Технология бетона 1

Сипаттама: Студент бетондар мен бетон қоспаларын алу технологиясы мен қасиеттерін зерттейді. Бетонның түрлі түрлерінің құрамдарын жобалауды, жергілікті шикізат ресурстарын, сондай-ақ бетон өндірісінде техногенді қалдықтарды кешенді пайдалануды үйренеді. Бетонның жаңа түрлері, модификаторлар, бетонның коррозиясы және онымен күресу әдістері туралы біледі.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • Пәнді оқу мақсаты өз бетімен мәліметті қорытуға, білімін көтеруге, дәстүрлі өндірісте және жаңа технологияларды меңгеруде негізделген шешімдер қабылдауға, технологиялық бағыттарды, цехтарды және зауыттарды жоспарлауға қабілетті мамандарды дайындау.
Міндет
 • Студенттiң зерттеудiң нәтижесiнде осы пәнi мiндеттi: - бетонның технологияда қолданылатын жұмыс iстейтiн нормативтiк құжаттамамен сәйкес материалдардың физикалық-химия және физикалық қасиеттерi, жасау, тасымалдау және материалдарының бастапқы шикiзат және дайын өнiмнiң сақтауы әдiстерi хабардар болу ; - әр түрлi түрлердiң бетондарының құрамдарын жобалауға, бетон қоспаларының қасиетi және бетонды физикалық-техникалық анықтауғы, шикiзат материалдары және бетон қоспасы сапаны бақылауын қамтамасыз ету бойынша жұмысты орындаласуға, шикiзаттың материалдары сынау өткiзуға икемi болу; - бетон қоспаларының жасауының жаңа технологияларының жасауға және игеруiне дайындауы керек. Шикiзат материалдарын ұтымды қолданылсын, техногендi шикiзатты қолдану.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Жоғары білімді тұлғаның ой-өрісінің кеңдігі мен ойлау мәдениеті бар қалыптасуына ықпал ететін жаратылыстану-ғылыми пәндер саласындағы базалық білімдерді меңгеру.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Тәжірибеде бетон және темір-бетон, керамикалық, әрлеу, оқшаулау материалдары мен бұйымдарын жасаудың жаңа технологияларын қолдану
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Результатами изучения дисциплины будет являться умение студентом выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся его профессиональной деятельности
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Техникалық, қаржылық және психологиялық факторларды ескере отырып, Негізгі өндірістік қатынастар мен басқару принциптерін меңгеру.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Жаңа композициялық материалдарды алу және құрылыс материалдарының, бұйымдары мен конструкцияларының қолданыстағы технологияларын жетілдіру бойынша ғылым мен тәжірибенің жағдайын білу
Негізгі әдебиет
 • Список рекомендуемой литературы 1 Баженов Ю.М. Технология бетона: Учеб. пособие для технол. спец. строит, вузов. 2-е изд., перераб. — М.: Высшая школа, 1987. − 415 с. 2 Баженов Ю.М. Технология бетона: Учеб.пособие для технол.спец. строит, вузов. 3-е изд., перераб. - М.: Высшая школа, 2002. - 500 с. 3 Баженов Ю.М. Способы определения состава бетона различных видов. М.,1975. – 272 с. 4 Конопленко А.И. Технология бетона (расчеты и задачи). Киев, 1975. – 247 с. 5 Руководство по применению химических добавок в бетоне. - М.: Стройиздат, 1981. - 55 с. 6 Рыбьев И.Г. Строительное материаловедение - М.: Высш..шк., 2002. 7 Состав, структура и свойства цементных бетонов Горчаков Г.И., Орентлихер Л.П., Савин В.И. и др. -М.: Стройиздат, 1976. - 215 с. 8 Соррокер В.И. Примеры и задачи по технологии бетонных и железобетонных изделий. М., 1972. . – 295 с. 9 Справочник работника строительной лаборатории заводов ЖБИ. (Под редакцией М.