Сметное дело

Сипаттама: Сметалық іс жоба, сметалық норма, баға, бағалама және басқа мәліметтер негізінде құрылыс өнімінің бағасын қалыптастыруды көрсетеді. Құрылыстағы жергілікті, ресурстық және объективті бағалауды, орындалатын жұмыстар актілерін есептеу әдістерін, сондай-ақ сметалық құжаттамалардың нысандарын толтыру әдістемесі оқылады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
 • Курс мақсаты - сметалық іс саласындағы теориялық білімдер мен тәжірибелік дағдыларды иелену және сметалық құжаттамаларды әзірлей алу.
Міндет
 • Пәнді оқу міндеттері: сметалық құжаттардың негізгі түсініктері туралы білу, нақты тапсырмаларды орындауда пәнді оқу үрдісіндегі алған теориялық білімдерін және тәжірибелік дағдыларын қолдану.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • құрылыстағы сметалық істің негізгі түсініктері мен категориялары туралы білу
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • жұмыстың, объектінің және кешеннің сметалық құнын анықтауда жұмыстардың өлшем бірлігіне жұмсалатын ресурстар шығындарының нормаларын қолдана алу
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • нақты тапсырмаларды орындауда пәнді оқу үрдісіндегі алған теориялық білімдерін және тәжірибелік дағдыларын қолдану қабілеті
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • сметалық құжаттарды әзірлеуде "АВС-4" бағдарламасын пайдалану
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • сметалық құжаттарды әзірлеуде "SANA-2001" бағдарламасын пайдалану
Негізгі әдебиет
 • 1СНиП РК 4.01-41-2006 Внутренний водопровод и канализация зданий 2 СНиП РК 4.02-08-2003 Котельные установки 3 СНиП РК 4.02-42-2006 Отопление, вентиляция и кондиционирование 4 СНиП РК 5.01-01-2002 Основания зданий и сооружений 5 СНиП РК 3.02-08-2010 Лечебно-профилактические учреждения 6 Баскакова О.В. Экономика предприятия (организации)/ О.В. Баскакова, Л.Ф. Сейко. – М: Дашков и К, 2015. – 372с. 7 Куатова Д.Я. «Экономика предприятия». Практический курс – Алматы: «Экономика».2015 – 384 с

Сметное дело

Сипаттама: Сметалық іс жоба, сметалық норма, баға, бағалама және басқа мәліметтер негізінде құрылыс өнімінің бағасын қалыптастыруды көрсетеді. Құрылыстағы жергілікті, ресурстық және объективті бағалауды, орындалатын жұмыстар актілерін есептеу әдістерін, сондай-ақ сметалық құжаттамалардың нысандарын толтыру әдістемесі оқылады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • Курс мақсаты - сметалық іс саласындағы теориялық білімдер мен тәжірибелік дағдыларды иелену және сметалық құжаттамаларды әзірлей алу.
Міндет
 • Пәнді оқу міндеттері: сметалық құжаттардың негізгі түсініктері туралы білу, нақты тапсырмаларды орындауда пәнді оқу үрдісіндегі алған теориялық білімдерін және тәжірибелік дағдыларын қолдану.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • құрылыстағы сметалық істің негізгі түсініктері мен категориялары туралы білу
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • жұмыстың, объектінің және кешеннің сметалық құнын анықтауда жұмыстардың өлшем бірлігіне жұмсалатын ресурстар шығындарының нормаларын қолдана алу
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • нақты тапсырмаларды орындауда пәнді оқу үрдісіндегі алған теориялық білімдерін және тәжірибелік дағдыларын қолдану қабілеті
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • сметалық құжаттарды әзірлеуде "АВС-4" бағдарламасын пайдалану
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • сметалық құжаттарды әзірлеуде "SANA-2001" бағдарламасын пайдалану
Негізгі әдебиет
 • 1СНиП РК 4.01-41-2006 Внутренний водопровод и канализация зданий 2 СНиП РК 4.02-08-2003 Котельные установки 3 СНиП РК 4.02-42-2006 Отопление, вентиляция и кондиционирование 4 СНиП РК 5.01-01-2002 Основания зданий и сооружений 5 СНиП РК 3.02-08-2010 Лечебно-профилактические учреждения 6 Баскакова О.В. Экономика предприятия (организации)/ О.В. Баскакова, Л.Ф. Сейко. – М: Дашков и К, 2015. – 372с. 7 Куатова Д.Я. «Экономика предприятия». Практический курс – Алматы: «Экономика».2015 – 384 с