Теплоэнергетика металлургических процессов

Сипаттама: Студенттерге агломерат пен шекемтастарды өндіруде, домна пешінде, конвертерлерде, электр пештерінде болып жатқан жылу және масса алмасу процестері туралы терең білім беру; агломерациялық, домна, болат балқыту процестеріндегі, шекемтастарды күйдіру үрдістеріндегі жылу көздері туралы, сондай - ақ агломерат, шойын, болат және ферроқорытпаларды өндіру үрдістерінің жылу балансын есептеу әдістерін меңгеру; электр пештері жұмысының энергетикалық балансын меңгеру.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • «Металлургиялық үрдістердің жылу энергетикасы» пәнін оқытудың мақсаты – студенттерге агломерат және жентектер өндірісіндегі, домна пешіндегі, конвертерлерде, электр пештерінде жүретін жылу және массаалмасу үрдістері туралы, агломерациялық, домналық, болатты балқыту үрдістеріндегі, жентектерді күйдіру үрдісіндегі жылу көздері жайлы терең білім беру болып табылады.
Міндет
  • Пәнді оқытудың міндеттері – металлургиялық агрегаттарда өтетін жылу және масса алмасу үрдістерінің жалпы заңдылықтарын оқу; агломерат, шойын, болат және ферроқорытпалар өндіру процестеріндегі жылулық балансты есептеу әдістерін игеру; электр пештерінің энергетикалық балансын есептеу тәсілдерін оқып үйрену болып табылады.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Металлургиялық агрегаттарда өтетін жылу және массаалмасу үрдістерінің жалпы заңдылықтарын және ұғымдарын, өндірістегі өтетін негізгі үрдістердің материалдық және жылулық баланстарын құрастырып, білу және түсіну.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Агломерациялық, домналық, болат балқыту, элктрлік балқыту және ферроқорытпалардың өндірісіндегі үрдістер мен жабдықтардың теориялық және технологиялық есептеу тәсілдерін тәжірибе жүзінде қолдана білу.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Қара және түсті металлургия, соның ішінде агломерациялық, шойын өндіру, болат балқыту және ферроқорытпалар өндірістеріне байланысты технологиялық және жобалық-конструкторлық құжаттамаларды стандарттар мен нормаларға сай орындау. Негізгі металлургиялық үрдістерді қарастыру барысында заманауи ақпараттық қоғамның дамуына байланысты ақпараттың мәнін және мағынасын түсіну, сонымен қатар осыған байланысты төнетін қауіп-қатерді алдын ала ескере білу.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Негізгі металлургиялық үрдістерді қарастыру барысында заманауи ақпараттық қоғамның дамуына байланысты ақпараттың мәнін және мағынасын түсіну, сонымен қатар осыған байланысты төнетін қауіп-қатерді алдын ала ескере білу.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Агломерат, шойын, болат және ферроқорытпалар өндірістерін жобалау барысында энергия үнемдейтін, экологиялық таха металлургиялық технологияларды енгізу немесе қолданыстағы технологияларды жетілдіру.
Дәріс сабақтарының тақырыптары
Негізгі әдебиет
  • 1 Теплотехника металлургического производства. Т.1. Учебное пособие для вузов/ Кривандин В.А., Арутюнов В.А., Белоусов В.В. и др. – М.:% МИСИС, 2002. – 608 с. 2 Быстрицкий Г.Ф. Основы энергетики: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 278 с. 3. Пестова Г.С. Теплоэнергетика металлургических процессов. Методические указания по выполнению РГР для специальности 6В070900 – Металлургия/ ВКГТУ им. Д.Серикбаева. – Усть-Каменогорск, 2014. – 16 с. 4. Pushpavanam S. Introduction to Chemical Engineering. -Prentice hall India, 2012. — 154 p.
Қосымша әдебиеттер
  • 1. Теплотехника металлургического производства. Т.1. Теоретические основы: Учебное пособие для вузов/ Кривандин В.А., Арутюнов В.А.. Белоусов В.В. и др. – М.: МИ-СИС, 2002. – 608 с. 2. Теплотехника металлургического производства. Т.2. Конструкция и работа печей: Учебное пособие для вузов/ Кривандин В.А., Белоусов В.В. и др. – М.: МИ-СИС, 2001. – 736 с. 3. Теплоэнергетика и теплотехника: Справочная серия: В 4 кн./ под общей ред. член-корр. РАН А.В. Клименко и проф. В.М. Зорина. – М.: Издательский дом МЭИ, 2007. – Кн.4. Промышленная теплоэнергетика и теплотехника: справочник. – 632 с.