И. Лещинского), Киев, 1980. – 248 с. 10 Ферронская А.В., Стамбулко В.И. Лабораторный практикум по курсу «Технология бетонных и железобетонных изделий»: Учебное пособие для вузов по специальности «Производство строительных изделий и конструкций». - М.: Высшая школа, 1988. - 223 с. 11 Шалимо М.А. Лабораторный практикум по технологии бетонных и железобетонных изделий. Минск, 1987. - 197 с. Дополнительная литература 15 Гершберг О.А. Технология бетонных и железобетонных изделий. - М.:Стройиздат, 1971. - 359 с. 16 Добавки в бетон. Справочное пособие / Под ред. В.С.Рамачандрана. Перевод с англ. В.Б.Ратинова и Т.И.Розенберг. - М.: Стройиздат, 1988. -580 с. 12 Инструкция по изготовлению изделий из ячеистого бетона. (СН 277- 80). - М.: Стройиздат, 1981. - 44 с. 13 Куатбаев К.К. Силикатные бетона из побочных продуктов промышленности. - М.: Стройиздат, 1981. - 248 с. 14 Лещинский М.Ю. Испытание бетона. -М.: Стройиздат, 1980. - 360 с. 20 Миронов С.А. Теория и методы зимнего бетонирования. - М.: Стройиздат, 1975. - 700 с. 15 Стефанов Б.В., Русанова Н.Г., Волянский А.А. Технология бетонных и железобетонных изделий. - Киев. Вища школа, 1982. - 406 с. 16 Справочник по производству сборных железобетонных изделий под ред. К.В.Михайлова, А.А.Фоломеева. - М.: Стройиздат, 1982. - 440 с. 17 Соловьев В.И. Бетоны с гидрофобизирующими добавками. - Алма-Ата Наука, 1990.-112 с. 18 Сизов В.Н., Киров С.А., Попов Л.Н. Технология бетонных и железобетонных изделий. - М.: Стройиздат, 1972. - 518 с. 19 Технология изделий из силикатных бетонов под ред. А.В.Саталкина. - М.: Стройиздат, 1972. - 344 с. 20 Шейкин А.Е., Чеховский Ю.В., Бруссер М.И. Структура и свойства цементных бетонов. - М.: Стройиздат, 1979. - 344 с.

Технология бетона 1

Сипаттама: Студент бетондар мен бетон қоспаларын алу технологиясы мен қасиеттерін зерттейді. Бетонның түрлі түрлерінің құрамдарын жобалауды, жергілікті шикізат ресурстарын, сондай-ақ бетон өндірісінде техногенді қалдықтарды кешенді пайдалануды үйренеді. Бетонның жаңа түрлері, модификаторлар, бетонның коррозиясы және онымен күресу әдістері туралы біледі.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
 • Пәнді оқу мақсаты өз бетімен мәліметті қорытуға, білімін көтеруге, дәстүрлі өндірісте және жаңа технологияларды меңгеруде негізделген шешімдер қабылдауға, технологиялық бағыттарды, цехтарды және зауыттарды жоспарлауға қабілетті мамандарды дайындау.
Міндет
 • Студенттiң зерттеудiң нәтижесiнде осы пәнi мiндеттi: - бетонның технологияда қолданылатын жұмыс iстейтiн нормативтiк құжаттамамен сәйкес материалдардың физикалық-химия және физикалық қасиеттерi, жасау, тасымалдау және материалдарының бастапқы шикiзат және дайын өнiмнiң сақтауы әдiстерi хабардар болу ; - әр түрлi түрлердiң бетондарының құрамдарын жобалауға, бетон қоспаларының қасиетi және бетонды физикалық-техникалық анықтауғы, шикiзат материалдары және бетон қоспасы сапаны бақылауын қамтамасыз ету бойынша жұмысты орындаласуға, шикiзаттың материалдары сынау өткiзуға икемi болу; - бетон қоспаларының жасауының жаңа технологияларының жасауға және игеруiне дайындауы керек. Шикiзат материалдарын ұтымды қолданылсын, техногендi шикiзатты қолдану.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Жоғары білімді тұлғаның ой-өрісінің кеңдігі мен ойлау мәдениеті бар қалыптасуына ықпал ететін жаратылыстану-ғылыми пәндер саласындағы базалық білімдерді меңгеру.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Тәжірибеде бетон және темір-бетон, керамикалық, әрлеу, оқшаулау материалдары мен бұйымдарын жасаудың жаңа технологияларын қолдану
