Геофизические методы поисков и разведки

Сипаттама: Пайдалы қазбалар кенорындарын іздеу мен барлаудың геофизикалық әдістері жер қойнауын зерттеудің ең озық және қазіргі заманғы әдістері болып табылады. Әсіресе мұнай және газ кенорындарын іздеу және барлау кезінде олардың рөлі зор. Геофизикалық әдістер геологиялық қабаттасулардың құрылымдық жатуын зерттеу үшін (құрылымдық геофизика), сондай-ақ пайдалы қазбалар кен орындарын тікелей іздестіру кезінде пайдаланылады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Пәннің мақсаты – студенттердің инженерлік-геологиялық тапсырмаларда, кенді емес шикізатпен көмірсутекте, кенорындарды іздеу және барлауда, геологиялық карталау тапсырмаларды шешуге кең қолданатын негізгі геофизикалық әдістермен танысу.
Міндет
  • Курстың негізгі тапсырмасы – студенттерде геофизикалық технологиялар облысында іс-тәжирібелік білімдерді қалыптасу
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Оқушылар келесіні біліп түсіну керек: - әр геофизикалық әдістің жалпы геология-барлау жұмыстар кешеніндегі орның және ролін - геофизикалық әдістермен шешілетін геология-барлау тапсырмалары
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Оқушыларда келесі дағдалар болу керек: Нақты іздеу және барлау тапсырмаларды шешу үшін алаңдық геофизикалық әдістер материалдарын қолдана білу Геофизикалық құрал-жабдықтарды қолдана білу
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Өз бетімен нақты іздеу және барлау тапсырмаларды шешу үшін алаңдық геофизикалық әдістер материалдарын қолдана алу.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Топ ішінде бастық немесе жұмысшы ретінде нәтижелі істеу, жұмыс нәтижелеріне жауапкершілік таныту. Негізгі әдістерді қолдана білу – қайта өңдеу және геология мамандырылған тапсырмаларды шешуге арналған мәліметті сақтай білу.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Бар болған және жаңа әдістерді зерттеулермен геология барлау жұмыстарын өткізу кезінде еңгізу. Геология облысында ғылыми-техникалық жетістіктерді қолдану.
Негізгі әдебиет
  • 1. Фролова О.В. Геофизические методы разведки МПИ. Электроразведка. Электронный учебник, 2012. 2. Исаев В.И. Интерпретация данных гравиметрии и геотермии при прогнозировании и поисках нефти и газа: учебное пособие для вузов. – Томск: изд-во ТПУ, 2010. – 172 с. 3. Хмелевской В.К., Костицын В.И. Основы геофизических методов: учебник для вузов – Пермь: Перм. ГУ, 2010. – 400 с. 4. Геофизика: учебник / Под ред. В.К. Хмелевского. -2-е изд. – М.: КДУ, 2009. – 320 с. 5. Mining of Mineral Deposits : учебник / Genadiy Pivnyak [et al.]. - Лондон : CRC Press, 2013. - 372 p. 6. Wu Faguan. Global View of Engineering Geology and the Environment : учебник / Wu Faguan, Qi Shengwen. - London : CRC Press, 2013. - 899 p.