Медико-биологические основы безопасности

Сипаттама: Тіршілік қауіпсіздігінің медициналық-биологиялық негіздері қоршаған орта мен адамның өзара әрекеттесуін қарастыратын кешенді пән. Ол биология, физиология, гигиена, токсикология, медицина және еңбек психологиясы білімдерін біріктіреді, адам ағзасының тіршілік ету ортасының факторларымен медициналық-биологиялық өзара әрекеттесуінің механизмдері және оларды санитарлық-гигиеналық нормалау принциптері туралы білімді қалыптастырады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Пәннің негізгі мақсаты адам ағзасының тіршілік ету ортасының факторларымен медициналық-биологиялық өзара әрекеттесуінің механизмдері туралы және оларды санитарлық-гигиеналық нормалау принциптері туралы білімді қалыптастыру болып табылады.
Міндет
  • - адам ағзасының бейімделу және компенсаторлық механизмдері туралы негізгі түсінік беру; - болашақ мамандардың қоршаған ортаның физикалық, химиялық, биологиялық және психофизиологиялық факторлары және олардың адам ағзасына әсері туралы қазіргі заманғы түсініктерін қалыптастыру; - студенттерді санитарлық-гигиеналық регламенттермен таныстыру; - кәсіби және өзге де аурулардың алдын алу үшін алған білімдерін қолдану дағдыларын үйрету.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • - адам ағзасының бейімделу және компенсаторлық механизмдері туралы негізгі түсінік беру; - болашақ мамандардың қоршаған ортаның физикалық, химиялық, биологиялық және психофизиологиялық факторлары және олардың адам ағзасына әсері туралы қазіргі заманғы түсініктерін қалыптастыру; - студенттерді санитарлық-гигиеналық регламенттермен таныстыру; - кәсіби және өзге де аурулардың алдын алу үшін алған білімдерін қолдану дағдыларын үйрету.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • - өмір сүру ортасының әртүрлі қолайсыз факторларының әсеріне ұшырайтын ағзаның физиологиялық функцияларының қалыптасуы мен реттелуінің негізгі заңдылықтарын бағалау және түсіндіру; - сыртқы және ішкі ортаның өзгеретін факторларын есепке ала отырып, қауіпсіздік нормалары мен ережелерін сақтау; - қоршаған ортаның санитарлық - гигиеналық критерийлерін бақылаудың қазіргі заманғы құралдарын пайдалану; - еңбекті қорғау және санитарлық - гигиеналық нормаларды сақтау бойынша нормативтік құжаттарды қолдану; - кәсіби және басқа да аурулардың алдын алу үшін
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • қоршаған ортаның, адам қауіпсіздігін ету саласында шешім қабылдау
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Пәнді оқу үрдісі келесі құзыреттіліктерді қалыптастыруға бағытталған: денсаулықты сақтау; адам және қоршаған орта қауіпсіздігін қамтамасыз етудің практикалық міндеттерін шешу бойынша орындаушылардың жұмысын ұйымдастыру, жоспарлау және жүзеге асыру қабілеті.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Адам және қоршаған орта қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласында шешім қабылдау дағдысын меңгеру
Негізгі әдебиет
  • 1 Гончарова Е.Н.,.Храмцов Б.А, Янишин В.В., Рыбка О.А. Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности. Учебное пособие – Белгород, изд-во БГТУ им. В.Г. Шухова – 2005 г, 180с 2 Солбриг О., Солбриг Д. Популяционная биология и эволюция. – М.: Мир, 2006. – 488 с. 3 Кемп П., Армс К. Введение в биологию. – М.: Мир, 2015. – 480 с. 4 Пирузян Э.С. Генетическая инженерия растений. Новое в жизни науки и техники. – Серия Биология. –№ 5, 2007. – 47 с. 5 Баев А.А. Биотехнология. –Москва.-2005.-210с
Қосымша әдебиеттер
  • 1 Демакова, Е. А. Система мониторинга и управления безопасностью продукции: монография / Е. А. Демакова; Краснояр. гос. торг.-экон. ин-т. - Красноярск, 2011. -158 с. // http://znanium.com/bookread2.php?book=422536 2 Взаимодействие физических полей с биологическими объектами / Е.И. Нефедов, Т.И. Субботина, А.А. Яшин. - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 344 с. //http://znanium.com/bookread2.php?book=535220 3 Васильев, С. И. Основы промышленной безопасности. Ч. 1 : в 2 ч. учеб. пособие / С. И. Васильев, Л. Н. Горбунова. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. - 502 с.// http://znanium.com/bookread2.php?book=492464 4 Сыцко, В.Е. Стандартизация и оценка соответствия [Электронный ресурс] : учеб. пособие /В.Е. Сыцко [и др.]. - Минск : Выш. шк., 2012. - 237 с. //http://znanium.com/bookread2.php?book=508369