Математика 1

Сипаттама: Сызықтық және векторлық алгебраның элементтері, аналитикалық геометрия элементтері, математикалық талдауға кіріспе; бір айнымалы функцияның дифференциалдық есептеулері және оларды қолдану; бірнеше айнымалылар функциясының дифференциалдық есептеулері және оларды қолдану. Есептеудің ең жаңа техникалық әдістері математикалық зерттеулерді кез-келген ғылым саласына қатысты қолдануға және шешімді тәжірибелік қолдануға мүмкіндік береді.

Кредиттер саны: 4

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • Пәнді оқытудың мақсаты математикалық модельдерді пайдаланатын пәндерді игеру үшін негізгі база болып табылатын негізгі ұғымдар мен әдістерді меңгеру, студенттерде қолданбалы есептерді қою және шешу кезінде математикалық әдістерді қолданудың теориялық білімдері мен практикалық дағдыларын қалыптастыру болып табылады.
Міндет
 • студент пәннің негізгі ұғымдарын білу, теорияны түсіну және дәлелдей білу, Осы курстың математикалық аппаратын қолдану арқылы практикалық тапсырмаларды шешу дағдыларын меңгеру керек.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • «Математика 1» пәні бойынша формулаларды және қасиеттерді, символикаларды, шексіз аз шамаларды салыстыру теориясын, сонымен қатар, сызықты алгебра және аналитикалық геометрия элементтерін, координаталық әдістерді, бір және көп айнымалыларға байланысты функцияларды дифференциалдық және интегралдық есептеулері есептерін шешудің негізгі әдістерін біледі.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • «Математика І» пәнін оқығаннан алған білімдерін қолданбалы есептерді шешуде және әртүрлі есептердің математикалық үлгілерін құруда және берілгендерді салыстырмалы талдауында, сонымен қатар комплексті инженерлі салаларда қолданады.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Өз бетімен өзін-өзі бақылаудың, оқудың және білудің әдістері мен құралдарын қолдану қабілеті, өзін-өзі дамытудың кәсіби, физикалық, адамгершілік, мәдени, интеллектуалдық келешегін түсіну қабылеті, өзінің артықшылықтары мен кемшіліктерін бағалай алу қабілеті.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Орындаушылардың жеке топ мүшесі ретінде немесе жеке дара мүшесі қызмет көрсетіп, соның ішінде пәнаралық жобаларды орындау және басқару қасиетін көрсете отырып, , кәсіби қызмет жүргізу нормаларына және кәсіби этиканы ұстанушылықты, жеке тұлғалық жауапкершілікті көрсете алу қабілеті.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Кәсіби ортада және бүкіл қоғамда қатынас жүргізіп, сонымен қатар, бар мағлұматтарды талдап және өз бетімен жаңадан техникалық құжаттандыру жасап; автоматтандыру және басқару саласында комплексті және инженерлі қызмет нәтижесін накты түрде баяндайды және қорғайды. Қолданбалы есептердің математикалық үлгісін құру үшін математикалық ақпаратты аналитикалық түрде көрсете алады.
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • Матрица және оларға қолданылатын амалдар 2-ші және 3-ші ретті анықтаушылар. Сызықтық теңдеулер жүйесі. Жүйелерді шешу әдістері: Крамер әдісі, Гаусс әдісі (Джордан-Гаусс).
 • Векторлар, Векторларға сызықты амалдар қолдану. Векторлардың скалярлық векторлық және аралас көбейтінділері, олардың алгебралық және геометриялық қасиеттері.0
 • Жазықтықта түзу. Түзудің әр түрлі теңдеулері, екі түзудің арасындағы бұрыш. Сызықтардың параллелизмі мен перпендикулярлығының шарттары. Жазықтық. Кеңістікте түзу. Түзу мен жазықтықтың өзара орналасуы.
 • Функцияның шегі. Шексіз кіші функциялар, олардың қасиеттері. Шексіз үлкен функциялар. Шектер туралы негізгі теоремалар. Керемет шектеулер. Шексіз шамаларды салыстыру. Эквивалентті шексіз аз және оларды шекті есептеуге қолдану.
 • Туынды ұғымға әкелетін механиканың міндеттері. Функцияның туындысы, оның геометриялық және механикалық мағынасы. Қисыққа тангенс және қалыпты теңдеулер. Саралау ережелері. Күрделі функцияның туындысы.
 • Кері, жасырын, параметрлік берілген функциялардың туындылары. Функцияның дифференциалы, оның қасиеттері. Жуық есептеулерге дифференциалды қосымшалар. Векторлардың коллинеарлық және компланарлық шарттары.
 • Функциялардың өсу және кему шарттары. Функциялар экстремасы. Қисықтың дөңес және қисықтығы, иілу нүктелері. Асимптоты кестесінің функциялары.
 • Бірнеше айнымалылардың функциялары. Екі, үш айнымалының функциялары. FNP анықтау аймағы. Функцияның шегі және үздіксіздігі. Бірнеше айнымалы функцияның экстремумы.
 • Бірінші ретті жартылай туындылар. Бірінші ретті жеке және толық дифференциалдар.
 • Бағыт бойынша туынды. ФНП градиенті. Тангенс жазықтығы және бетіне қалыпты.
 • Бірнеше айнымалы функциялардың жоғары ретті туындылары мен дифференциалдары; бірнеше айнымалы функцияның экстремумы.
Негізгі әдебиет
 • Берман Г.Н. Сборник задач по курсу математического анализа. – Издательство: Лань, 2020 г.
 • Бугров Я.С., Никольский С.М. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии. – М.: Физматлит, 2004.
 • Клетеник Д.В. Сборник задач по аналитической геометрии. – М.: Профессия, 2009.
 • Письменный Д.Т. Конспект лекций по высшей математике. – М.: Айрис-Пресс, 2004, ч.1.
 • Рябушко А.П., Бархатов В.В. и др. Индивидуальные задания по высшей математике.- Минск: Высшая школа, 20012, Т.1,2,3.
 • Айдос Е.Ж. Жоғары математика-1,2,3: Оқулық. – 3 кітапта. /Е.Ж.Айдос. – Алматы: Бастау», 2015. 1-кітап. – 320 б.
Қосымша әдебиеттер
 • Хисамиев Н.Г., Тыныбекова С.Ж., Конырханова А.А. Математика. 1, 2 томдары.- Өскемен.- ШҚМТУ баспасы, 2012.
 • Тыныбекова С.Ж., Рахметуллина Ж.Т. Математика.- Өскемен.- ШҚМТУ баспасы, 2011
 • Тыныбекова С.Ж., Мухамедова Р.О. Математика.- Усть-Каменогорск.- издательство ВКГТУ, 2011