Оформление проектов и карт

Сипаттама: Курсты оқу барысында студент қолдың қаттылығын, көз өлшеуішін, ұқыптылығын, тынымсыз жұмыста шыдамдылықты, сызба құралдарымен жұмыс істеуді үйренуі керек; әдемі, тез, көркем талғаммен және жоғары графикалық сапамен әр түрлі топографиялық-геодезиялық және картографиялық материалдарды ресімдеуі керек; әріптерді, әсіресе шартты белгілерді құрастыру және сызу, карталардың түпнұсқаларын сызу және безендіру дағдыларын игеруі керек.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • Студенттерге топографиялық пландар мен карталарды құрастыру және рәсімдеу кезінде қолданатын графикалық жұмыстар туралы түсінік беру;
 • сызу құралдармен, акварельді бояулармен жұмысты орындауды үйрену;
 • 1: 10 000 масштабындағы және 1: 5 000, 1: 1 000 масштабындағы топографиялық пландардың шартты белгілерін сызып үйрену.
Міндет
 • Осы курсты оқу барысында студент сызу жабдықтарын, аспаптарын және материалдарын қолдану, топографиялық карталар мен пландардың сызу технологиясын және рәсімдеу әдістері туралы түсінігі болу керек. Курсты оқу барысында келесілерді білу керек: - топографиялық картаны оқу білу және оның негізінде графикалық есептерді шығару; - өз бетімен геодезияляқ өлшеулерді жасау; - топографиялық карталар мен пландарды бояу мен рәсімдеу; - шартты белгілерді тану; - шрифтерді және оларды құру әдістерін топографиялық карта мен планда қолдану.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Картографиялық-геодезиялық өндрісінің негізгі принциптері мен түрлерін білу, топографиялық-геодезиялық және картографиялық ерекшелігін ескере отырып жобалау және басқару
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Географиялық және жер-ақпараттық жүйелер туралы білімді қолдану және осы заманғы деңгейде графикалық, кадастрлық және басқада ақпараттарды дайындау мен сақтау.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Өндіріс тәсілері туралы акпаратты талдау кабілеттілігі, негізделген пікірді айту және негізделген қортынды жасай білу.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Ұжымдағы ұйымдастыру-басқару міндеттерін орындау қабіліті.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Техникалық құжаттаманы дайындау (жұмыс кестесі, жұмыс өндірісіне смета), топографо-геодезиялық және картографиялық үрдісінің материалдарын техникалық дайындау бойынша жұмыстар, мекемедегі менеджмент сапа жүйесін құру үшін құжаттама дайындау.
Негізгі әдебиет
 • Гедымин А.В., Грюнберг Г.Ю., Малых М.И. Практикум по картографии с основами топографии. – М.: Просвещение, 1981
 • Условные знаки для топографической карты масштаба 1: 10 000. – М.: Недра, 1977
 • Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1: 2000, 1:1000, 1:500. – М.: Недра, 1986
 • Бурым Ю.В. Топография. - учебное пособие.-Ставрополь: Издательство СКФУ, 2014.-116 с
 • Кузнецов О.Ф. Основы геодезии и топографии местности: учебное пособие - Оренбург: Типография "Экспресс - печать", 2014.-289 с