Кристаллография и минералогия

Сипаттама: Курс келесі негізгі бөлімдерден тұрады: "Кристаллография" пәнінің бірінші бөлімі - кристалл және заттың кристалдық жағдайы туралы ғылым. Екінші бөлім - "Минералогия". Бұл табиғи химиялық қосылыстар-минералдар туралы ғылым, ол минералдардың қасиеттері мен құрамын зерттеумен, минералдардың пайда болуының геологиялық жағдайлары мен физикалық-механикалық жағдайын анықтаумен айналысады.

Кредиттер саны: 3

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • Курстың негізгі мақсаты – геологиялық және болжау–минерагениялық зерттеу әдістерінің ғылыми негізгі болып саналатын кристаллография мен минералогияның теориялық және қолданбалық түбегейлі мәселелерін, тау жыныстарының құрамын және жаратылысын зерттеу, пайдалы қазба кен орындарының қалыптасу жағдайларын анықтау, минералдарды пайдалану туралы деректерді студенттерге ұғындыру болып табылады
Міндет
 • Пәннің мәселелері: минералдардың құрамы, құрылымы мен қасиеттері, оларды зерттеу әдістері, минералдар парагенезисі, технологиялық ерекшеліктері, геологиялық болжау, іздеу, барлау мен пайдалы қазба орындарын тиімді игеру туралы теориялық қағидаларды меңгеру.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • 1) кристаллография мен минералогияның түбегейлі негіздерін білу; 2) кристалдардың симметриясы, олардың түрлері, сингониялар тұралы білім алу; 3) кристалдық көп жақтылардың және олардың қарапайым пішіндерінің симметрия мүшелерін анықтауды үйрену; 4) минералдарды көзбе-көз анықтау әдістерін игеру; 5) минералдық агрегаттарының морфологиялық түрлерін анықтауды үйрену; 6) минералдардың класс бойынша сипаттаманы білу, негізгі жынысқұрушы және кенді минералдарды анықтауды үйрену; 7) минералдарды диагностикалау үшін минералдардың парагенетикалық ассоциацияларын қолдану; 8) минералжаралу процестер туралы білім алу
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Пәнді оқу нәтижесінде студенттер кристаллография және минералогия салададағы теориялық білімді болашақта практикада, пайдалы қазба кен орындарды іздеу мен барлау процесінде қолдана алады.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Алған білімді геологиялық түсіру, іздеу, барлау және гидрогеологиялық жұмыстарды жүргузу барысында минералдардың, кендердің жартылу жағдайлары, болжау-іздеу маңыздылығы, құндылығы, зерттеуде заманауй әдістерді қолдану туралы негізделген пікірлерді ұсыну және айта алу геологтарға қажет
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • - ақпаратты алу, сақтау мен өндеудің әдістерді және құралдарды қолдану;
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Студент дағдыланады: кристаллдардың пішінің анықтауды; минералдарды көзбе-көз анықтауды; минералдарды диагностикалау мақсатпен минералдық ассоцияларды талдауды; негізгі жынысқұрушы мен кенді минералдарды анықтауды;
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • Основные этапы развития минералогии и кристаллографии. Общие сведения о минералогии, кристаллография и других смежных разделах науки геологии. .
 • Кристаллическое строение минералов. Понятие о кристалле и кристаллическом веществе.
 • Физические и химические свойства минералов. Симметрия в кристаллах, виды симметрии, сингонии, простые формы кристаллов.
 • Понятие о генезисе минералов и генетической минералогии
 • Общие сведения о классификации минералов. Класс самородные элементы
 • Класс сульфиды. Краткая характеристика минералов этого класса.
 • Класс окислы и гидроокислы. Краткая характеристика минералов этого класса. физические свойства, практическое значение, месторождения.
 • Класс "Окислы и гидроокислы"Их краткая характеристика.
 • Класс карбонаты. их краткая характеристика.
 • Класс "Сульфаты". Их краткая характеристика.
 • Класс "Фосфаты и молибдаты" их краткая\ характеристика.
 • Класс "Силикаты" Характеристика минералов по изучаемому классу.
Зертханалық сабақтардың тақырыптары
 • Изучение простых и сложных форм кристаллов, определение симметрии в кристаллах, сингонии минералов (работа с образцами минералов и с макетами).
 • Изучение физических свойств минералов по образцам. Определение минералов по их физическим свойствам (цвет, блеск, прозрачность, твердость, спайность, плотность, магнитность) и морфологическим особенностям.
 • Изучение физических свойств минералов по образцам. Изучение минералов класса самородных элементов и сернистых соединений. Особые диагностические свойства, генезис, парагенетические ассоциации и их практическая значимость. Класс «Сульфиды, месторождения и практическое значение». Изучение класса сульфидов по учебной коллекции минералов
