Наблюдения за деформациями инженерных сооружений

Сипаттама: Инженерлік құрылыстардың деформациялануын бақылау жөніндегі геодезиялық жұмыстар қазіргі уақытта кең таралған инженерлік-геодезиялық жұмыстардың біріне жатады. Курс шөгінділерді, көлденең жылжуларды және құрылыстардың қисаюын бақылау бойынша геодезиялық жұмыстарды жобалау мен жүргізудің негізгі мәселелерін қарастырады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
 • Құрылыстың деформациясын геодезиялық бақылау өңдірісінің әдістерін және технологиясын оқып тану.
Міндет
 • Инженерлік құрылыстардың деформациясын геодезиялық бақылау өңдірісінің әдістемесі және технологиясы туралы түсінік алу.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Ақпараттарды алудың, өңдеудің және сақтаудың негізгі әдістерін меңгеру, ақпаратпен жұмыс істеу құралы ретінде компьютерлік технологияларды қолдануға дайындығы. Инженерлік құрылыстардың деформациясын бақылау кезіндегі топографиялық-геодезиялық жұмыстарды орындауды білу. Геодезиялық өлшеулер үшін қолданылатын аспаптар мен құралдары, олардың нәтижелерін математикалық өңдеуді білу.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Заманауи технологияларды қолданып экономика объектілерін геодезиялық қамтамасыз ету кезіндегі геодезиялық жұмыстардың заманауи әдістерін және тәсілдерін қолдану қабілеті.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Ақпаратты сараптау, әртүрлі геодезиялық өлшеулер өндірісінің әдістері туралы дәйекті қорытындылар жасау және дәйекті пайымдауды айту.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Ұжымда ұйымдастыру-басқару функцияларын орындау қабілеті.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Геодезиялық техникалық құжаттарды құруға дайындығы.
Негізгі әдебиет
 • Фельдман, В.Д. Основы инженерной геодезии/ Д.В. Фельдман, Д.Ш. Михелев. – М.: Высш. шк., 2001
 • Зайцев, А.К. Геодезические методы исследования деформаций сооружений/ А.К. Зайцев, С.В. Марфенко, Д.Ш. Михелев и др. – М.: Недра, 1991
 • Жуков Б.Н. Геодезический контроль сооружений и оборудования промышленных предприятий. - Новосибирск: СГГА, 2003.
 • Жуков Б.Н. Руководство по геодезическому контролю. - Новосибирск: СГГА, 2004