенорындар
 • Гидротермалық-шөгінді кенорындар
 • Мору кенорындары
 • Шашылым кенорындары
 • Шөгінді кенорындар
 • Метаморфогенді кенорындар. Метаморфталған және метаморфтық кенорындар
Негізгі әдебиет
 • Байбатша А.Б. Геология месторождений полезных ископаемых: Учебник. – Алматы: КазНТУ, 2008. 368 с.
 • Месторождения полезных ископаемых: учебник для вузов/ В.А. Ермолов, Г.Б. Попова, В.В. Мосейкин и др.; Под ред. В.А. Ермолова. М.: Изд-во МГГУ, 2011. – 570 с.
 • Милютин А.Г. Геология. Учебник. М.: Высшая школа, 2013. 413 с.
 • Старостин В.И., Игнатов П.А. Геология полезных ископаемы: Учебник для высшей школы. – М.: Академический Проект, 2014.-512с.
 • Байбатша Ә. Б. Пайдалы қазбалар: оқулық. Астана: "Фолиант" баспасы, 2008. - 439 б.
 • Байбатша А. Б. Модели месторождений цветных металлов. Монография. LAP LAMDTRT Academic Publishing. 2013- 588 б
 • Месторождения полезных ископаемых: учебник для вузов/ В.А. Ермолов, Г.Б. Попова, В.В. Мосейкин и др.; Под ред. В.А. Ермолова. М.: Изд-во МГГУ, 2011. – 570 с.
 • Милютин А.Г. Геология. Учебник. М.: Высшая школа, 2013. 413 с.
 • Старостин В.И., Игнатов П.А. Геология полезных ископаемы: Учебник для высшей школы. – М.: Академический Проект, 2014.-512с.
Қосымша әдебиеттер
 • Абдуллин А.А., Шлыгин А.Е. Металлогения и минеральные ресурсы Казахстана. Алма-Ата: Наука, 1983. - 312 с
 • Большой Алтай: (геология и металлогения). В 3 кн. Кн.2. Металлогения /Щерба Г.Н., Беспаев Х.А., Дьячков Б.А. и др. Алматы: РИО ВАК РК, 2000. 400 с
 • Большой Алтай: (геология и металлогения). В 3-х кн. Кн.3 Нерудные ископаемые /Сапаргалиев Е.М., Кравченко М.М., Дьячков Б.А. и др. Алматы: НИЦ «Ғылым». 2003. 304 с
 • Геология и разведка месторождений полезных ископаемых: Учебник для вузов / Под ред. В. В. Ершова. – М.: Недра, 1989. 399 с
 • Полезные ископаемые Казахстана: Объяснительная записка к карте полезных ископаемых Казахстана масштаба 1:1000 000/ Никитченко И.И. – Кокшетау, 2002. 188 с.
 • Oitseva T. A., Dyachkov B.A., Vladimirov A. G., Kuzmina O. N., Ageeva O. V. New data on the substantial composition of Kalba rare metal deposits // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 110, Матер. IX Всероссийскойконф. С межд. участием, Томск, 2017
 • Бакенов М.М. Неметаллические ископаемые Казахстана (промышленно-генетические типы месторождений и перспективы их комплексного освоения). Учебное пособие. Алма-Ата, 1990.
 • Полезные ископаемые Казахстана: Объяснительная записка к карте полезных ископаемых Казахстана масштаба 1:1000 000/ Никитченко И.И. – Кокшетау, 2002. 188 с