Радиационная экология

Сипаттама: Радиоактивтілік туралы жалпы түсінік. Радиоактивтілік, қоршаған орта және оның өлшем бірліктері. Радиоактивтіліктің ашылу тарихы. М. Складовской-Кюри, П. Кюри, Ирэн және Фредерик Жазио-Кюри және басқа ғалымдардың радиоактивтілік туралы ғылымға қосқан үлесі. Зарядталған бөлшектердің затпен өзара әрекеттесуі. Гамма - және рентген сәулесінің затпен өзара әрекеттесуі. Экспозиялық, сіңірілген эквивалентті доза, доза қуаты ұғымы. Радиоак-тивті сәулелену белсенділігінің және сәулелену дозасының байланысы. Олардың өлшем бірліктері. Қоршаған ортаның радиоактивті ластану көздері.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • "Радиациялық қауіпсіздік негіздері" пәнінің негізгі мақсаты: Студенттерді изометрияға байланысты сұрақтарды шешуге дұрыс бағыттау; Иондардың шағылысуына бақылау жасау және нормалаудың ұстанымымен студенттерді таныстыру; Иондардың шағылысуының әсер етуіне байланысты қауіпсіздік шараларын дұрыс таңдауын қарастыру. Радиацилық қауіпсіздіктің мақсаты адам баласын, қоршаған орта объектілері мен популяцияларды иондаушы радиацияның зиянды ықпалынан қорғауды қамтамасыз ету үшін қажетті ғылыми түрде дәйектелген шараларды іс жүзіне асыру. Бұл шараларды тіршілігіміздің әр-қилы саласында қолданылып жатқан иондаушы сәулелендіру көздері мен атомдық энергиясы пайдалануда қауіпсіз жағдай туғызуға бағытталған.
Міндет
  • Пәнді оқытудағы негізгі мақсат, дозиметрия мен радиобиологияның, радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мен радиоактивтік заттар мен иондаушы сәулелер көзін пайдаланатын өндірістерде дозиметриялық бақылау мен радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • ҚР Конституциясының негізгі ережелерін, жағдайларын, радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласында заңдылық және нормативтік-техникалық акттерін білу, меңгеру
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Радиациялық жағдайдың қауіпсіздігі мен залалсыздығы жағынан талдау жасай алу, қолайсыз жағдай тулыруының алдын алу мен болдырмау үшін шешімдер қабылдай алу, тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғау шараларын ұйымдастыру Радиациялық қауіпсіздікке қатысты нормативтік-техникалық және нормативтік-экологиялық құжаттарды әзірлей алу.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Радиациялық қауіпсіздік қамтамасыз ету саласында өзінің өндірістік және қоғамдық қызметін кәсіби атқару және радиациялық қауіпсіздік қамтамасыз ету саласында әдістемелер мен бағдарламаларды әзірлеу мен іске асыруға қатысу
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Радиациялық қауіпсіздік қамтамасыз ету саласында өзінің өндірістік және қоғамдық қызметін кәсіби атқару және радиациялық қауіпсіздік қамтамасыз ету саласында әдістемелер мен бағдарламаларды әзірлеу мен іске асыруға қатысу
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Радиациялық қауіпсіздік қамтамасыз ету кезінде қолданылатын сызбалар, құралдар, аппараттар және жүйелерді әзірлеу және жобалау әдістемесіндегі білімді, біліктілікті жетілдіру.
Негізгі әдебиет
  • 1 Төлеубаев Б.Ә.Радиациялық қауіпсіздік негіздері//Оқу құралы-Павлодар: ЭКО,2009.-72б. 2 Бейсенова А.С. Экология/А.С.Бейсенова.-Алматы:ғылым, 2002.-373с. 3 Бозтаев К. Семипалатинский полигон / К.Бозтаев.Алматы: «Казахстан», 1998.-191с. 4 ХХІ – безядерный век: Устойчивое развитие Семипалатинского региона.-Алматы,2005.-209с. 5 Омаров С.С. Радиационная экология.-Алматы, 2001.-222с.