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Результатами изучения дисциплины будет являться умение студентом выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся его профессиональной деятельности
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Техникалық, қаржылық және психологиялық факторларды ескере отырып, Негізгі өндірістік қатынастар мен басқару принциптерін меңгеру.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Жаңа композициялық материалдарды алу және құрылыс материалдарының, бұйымдары мен конструкцияларының қолданыстағы технологияларын жетілдіру бойынша ғылым мен тәжірибенің жағдайын білу
Негізгі әдебиет
 • Список рекомендуемой литературы 1 Баженов Ю.М. Технология бетона: Учеб. пособие для технол. спец. строит, вузов. 2-е изд., перераб. — М.: Высшая школа, 1987. − 415 с. 2 Баженов Ю.М. Технология бетона: Учеб.пособие для технол.спец. строит, вузов. 3-е изд., перераб. - М.: Высшая школа, 2002. - 500 с. 3 Баженов Ю.М. Способы определения состава бетона различных видов. М.,1975. – 272 с. 4 Конопленко А.И. Технология бетона (расчеты и задачи). Киев, 1975. – 247 с. 5 Руководство по применению химических добавок в бетоне. - М.: Стройиздат, 1981. - 55 с. 6 Рыбьев И.Г. Строительное материаловедение - М.: Высш..шк., 2002. 7 Состав, структура и свойства цементных бетонов Горчаков Г.И., Орентлихер Л.П., Савин В.И. и др. -М.: Стройиздат, 1976. - 215 с. 8 Соррокер В.И. Примеры и задачи по технологии бетонных и железобетонных изделий. М., 1972. . – 295 с. 9 Справочник работника строительной лаборатории заводов ЖБИ. (Под редакцией М.И. Лещинского), Киев, 1980. – 248 с. 10 Ферронская А.В., Стамбулко В.И. Лабораторный практикум по курсу «Технология бетонных и железобетонных изделий»: Учебное пособие для вузов по специальности «Производство строительных изделий и конструкций». - М.: Высшая школа, 1988. - 223 с. 11 Шалимо М.А. Лабораторный практикум по технологии бетонных и железобетонных изделий. Минск, 1987. - 197 с. Дополнительная литература 15 Гершберг О.А. Технология бетонных и железобетонных изделий. - М.:Стройиздат, 1971. - 359 с. 16 Добавки в бетон. Справочное пособие / Под ред. В.С.Рамачандрана. Перевод с англ. В.Б.Ратинова и Т.И.Розенберг. - М.: Стройиздат, 1988. -580 с. 12 Инструкция по изготовлению изделий из ячеистого бетона. (СН 277- 80). - М.: Стройиздат, 1981. - 44 с. 13 Куатбаев К.К. Силикатные бетона из побочных продуктов промышленности. - М.: Стройиздат, 1981. - 248 с. 14 Лещинский М.Ю. Испытание бетона. -М.: Стройиздат, 1980. - 360 с. 20 Миронов С.А. Теория и методы зимнего бетонирования. - М.: Стройиздат, 1975. - 700 с. 15 Стефанов Б.В., Русанова Н.Г., Волянский А.А. Технология бетонных и железобетонных изделий. - Киев. Вища школа, 1982. - 406 с. 16 Справочник по производству сборных железобетонных изделий под ред. К.В.Михайлова, А.А.Фоломеева. - М.: Стройиздат, 1982. - 440 с. 17 Соловьев В.И. Бетоны с гидрофобизирующими добавками. - Алма-Ата Наука, 1990.-112 с. 18 Сизов В.Н., Киров С.А., Попов Л.Н. Технология бетонных и железобетонных изделий. - М.: Стройиздат, 1972. - 518 с. 19 Технология изделий из силикатных бетонов под ред. А.В.Саталкина. - М.: Стройиздат, 1972. - 344 с. 20 Шейкин А.Е., Чеховский Ю.В., Бруссер М.И. Структура и свойства цементных бетонов. - М.: Стройиздат, 1979. - 344 с.