Металловедение и термическая обработка

Сипаттама: Металдардың құрылысы және қара және түсті металдарды термиялық өңдеудің технологиясы туралы білімдерді игереді. Пәнді өткеннен кейін оқушы алған білімдерін маталтану саласында практикалық жұмыста сауатты қолдана біледі. пластикалық деформацияның механизмдері мен деформацияланған металдың құрылымы мен қасиеттеріне қыздырудың әсерін біледі.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
 • Зерделеудің мақсаты болашақ мамандарға металдар мен қорытпалардың құрылысы мен құрылымының түзілу теориясы бойынша және қара және түсті металдарды термиялық өңдеу технологиясы бойынша білімдер беру.
Міндет
 • Практикалық және өздік жұмыстарды орындаған кезде оқушы металдар мен қорытпалардың құрылысы және термиялық өңдеу саласында өзінің теориялық білімдерін жетілдіріп бекітеді.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • - кристалдану кезінде металдар мен қорытпалардың құрылымының түзілу заңдылықтарын; - пластикалық деформация механизмдерін және металдардың механикалық қасиеттерін; - деформацияланған металдың құрылысы мен қасиеттеріне қыздырудың әсерін; - темір және оның қорытпаларын және болатты термиялық өңдеудің теориясы мен технологиясын; - конструкциялық және саймандық болаттардың маркаларын, құрамын және қасиеттерін; - конструкциялық түсті металдарды және қорытпаларды, олардың қасиеттерін.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • - металдар мен қорытпалардың күй диаграммаларын оқи білу; - металдар мен қорытпалардың құрылымын айыра білу және фазаларды анықтау; - металдарға термиялық өңдеуді жүргізуді және механикалық қасиеттерін анықтай білу; - металдар мен қорытпалардың маркалары бойынша конструкциялық материалдарды таңдай білу.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • - оқыту кезінде оқушыда термиялық өңдеу заңдылықтары жөнінде тұрғылықты пайымдауы қалыптасады.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • - командада жұмыс істеуге қажетті коммуникативтік қабылеттілікті жетілдіру.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • - металтану саласында алған білімдерін жетілдіру және сауатты қолдану
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • 1 Металдардың кристалдық құрылысы, металдардың кристалдану кезінде құрылымының түзілуі.
 • 2 Металдық қорытпалардағы фазалар
 • 3 Қорытпалардың кристалдану кезінде құрылымының түзілуі
 • 4 Пластикалық деформация және механикалық қасиеттер
 • 5 Деформацияланған металдың құрылымы мен қасиеттеріне қыздырудың әсері
 • 6 Темір және оның қорытпалары. Темір-цементит күй диаграммасы.
 • 7 Шойындар.
 • 8 Темір қорытпаларындағы фазалық өзгерушіліктер (болатты термиялық өңдеудің теориясы).
 • 9 Болатты термиялық өңдеудің технологиясы
 • 10 Болатты химиялық-термиялық өңдеу.
 • 11 Конструкциялық болаттар мен қорыталар.
 • 12 Саймандық болаттар мен қорытпалар.
 • 13 Түсті металдар мен қорытпалар
Негізгі әдебиет
 • 1 Лахтин Ю.М. Металловедение и термическая обработка металлов. М., Металлургия, 1988. 2 Лахтин Ю.М. Основы металловедения. М., Металлургия, 1988. 3 Гуляев А.П. Металловедение. М., Металлургия, 1977. 4 Новиков И.И. Теория термической обработки металлов. М., Металлургия, 1978. 5 Новиков И.И. Дефекты кристаллического строения металлов. М., Металлургия, 1983. 6 Захаров А.М. Диаграммы состоянии двойных и тройных систем. М., Металлургия, 1978. 7 Минкевич А.Н. Химико-термическая обработка металлов и сплавов. М., Машиностроение, 1965.
Қосымша әдебиеттер
 • 1 Лахтин Ю.М. Металловедение и термическая обработка металлов. М., Металлургия, 1988. 2 Лахтин Ю.М. Основы металловедения. М., Металлургия, 1988. 3 Гуляев А.П. Металловедение. М., Металлургия, 1977. 4 Новиков И.И. Теория термической обработки металлов. М., Металлургия, 1978. 5 Новиков И.И. Дефекты кристаллического строения металлов. М., Металлургия, 1983. 6 Захаров А.М. Диаграммы состоянии двойных и тройных систем. М., Металлургия, 1978. 7 Минкевич А.Н. Химико-термическая обработка металлов и сплавов. М., Машиностроение, 1965. 8 Смағұлов Д.Ұ. Металлография. Алматы, ҚазҰТУ, 2001.