Вяжущие вещества

Сипаттама: Студенттер минералдық (бейорганикалық) және органикалық байланыстығыш заттардың жіктелуі мен номенклатурасын оқиды. Өндірістің барлық сатыларында өтетін химиялық, минералогиялық құрамдарды, химиялық процестерді зерттейді. Шикізат материалдарын, өндіріс технологиясын зерттейді. Байланыстығыш заттардың физикалық-механикалық көрсеткіштерін анықтайды. Тұтқыр заттарды дайындау бойынша өндірістік цехтарды жобалауды үйренеді. Байланыстырғыштардың қасиеттеріне байланысты қолдану аймағын анықтауды үйренеді.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
 • «Байланыстырғыш, заттар» пэнін оқытудың мақсаты органикалық, бейорганикалық байланыстырғыш заттардың бетон мен темірбетон бұйымдарын, жылуоқшаулағыш, өңдеу, гидрооқшаулағыш материалдар мен композиттер өндіргендегі ролінің маңыздылығын терең түсінетін, индустриалды құрылыста тиімді пайдаланатын, капитал қорының орнының тиімділігін анықтайтын жоғары сапалы білімді маманды дайындау.
Міндет
 • «Байланыстырғыш заттар» пәнін оқытудың міндеттері мыналар: - байланыстырғыш зат алуға қажетті басты және қосалқы шикізаттық компоненттерді таңдаудың негізгі қағидаларын, байланыстырғыш заттардың барлық түрлерін өндірудің технологиялық процестерін, байланыстырғыш заттардың негізгі қолданыстық қасиеттерін, негізгі зерттеу қондырғыларын, берілген қасиеттегі бүйымдар мен композиттер алу үшін байланыстырғыш заттың қандай түрін қолдану жолдарын білуі керек; - құрамдарды есептеу, байланыстырғыш заттардың қолданылуы мен түріне байланысты шикізаттарды таңдауды, өлшегіш және технологиялық қондырғыларды дұрыс қолдануды, технологиялық және анықтама материалдарды қолдана алуы қажет; - экологиялық және халықаралық стандарттар жүйесінің талаптарына сай құрылыс индустриясы кәсіпорындарын қолдану мен жобалаудың негіздерін, нәтижелеріді сипаттауды, байланыстырғыш затты дайындау және тиімді қолдану бойынша түйіндеме, есеп және ұсныс жасауды меңгеруі керек.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Жоғары білімді тұлғаның ой-өрісінің кеңдігі мен ойлау мәдениеті бар қалыптасуына ықпал ететін жаратылыстану-ғылыми пәндер саласындағы базалық білімдерді меңгеру.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Жаңа композициялық материалдарды алу және құрылыс материалдарының, бұйымдары мен конструкцияларының қолданыстағы технологияларын жетілдіру бойынша ғылым мен тәжірибенің жай-күйі туралы білімді қолдану.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Нақты өндіріс жағдайында материалдардың, бұйымдар мен конструкциялардың технологиясы мен қасиеттерін оңтайландыру бағыттарын таңдаудың жалпы принциптерін қалыптастыру.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Техникалық, қаржылық және психологиялық факторларды ескере отырып, негізгі өндірістік қатынастар мен басқару принциптерін меңгеру.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Практикада жаңа технологиялық операцияларды, өндірісті технологиялық жабдықтау құралдарын пайдалану.
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • Кіріспе Жіктелуі және номенклатурасы.
 • Ауа қатаюының тұтқыр заттары. Гипс және ангидритті байланыстырғыштар. Әуе қатаюының құрылыс әкі. Магнезиалды байланыстырғыш заттар. Еритін (сұйық) шыны. Номенклатурасы және жіктелуі. Химиялық және минералогиялық құрамдар. Шикізат материалдары. Өндірістің технологиялық сұлбалары. Қатаю теориясы. Құрылыс қасиеттері және қолдану саласы.
 • Гидравликалық байланыстырғыш заттар Жіктелуі. Химиялық және минералогиялық құрамдар. Шикізат материалдары. Өндірісі. Қатаю теориясы. Құрылыс қасиеттері және қолдану саласы.
 • Портландцемент. Анықтамасы, құрамы, жіктелуі, номенклатурасы. Клинкердің химиялық және минералогиялық құрамы. Клинкердің сипаттамасы
 • Портландцемент өндірісінің технологиясы. Шикізат материалдары және отын. Клинкер өндірісінің сулы, құрғақ және аралас тәсілдері. Күйдіру- клинкерді күйдіру кезінде өтетін пештердің негізгі түрлері. Клинкерді ұнтақтау. Байланыстырғыш заттарды стандарттау негіздері. Еңбек қорғау. Өнімнің тиімділігі мен сапасын арттыру.
 • Портландцемент қаттылығы және оның қасиеттері. Цементтің сумен әрекеттесуі. Жаңа түзілімдердің құрамы. ( Ле-Шателье, В. Михаэлис, А. А. Байков және т.б.).
 • Цемент қамыры мен қатайған цемент тасының құрылымы мен қасиеттері. Құрылымдық тұтқырлығы. Қамырдың пластикалық беріктігі. Седиментация. Бөлінетін жылу бөліну, вт. Ісіну. Контракция және кеуектілік. Цемент қамыры мен тастың құрылымы. Сұйық фазаның сілтілігі.
 • Цементтің физикалық және механикалық қасиеттері. Нақты және орташа тығыздығы. Суқажеттілігі және қалыпты қою. Қамырды ұстау. Көлем өзгеруінің біркелкілігі. Портландцементтердің белсенділігі мен беріктігі – анықтамасы, беріктіктің минералдық құрамға тәуелділігі, ұзақтығы мен дисперстілігі, С/Ц қатынасы мен қатаю жағдайлары. Шөгу және ісіну. Цементті тастың ауыспалы ылғалдану және құрғату кезіндегі тұрақтылығы. Сызатқа төзілімдігі. Ығысуы.
