Автоматизация технологических процессов

Сипаттама: Студенттерді технологиялық үдерістерді реттеу процесін реттейтін автоматтандырылған басқару жүйесін құру және пайдалану үрдісінде реттеудің негізгі принциптері, жүйені реттеу жүйесінің құрылымы, тұрақтылық және стационарлық жүйені реттеу мәселелері, реттеудің негізгі заңдары.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Байытуда салада техникалық процесстермен басқару, автоматты реттеу, бақылау жүйелерін қолдануда және құрастыруда студенттерге білім беруді қалыптастыру.
Міндет
  • Пәнді толық меңгерген студенттің міндеті: Түсінігі болуы тиіс: техникалық басқару объектілері, реттеуіштер, реттеудің негізгі принциптері, автоматты реттеу (басқару) жүйелері, статикалық және динамикалық тәртіп, жүйенің математикалық сипатталуы, анализі және синтезі.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Білуі тиіс: - тәртіптің тарихын, дамуына ат салысқан отан ғалымдардың орны; - сызықты алгебра әдістерін қолдануды, матрицалардың теориясын, дифференциалды теңдеулерді; - дәлдік және жүйелік сапа, тұрақтылықты талдаумен есептеуді жүргізу, сапаның және жүйелердің тұрақтылығын зерттеу; - сандық басқарушы есептеуіш техиканың қолдануына талдау жасау және басқару жүйелерінің синтезі.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Тәжірибелік білім жинау тиіс: Сызықты жүйелердің теория әдістері және мазмұны, басқарудың сызықты жүйелерінің негізгі принциптері және зерттеу әдістері, автоматтандырылған басқарудың негізгі жалпылама теориясы, күй жағдайлардың кеңістік әдістері және комплексті өзгергіштің теориялар функциялары.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Істей алуы тиіс: - техникалық объектілерді және өндірістерді автоматтандыру кезінде орындалатын автоматтандырылған жүйелердің функцияларын; - автоматты басқару сызбаларын жасаудың негізгі принциптері, автоматты басқару жүйелерінің негізгі үлгілері, олардың математикалық түрде сипатталуы және жобалауы мен зерттеудің негізгі мақсаттары.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Автоматтандыру құралдарын дұрыс пайдалану тек осы саладағы білім мен дағдылар болған жағдайда ғана мүмкін болады.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Автоматтандыру бойынша жобалық құжаттаманы пайдалана білу, автоматтандырылған реттеу және басқарудың автоматтандырылған жүйелерін (БАЖ) типтік жүйелер туралы түсінік алу.
Негізгі әдебиет
  • 1. Теория автоматического регулирования.- Часть первая. Под ред. А. А. Воронова. М. : Высшая школа, 1986. 2. Стефани Е. П. Основы расчета настройки регуляторов теплоэнергетических процессов.- М.: Энергия, 1972. 3. Полоцкий Л. М. Автоматизация химических производств.- М. : Химия, 1982. 4. Каганов В. Ю. Автоматизация управления металлургическими процессами.- М.: Металлургия, 1974. 5. Техника чтения схем автоматического управления и технологического контроля. Под ред. А.С. Клюева. - М.: Энергоиздат, 1991. 6. Глинков Г.М., Маковский В.А. АСУ ТП в черной металлургии. – М.: Металлургия, 1999. – 310 с. 7. Глинков Г. М., Климовицкий М. Д. Теоретические основы автоматического управления металлургическими процессами. - М.: Металлургия, 1985. 8. Беленький А. М., Бердышев В. Ф., Блинов О. М. Автоматическое управление металлургическими процессами. – М.: Металлургия, 1983. 9. Бушуев С.Д., Михайлов В. С. Автоматика и автоматизация производственных процессов: учебн. для вузов. – М.: Высшая школа, 1990. 10. Основы металлургии, т.6. Средства и системы автоматического контроля и управления в цветной металлургии. / Под ред. И. А. Стригина, А. В. Троицкого. – М.: Металлургия, 1973.