Геодезические работы при строительстве и эксплуатации инженерных сооружений

Сипаттама: Пән инженерлік құрылыстар құрылысының әр түрлі кезеңдерінде инженерлік-геодезиялық жұмыстарды қарастырады: инженерлік-геодезиялық ізденістердің ерекшеліктері, өнеркәсіптік алаңдағы геодезиялық негіздің әр түрлі түрлері, егжей-тегжейлі бөлу технологиясы, кран асты жолдарын, құрылыстардың технологиялық жабдықтарын орнату және тексеру бойынша геодезиялық жұмыстар, көпірлер, тоннельдер және жер асты құрылыстарын салу кезіндегі геодезиялық жұмыстар.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
 • Құрылыстағы геодезиялық жұмыстар жөніндегі сұрақтарды өндірістің технологиясына байланыстырып тереңдетіп оқу.
Міндет
 • Ғимараттар мен құрылыстардың жобаларын жер бетіне көшіру, іздестіру, жобалау және құрылыс кезіндегі геодезиялық жұмыстар түрлерін оқу.
 • Құрылыстағы геодезиялық жұмыстарды ұйымдастыру қағидаларын оқу.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Құрылыстағы жұмыстарды орындау ерекшеліктерін ескере отырып, геодезиялық өндірісін ұйымдастыру формаларын және негізгі принциптерін, жоспарлауды және басқаруды білу.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Замануи технологияларды және бағдарламалық құралдарды қолданумен құрылыс объектілерін геодезиялық қамтамасыз ету кезіндегі геодезиялық жұмыстардың қазіргі заманға сай әдістерін және тәсілдерін қолдана алу.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Ақпаратты сараптау, әртүрлі геодезиялық өлшеулер өндірісінің әдістері туралы дәйекті қорытындылар жасау және дәйекті пайымдауды айту.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Ұжымда ұйымдастыру-басқару функцияларын орындау қабілеті.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Заманауи геодезиялық аспаптармен, геодезиялық жұмыстарды орындау кезінде компьютерлік технологиялармен жұмыс істеу дағдылары.
Негізгі әдебиет
 • Хаметов Т.И. Геодезическое обеспечение проетирования, строительства и эксплуатации зданий, сооружений: Учебное пособие. - М.: Изд-во АСВ, 2012
 • Михелева Д.Ш., Клюшин Е.Б., Киселев М.И., Фельдман В.Д. Инженерная геодезия. – М.: Высшая школа, 2013
 • Авакян В.В. Прикладная геодезия: Геодезическое обеспечение строительного производства. М.: Вузовская книга, 2011
 • Жуков Б.Н. Геодезический контроль сооружений и оборудования промышленных предприятий. - Новосибирск: СГГА, 2013.
 • Левчук Г.П., Новак В.Е., Конусов В.Г. Прикладная геодезия. Основные методы и принципы инженерно-геодезических работ. – М.: Недра, 1981.