 • Портландцементтердің түрлері. Тез қататын, пластифицирленген және гидрофобты портландцемент. Сульфатқа төзімді, ақ және түсті портландцементтер. шөгпейтін, кеңейетін және қернелеітін цементтер. Глиноземді цемент. Жол және аэродром жабындарына арналған, асбестцемент бұйымдарын өндіруге арналған, құрылыс ерітінділері мен автоклавты қатаю бетондарына арналған портландцемент. Өндірісі. Қасиеттері. Қолдану салалары.
 • Органикалық байланыстырғыш заттар. Жіктелуі және тағайындалуы. Битум және қарамай байланыстырғыштар. Шатыр және гидрооқшаулағыш материалдар. Мастика және эмульсиялар.
 • Полимерлі байланыстырғыш заттар Жіктелуі Негізгі қасиеттері Қолдану саласы
Негізгі әдебиет
 • 1. Волженский А.В., Колокольников В.С., Буров Ю.С. Минеральные вяжущие вещества. Технология и свойства. Подробнее: https://www.labirint.ru/books/295002/ Издательство: Кнорус, 2016 г.- 480 2. Акимова Т.Н. Минеральные вяжущие вещества: учебное пособие/ Т.Н. Акимова. - М.: Изд-во Моск. Автомобильно-дорожного ин-та, 2007. – 98 с. 3. Барабанщиков Ю.Г. Вяжущие вещества и бетоны: учебное пособие/ Ю.Г. Барабанщиков. - СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2006. – 150 с. 4. Волженский А.В. и др. Минеральные вяжущие вещества. – М.: Стройиздат, 1986 - 410 с. 5. Микульский В.Г. и др. Строительные материалы (материаловедение и технология), уч. Пос. – М.: ИАСВ, 2004. 6. Сулименко Л.М. Технология минеральных вяжущих материалов на их основе. – М.: Высш.шк., 2005. – 334 с. 7. Салимбаева З.Н., Хайруллина А.А. Вяжущие вещества. Методические указания к лабораторным работам по дисциплине «Вяжущие вещества» для студентов специальности 5В073000 всех форм обучения. / ВКГТУ. – Усть-Каменогорск, 2013. – 50с 8. Салимбаева З.Н., Хайруллина А.А. Вяжущие вещества. Методические указания к практическим занятиям, СРСП и СРС по дисциплине «Вяжущие вещества» для студентов специальности 5В073000 – «Производство строительных материалов, изделий и конструкций» всех форм обучения. / ВКГТУ. – Усть-Каменогорск, 2013. - 43с. 9. Шмитько Е.И., Крылова А.В, Шаталова В.В. Химия цемента и вяжущих веществ. – М.: Проспект Науки, 2006. – 208 с. 10. Дорожно-строительные материалы: учебник/В. Н. Чубуков – Гомель:УО «БелГУТ», 2005. – 400 с.
Қосымша әдебиеттер
 • 11. Андрианов Р.Д. и др. Вяжущие вещества для производства отделочных, теплоизоляционных и гидроизоляционных материалов. Алматы.: Мектеп, 1983. 12. Буров Ю.С., Колокольников В.С. Лабораторный практикум по курсу «Минеральные вяжущие вещества». М.: Стройиздат, 1974. 13. Бутт Ю.М. Промышленность автоклавных материалов и местных вяжущих. М.: Стройиздат, 1965. 14. Вихтер Я.И. Производство гипсовых вяжущих веществ. М.: Стройиздат, 1974. 15. Воробьев В.А. и др. Технология полимеров. М.: Высш. шк., 1980. 16. Воробъев В.А. Технология строительных материалов и изделий на основе пластмасс. М.: Высшая школа, 1985. 17. Грушко И.М и др. Испытание дорожно-строительных материалов. Лабораторный практикум. Учебное пособие для вузов. – М.: Транспорт, 1985. – 200 с. 18. Зубарев К.А. Справочник по производству гипса и гипсовых изделий. М.: Стройиздат, 1963. 19. Колокольников В.С. Производство цемента. М.: Высшая школа, 1974. 20. Монастырев А.В. Производство извести. М.: Стройиздат, 1971. 21. Петров А.А. и др. Органическая химия. М.: Высшая школа, 1981. 22. Тагер А.А. Физико-химические свойства полимеров. М.: Химия, 1978. 23. ГОСТ 10178-85 (с изм.). Цемент. Технические условия. 24. ГОСТ 23464-79*. Цементы. Классификация. 25. ГОСТ 310.1-76*. Цементы. Методы испытаний. Общие положения. 26. ГОСТ 3484-73. Цементы. Отбор и подготовка проб. 27. ГОСТ 310.2-76. Цементы. Методы определения тонкости помола. 28. ГОСТ 310.3-76. Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема. 29. ГОСТ 310.4-81. Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии. 30. ГОСТ 310.6-81. Цементы. Метод определения водоотделения. 31. ГОСТ 31108-2003. Цементы общестроительные. Технические условия. 32. Журнал «Цемент-известь-гипс» 33. Журнал «Бетон и железобетон» 34. Журнал «Строительные материалы, оборудование, технологии ХХI века» 35. Журнал «Технологии бетонов» 36. Журнал «Кровельные и изоляционные материалы» 37. Строительство, стройматериалы, строительная техника и строительные сайты в интернете (http://www.smu.ru/) 38. Информационная система по строительству «НОУ-ХАУС.ру» 39. (http://www.know-house.ru/) 40. Информационно-справочная система СтройКонсультант http://www.stroykonsultant.ru/templates/index.php)