 • 4 Класс сульфасоли. Изучение минералов по классам. «Окислы и гидроокислы, галогениды, месторождения и практическое значение». Изучение по учебной коллекции минералов.
 • Изучение минералов по классам. Кислородные соли. Класс нитратов, карбонатов «Карбонаты, месторождения и практическое значение». Изучение по учебной коллекции минералов. Особые диагностические свойства, генезис, парагенетические ассоциации и их практическая начимость..
 • Изучение минералов по классам. Кислородные соли. Класс сульфатов. «Сульфаты, месторождения и практическое значение». Изучение по учебной коллекции минералов. Особые диагностические свойства, генезис, парагенетические ассоциации и их практическая значимость.
 • Кислородные соли. Изучение минералов по классам. Класс «Вольфроматы, молибдаты». Месторождения и практическое значение» Изучение по учебной коллекции минералов. Особые диагностические свойства, генезис, парагенетические ассоциации и их практическая значимость.
 • Класс фосфаты, арсенаты и ванадаты. Класс бораты. Изучение по учебной коллекции минералов. Особые диагностические свойства, генезис, парагенетические ассоциации и их практическая значимость.
 • Класс «Силикаты и их аналоги. Месторождения и практическое значение. Изучение по учебной коллекции минералов. Минералы Восточного Казахстана. Особые диагностические свойства, генезис, парагенетические ассоциации и их практическая значимость.
 • Силикаты островные. Изучение по образцам.
 • Силикаты кольцевые. Изучение по образцам
 • Цепочечные и ленточные силикаты. Изучение по образцам
 • Слоистые (листовые) силикаты. Изучение по образцам
 • Каркасные силикаты. Изучение по образцам.
 • Минералы Восточного Казахстана.
 • Самородные элементы (Научный семинар, конкурсная защита)
Негізгі әдебиет
 • 1 Учебно - методическое пособие по выполнению лабораторных работ по «Кристаллографии и минералогии» для геологических специальностей на русском и государственном языке (Черненко З.И., 2017). 2 «Кристаллография и минералогия», методические указания по выполнению курсовой работы для студентов геологических специальностей 5В070600 «Геология и разведка МПИ», ВКГТУ, Усть-Каменогорск, 2014г. 3. «Кристаллография и минералогия», методические указания по выполнению лабораторных работ для студентов геологических специальностей 5В070600 «Геология и разведка МПИ», ВКГТУ, Усть-Каменогорск, 2013г. 4.Mining of Mineral Deposits : учебник / Genadiy Pivnyak [et al.]. - Лондон : CRC Press, 2013. - 372 p. Геннадий Пивняк [и др.]. - London : CRC пресс,
Қосымша әдебиеттер
 • 5 Курс лекций «Минералогия с основами кристаллографии», на русском и государственном языках (Черненко З.И., Айтбаева С.А., 2005) 6 Методические указания к лабораторным работам по изучению минералов в курсе «Кристаллография и минералогия» для геологических специальностей на русском и государственном языке (Черненко З.И., Айтбаева С.А., 2005). 7 Методическое пособие (курс лекций) по «Кристаллографии и минералогии» для студентов, магистрантов и аспирантов геологических специальностей (Черненко З.И., 2005). 8 Методические указания к лабораторной работе «Решение задач по породообразующим минералам и горным породам» для студентов геологических специальностей на государственном языке (Черненко З.И., 2005). 9 Методические указания к лабораторным работам для изучения симметрии в кристаллах и сингонии по категориям (Черненко З.И., 2001). 10 Методические указания к лабораторным работам по изучению минералов в курсе “Кристаллография и минералогия” для геологических специальностей (Черненко З.И., 2001). 11 Методические указания к лабораторной работе «Решение задач по породообразующим минералам и горным породам» для студентов геологических специальностей (Черненко З.И., 1998). 12 Булах А.Г. Минералогия с основами кристаллографии, М.: Недра, 1989г 13 МиловскийА.В. Минералогия и петрография, М.: «Недра», 1985г. 14 Минералогическая энциклопедия/ Под ред. К.Фрей., Л.: Недра, 1985г. 15 Минералогические методы исследований: Справочник, М.: Недра, 1985г. 16 Миловский А.В., Кононов О.В. Минералогия, М.: Изд. МГУ, 1982г. 17 Шафрановский И.И., Алявдин В.Ф. Краткий курс кристаллографии, М.: ВШ, 1984г 18 Бондарев В.П. Основы минералогии и кристаллографии, М.: ВШ, 1978 19 Шаскольская М.П. Кристаллография, М.: ВШ, 1976г.